Wyszukiwarka: teatrze (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: teat­rze — zgromadziliśmy 71 tekstów.

Itaka

Od­dycham z pokorą
Z uniesioną głową
Za­ciągam kur­tynę w teatrze
Z da­la od widowni
Siadam na krześle, na pus­tej scenie
Spla­tając dłonie zap­raszam na roz­mowę
Swo­je sumienie

Byłem pus­tym naczyniem
Do które­go życie nalewało
Raz gorzkie raz słod­kie wino
Krzy­wiąc wargi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 2 listopada 2012, 12:44

Narkotyk

Narkotyk

Jed­no spojrzenie
Kil­ka gestów
Dot­knięcie dłoni
Lek­kie jak by od niechcenia
I już jes­tem twój
Za­pach
Wy­ciągam dłoń, aby musnąć two­je włosy
Pragnę, aby us­ta mówiły do mnie na­wet nieważne słowa
Tyl­ko bądź
Ty to wszys­tko wiesz
I przychodzisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 21 listopada 2012, 22:52

Antrakt

Księżyc wychodzi za wcześnie
na sce­nie tyl­ko my
noc ro­bi za kurtynę
odsłaniając po raz ostatni
mis­terne naszych ciał przedstawienie

Nie będę cze­kać na znak twój
nie wejdę więcej w rolę
gdy zacznie się nasz akt

Odejdę pod­czas antraktu

Nie chcę już dłużej być
na two­jej twarzy teatrze
tyl­ko bez­radnym cieniem 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 16 lutego 2012, 16:08

...tête-à-tête z aniołem

zi­ma opa­da z ka­len­darza
wspom­nieniem oszro­nionych ust

a te­raz…
wiosną plączą się dłonie
by wy­pełnić sobą chwi­le dotykane

i doj­rzałym słowem
pat­rzysz każde­go dnia
zwilżając us­ta nienasyceniem

a gdy noc opa­da na biodra
układasz ich niez­wykłą przyszłość
aż anioł nies­nu zat­rze­pocze skrzydłami

w teat­rze naszych ciał 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 9 marca 2013, 18:18

Kocham!

Kocham kochać Cię nad życie
i wie­czo­rem i o świcie,
o po­ran­ku, na przystanku,
także z kwiatów pięknym wianku!

Kocham się na Ciebie patrzeć,
w ki­nie, w tram­wa­ju, w teatrze,
w łóżku, w skle­pie, na ulicy,
w dżin­sach, w szor­tach i w spódnicy!

Jes­teś całym moim światem,
więc mnie moc­no kochaj zatem,
bo nie znaj­dziesz już wariata,
który tak za Tobą lata! 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 19 kwietnia 2012, 16:57

Dwadzieścia cztery godziny na dobę

w teat­rze popląta­nych losów
zak­li­nasz słowa
niech swoją wolę znaczą

dwadzieścia czte­ry godzi­ny na dobę

to prze­cież nasze życie
kiedy po­woli wsiąka­my w no­ce
a ra­no budzi­my na krawędzi kuszeń

i choć za ok­nem sze­leści je­sień

chy­ba nie mam wyjścia
kochać cię muszę…
 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 13 listopada 2011, 00:02

Kilka spojrzeń [...]

kil­ka spoj­rzeń
zabłąka­nych w py­taniach
roz­plącze war­kocze moich warg
chwycą słów moc ta­jemną
by szep­tem ci je dać

nieśmiały uśmiech
ob­licze za­myśli po­woli
zab­rnie w ma­riaż z is­krą w oku
wyz­naczy kres milczeniu
w życia nasze­go… teat­rze

przyj­mując po­całunek
od zwias­tu­na losu

lu­bię, jak na mnie tak patrzysz
 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 8 listopada 2011, 02:13

Maski

Ukryci
pod mas­ka­mi
nie siebie
od­gry­wają sce­ny marzeń.
Ak­torzy i widzowie
w teat­rze życia.
W os­tatnich rzędach
kla­kie­rzy
te­go przedstawienia
pod­sy­cają atmosferę
całego kamuflażu.
Spek­takl
trwa dalej. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 8 stycznia 2013, 10:16

Spopielony

Cze­kam za oknem
Za­dumy zmysłów Twych
Za spoj­rze­niem Zwier­ciadła Twego

Sącząc brzmienie
I ten Klucz
Spoj­rze­nia pozbawiony

W ser­cu mym
Tkwi
W smu­gach lo­su osadzony

Słucha..codzien­ności
W teat­rze życia
Dnia Jed­ne­go zat­rzy­many

Wiruje
Wstęgą wartości
Świata podzielnego

Gu­biąc czas
W mat­ni ...
Na­gością owianej
 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 stycznia 2012, 23:26

Klepiąc biedę...

Ruszyła bieda przez świat szeroki
błądziła po nim...zaczep­ki szukała...
gdy w końcu na ludzi natrafiła
nie zap­roszo­na przy Nich...została.

Nie była gościem mi­le widzianym
lecz...nie wie­dzieli jak się Jej pozbyć.
Jak cień za ludzkim lo­sem chodziła
wśród Nich zamieszkała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 27 kwietnia 2012, 09:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę