Wyszukiwarka: zmartwychwstanie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zmar­twychwsta­nie — zgromadziliśmy 26 tekstów.

Niebiańska Pani

szu­kał daleko
za siódmą górą i dziewiątą rzeką
chodził różny­mi ścieżkami
cza­sem wydeptanymi
a cza­sem no­wymi szlakami
niekiedy na przełaj od­ważnie kroczył
cho­ciaż wie­dział, że życie może go zaskoczyć
cza­sem z górki
lecz częściej pod górkę
szedł i szedł
szu­kając
i często [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 72 fiszki • 23 maja 2010, 19:31

Koniec i początek

Ko­niec i początek

Wieczór kończy ja­kiś ok­res
Już wy­darze­nia się nie powtórzą
Tak będą po­dob­ne, ale nie ta­kie same
Ko­niec dnia
Jut­ro początek następnego
A je­dynak już, co innego
Znów za­parzę kawę, ale kil­ka gram w tą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 3 grudnia 2012, 15:44

Sobotnie zdjęcie 1/30s

(Wstęp)

Zmarł Jezus
jak co roku
jak zwykle
zjed­liśmy na kolację
ka­nap­ki z serem
po­pijając przesłodzoną herbatą
dzień

W telewizji
opi­sali Je­go śmierć męczeńską
i zmar­twychwsta­nie z grobu
za sprawą Boga

Nie wiem czy to był Jezus
z za­kupa­mi w hipermarkecie
ale w koszy­ku miał wino
macę
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 7 kwietnia 2012, 20:44

Królowa Śniegu

Królo­wa Śniegu
z ser­cem z kamienia
pok­ry­tego grubą war­stwą lodu

Królo­wa bez korony
zmie­sza­na z błotem
z roz­ma­zanym makijażem

Królo­wa bez honoru
oczy, które kiedyś we­soło błyszczały
dziś zioną prze­rażającą pustką
wy­pełniła je czerń

Czar­na dusza, czar­ne oczy, czar­ne serce
Czer­wo­ne znamiona
jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 13 listopada 2012, 19:19

* * *

Na morzu pragnień,
sa­mot­nej wy­sep­ce nie-spełnioych marzeń
zaszyła się wśród łez
mo­ja nadzieja
jasno-zielona
po­woli niknąca
ustępu­je miejsca
pustce
tak wielkiej
wi­rującej dookoła
zra­nione­go serca
dusza opuściła ciało
przy­siadła na ramieniu
pat­rzy w nie-czułe oczy
złodziej­ki
zapłakała nad losem
za­gubionych jej chęci
stra­ciła na­wet ona
wiarę w jej zmartwychwstanie
spuściła wzrok
odeszła na zaw­sze .


za­gubiona w pościeli ko­loru czar­ne­go wspom­nienia ... 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 3 kwietnia 2011, 09:53

Ukrzyżowanie...

W jed­nej krótkiej chwili
zdradził...pal­cem wskazał.
Twą naukę i miłość
z pa­mięci ...wymazał.

Po­tem Cię zabrali.
Długo biczowali.
Cier­niową koroną
uhonorowali...

Za to żeś ukochał...
zwał się Sy­nem Bożym
i drogę do serca
ludzkości...otworzył.

Niewin­nie skazali
na ukrzyżowanie.
Na nic się zdało
mat­ki Twej błaganie...

I niosłeś Swój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 22 stycznia 2012, 11:21

Non omnis...

wrzu­cili cię w ziemię jak ziarno
nad głową nak­reślił ktoś krzyż
co w cieniu swoich ramion
skry­wa nies­pi­sany testament
a pod ka­mieniem
śpi serce
które jest stworzo­ne by żyć
i na­wet jeśli zwątpili
gdy przyj­dzie świt
zmartwychwstanie 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 1 listopada 2014, 17:39

królowa śniegu

a śnieg pa­da i
pa­da od miesiąca
za­sypując naszą miłość
jed­no­bar­wnym puchem

obojętność
o ry­sach baj­ko­wej matrony
za­ciera wszel­kie sla­dy
lip­co­wych po­całunków

wiem nie jes­teś Gerdą
po­zos­ta­niesz bierna
aż we łzach rozsądku
zmar­twychwsta­nie uśmiech

ty­le mrożnych lek­cji
jeszcze jest przed nami
w zas­pach po ko­lana
brodzi­my wytrwale

jeszcze mała chwi­la
prze­biśnieg oznajmi
że lo­dy puściły
kra spłyneła ciszą

wy­bacze­nia róża
wie­czo­rem oz­najmi
juz wios­na czas radości
dzień nas­tał by dojrzewać

zaczy­nać na nowo. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 6 listopada 2011, 13:04

Przechodząć przez szpital psychiatryczny - zdjęcie z dn 14 11 2012r

"Pu­pieros­ka pan masz?"
"Ma pan papieroska?"
ławka
ja­kiś krzak
"Ma pan papieroska?"

W po­marańczo­wym ortalionie
ko­bieta jak dynia
lub jaj­ko sadzone
wciąga policzki
sącząc do po­parze­nia ust
karłowa­ty niedo­pałek z ziemi podniesiony

In­ny człowiek zgarbiony
i ta­ki szary
choć chu­dy jak makaron
nie może wyjść przez kraty

Już je­sień opadła pod stopy
i idąc alejką
przez psychiat­ryczny szpi­tal
spo­tykam ludzi
proszących o papierosy
jak o zmar­twychwsta­nie Chrystusa
w świecie złudzeń

(zdjęcie długo naświetlane) 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 listopada 2012, 20:39

~~Alleluja~~

Odtwórz


Mo­ja in­ter­pre­tac­ja do pięknej piosen­ki Al­le­luja

Pan z gro­bu wiel­kiej no­cy wstał
A nam nadzieję na niebo dał
Po­zos­tał w pus­tym gro­bie tyl­ko całun
Przez krew od­ku­pił wi­ny me
A ja mu podzięko­wać chcę
Śpiewając i wołajac [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 31 marca 2013, 00:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]