Wyszukiwarka: seksie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sek­sie — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Ona i On vol.5

Ona tyl­ko dla bo­gaczy, On właśnie jest jed­nym z owych
Ona za­rabia tak jak pot­ra­fi wy­lewając łzy przy tym słone
Mi­zogi­nis­ta z kap­ry­sem na ko­kotę bo któż mu zabroni
Żad­ne nie wie­działo, iż życia dotychczasowego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 maja 2011, 08:14

* * *

W kry­zysie spo­sobów na udaną masturbację
pisze się po­rad­ni­ki o seksie

gra wstępna wy­całowała dłoń
da­rem­nie i nieczule
na głębo­ko zra­nioną wrażli­wość
ateizm jest zbyt płyt­ki

nie ma się gdzie zwrócić mar­ny poeta
nie kwit­nie już w porze bzu
zimą włas­nym cieniem wkur­wia przebiśniegi

ro­man­tyk ama­tor, nie­szczęśli­wy człowiek
wciąż ten sam
przechodzi no­we bóle

Dedykowane 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 czerwca 2015, 10:02

My, z pierwszej połowy XXI wieku

My, z pier­wszej połowy XXI wieku
Pat­rzy­my bacznie, lecz postępu­jemy intuicyjnie,
Jes­teśmy zbyt młodzi i naiw­ni, i nie przys­to­sowa­ni do życia,
Wie­rzy­my w ideały sprze­dane nam w li­tera­turze mi­nonych epok,
Za­kochu­jemy sie w nieod­po­wied­nich osobach,
Po­pada­my w miłość do wyobrażeń;
Za dnia twar­dzi jak stal, nocą słabi jak miedź,
Szu­kamy uczuć w przed­mioto­wym seksie;
Łudząc się przeżywa­my dni, miesiące, lata....
I umieramy. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 lutego 2013, 01:03

Frustracja

na la­sero­wej smudze
przez kos­mos przemyśleń
w wiązki światła promieniu
podróżujesz bezmyślnie

wałęsasz się ciągle
po pe­ryfe­riach poznania
szu­kasz cze­goś nowego
cze­goś do powąchania

znudziłeś się życiem
co płynie bezpiecznie
wszys­tko już doświadczyłeś
już nie jest bajecznie

nie wiesz nic o miłości
w sek­sie jes­teś ekspertem
nic ci nie imponuje
lecz nie jes­teś perwertem

pot­rze­bujesz haszyszu
ko­loro­wych skojarzeń
cze­goś co cię poruszy
abyś był na torwarze


***
Dział: Zamyślenie
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz • 26 marca 2016, 03:01
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:03Pankreator sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 18:01rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi że nic [...]

dzisiaj, 17:52yestem sko­men­to­wał tek­st ogród ago­nii krwią zak­witły lwie [...]

dzisiaj, 17:42Salomon sko­men­to­wał tek­st Wskocz do je­ziora Gdy [...]

dzisiaj, 17:35None sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 16:50Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:47Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 16:07Indygoo sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 15:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

dzisiaj, 15:07...inna... sko­men­to­wał tek­st Nie jest mi do [...]