Wyszukiwarka: siostry (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sios­try — zgromadziliśmy 74 teksty.

droga do raju

po­wie­dział Pan
do lu­du wybranego
"pójdźcie za mną
a ja wam pobłogosławię
nie będziecie łaknąć
ni pi­cia ni jadła
złote­go ciel­ca będziecie mieć
za nic"

od­po­wie­dzieli mu
głosa­mi pełny­mi zapału
z wiarą
"pro­wadź nas o Panie
a my pójdziemy
gdzie Twe sto­py podążą
tam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 sierpnia 2011, 18:24

Zmyślne wodne kamienne ..

krop­la spadła nieoczekiwanie
niepo­zor­ne sios­try ro­zed­rgały się
z niepo­koju tej jed­nej zabłąka­nej
gdy wreszcie znalazła
resztę niez­mie­rzo­nego stada
falą po­woli rozpłynęła się po morzu

myśl wpadła w tłum roz­pa­lonych głów
krzy­kiem po­niosła się fala
na­tar­czy­wym drga­niem pięści
rąk rwących ka­mienie ulicy
par­ciem stłoczo­nych brat­nich postaci
gwałt ogar­nia zas­tygłe ze strachu miasto

gdzieś tam łza upadła na bruk 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 listopada 2012, 08:44

CZARNY KONIK

Mały czar­ny konik
w krainie górzys­tej i pochmur­nej się błąka,
gdzie rze­ki krwią płyną
tak jak z oczu je­go i ran głębokich
płynie słod­ka, niewin­na krew.

On sam tam zos­tał posłany,
bez ta­ty i bez mamy,
bez bra­ciszka i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 października 2014, 09:14

Światy

Oto wielo­bar­wny świat,
stworzo­ny przez wiel­kiego Boga
z ma­teriału wy­sokiej ja­kości
zwa­nego niczym.

Łat­wo w nim się zgu­bić
i wszys­tko pomieszać,
bo mało w nim miej­sca na nic,
a wiele na coś.

Tu między niebem a ziemią, głową [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 czerwca 2010, 13:10

To coś...

Cza­sami czu­je się jak ten kurz i pył za­gar­nięty w kąt.
Ni­by w śród swoich, a ograniczony...
Og­ra­niczo­ny siłą wyższą.
Mam tu swoich bra­ci i siostry,
Mam tu swo­je codzien­ne sprawy,
Ale czu­je, że to nie to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 kwietnia 2012, 00:09

Wskrzeszenie Łazarza

Żył w Je­ruza­lem, kon­kret­nie w Lazarium
mąż zac­ny, niemłody, lecz jeszcze nie stary.
Zwa­li go Łazarzem i w jed­nym tu zdaniu,
opi­sać nie zdołam ja­kiej on był wiary.

Miał dwie sios­try miłe, Martę i Marię,
na stoku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 kwietnia 2011, 19:52

* * *

Już daw­no oder­wałaś pióra
Z moich skrzydeł.
Z resztą i tak ut­ra­ciły swą biel.
Os­tatnio wykręciłaś druty
Mo­jej aureoli.
Jed­nak i to było dla Ciebie za mało.
Te­raz wbi­jasz rogi,
Przecze­sujesz włosy,
By zasłonić swe zło.
Byłem śle­py podążając za tobą,
A te­raz jest za późno,
By zawrócić.
To jed­no­kierun­ko­wa w stronę dna.
O Nienawiści!
Ok­rutne twe imię.
Pycha i Złość to two­je siostry.
One też po­całowały mnie
Te­go dnia, gdy zaświeciło już słońce. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 maja 2010, 18:53

Dla A.

Mam siostrę
Wczo­raj leżała obok mnie
Oczy miała jak kałuże
Ma­lowała pal­cem w po­wiet­rzu czas nieznany
Niez­na­ny bo przyszły

Dzi­siaj leży siedem metrów pod ziemią
Dłonie splecione
Ideal­na symetria
Jed­no oko zamknięte
Dru­gie nieżywe

Chodzę na pal­cach żeby przy­pad­kiem jej nie obudzić
Będzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2015, 19:33

Powinien

po­winien być zaw­sze ze mną, wspierać mnie w trud­nych chwilach

po­winien nau­czyć mnie jak się go­lić, roz­ma­wiać ze mną o dziewczynach

po­winien grać ze mną w piłkę na bois­ku przed blokiem

su­rowym lecz pełnym miłości [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 kwietnia 2010, 01:33

...

Zos­ta­wiłeś u mnie swój zi­mowy szal,
Szczo­teczkę do zębów, pa­rasol w kropki
Pew­nie młod­szej siostry…

Zos­ta­wiłeś koszulę,
Tę, ma­linową i czar­ny krawat
Jeszcze bo­daj kapelusz,
Ale on wi­si na wieszaku…

Zos­ta­wiłeś u mnie długopis
I notes…
Te­lefon komórko­wy leży na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 lutego 2014, 12:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]