Wyszukiwarka: rodzina (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzi­na — zgromadziliśmy 150 tekstów.

Życie von Smutek.

Za­lata­ny człowiek.
Wol­ny,
nie na wietrze.
Mętne powietrze,
wśród ludzi nieobecne.
Ludzie bez natchnienia.
Życie czy nadzieja?
Wybór nic nie zmienia.
Gdy czas nas nie docenia.
Ka­wa sen zabiera.
Pra­ca dni rujnuje
i źle się z tym czujesz.
Rodzi­na w przyszłości.
W przeszłości wspomnienia.
Zaś owa teraźniejszość,
przerzu­ca Twe marzenia
Tyl­ko ra­dość się nie zmienia.
Bos­ki uśmiech dni docenia.
Szczęście młode, życie młode,
By­le smu­tek był Twym wrogiem.
 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 6 lutego 2012, 22:35

Przejście dla pieszych

Mi­kołaj ma osiem­dziesiąt lat
i strasznie się moczy
uno­si zre­zyg­no­waną twarz
z plamą na spod­niach przez mias­to kroczy

Rodzi­na o nim zapomniała
a on marzy o jajecznicy
której zapach
przez wen­ty­lator z ba­ru krzyczy

Smut­ne i bar­dzo oschłe
jak krza­ki po­midorów w je­sien­nym słońcu
życie dało mu w twarz
i za­powie­działo rychły koniec... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 marca 2012, 21:05

CZAS WSPOMNIEŃ

Czas omi­ja miej­sca, które wspominamy,
każdy z nas niemało ta­kich wspom­nień ma.
Gdy do ulu­bionych miej­sc w myślach wracamy
to, co jest przeszłością wciąż od no­wa trwa.

Dzieciństwo i młodość, ra­dości i smutki,
to, co było wczoraj, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 2 marca 2010, 11:57

Krzyk Szaleńca

Wyszedł rano
zginął przepadł
bez wieści
miał przy­nieś mleko
dla dzieci zapomniał.
a one proszą
o bu­dyń, który
niczym chmur­ka odpłynął
za­bierając smak też .
Wra­ca - krzy­ki płacz
i strach ...
spo­wił dusze blade
miota się niczym szaleniec
a dziat­wy w biegu
no­cy czeluście
bo­so ratują [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 4 lutego 2013, 20:04

Wesoła Stypa.

Nie ma nic, nie ma łez, nie ma strachu, ni uśmiechu
Kiedy leżysz nierucho­my, zim­ny, mar­twy jakby
Leżysz tak, śpisz, w pięknym dębo­wym pudełku
Nad Tobą wdo­wa, ka­waler i dwie do­rosłe panny

Pełno­let­nie już są obie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 listopada 2012, 13:23

Dom którego pragnę...

Dom które­go pragnę ma duże, piękne oczy
Nab­rzmiałe wzrusze­niem, zmiękczo­ne szczęścia łzą
Ot­warte na krzyw­dy blis­kich, ich małe potrzeby
Ciepło rodzin­ne znaj­dziesz zaglądając w źre­nic głąb

Dom które­go pragnę ma czułe, ciepłe dłonie
Zniszczo­ne od pra­cy, delikatne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 21 marca 2011, 21:56

Kraj

Ita­lia - mo­ja kraina marzen i snow,
O kto­rej po­wie­dzialem ty­le dob­rych slow.
Juz tu przy­jecha­lem, zamieszkalem,
Za moim kra­jem zaplakalem.
Za Pol­ska, za mo­ja rodzina,
Mys­le o nich, z kaz­da godzina. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 6 października 2012, 21:42

Tęskno

Tęskno człowiekowi,
Gdy dom po głowie chodzi.
Miej­sce kochane,
Przez nas uwielbiane.

Tam gdzie rodzina,
Tam tęskno wszystkim.
Tam wspom­nienia ukochane.

Ga­nek miłości,
Ga­nek przyjaźni.
Tam miej­sce wszys­tkim znane.

Miej­sca spot­kań i poznania.
Miej­sce daw­nych czasów.

Chwi­le tęsknoty,
Chwi­le rozstania.
Gwa­ru i hałasu.
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 20 stycznia 2013, 11:59

Moc ukojenia
w opłat­ku. Namacalnie.
Rodzi­na razem.


Krys­ty­na A.Sz.23/24-26.12.2016r.

Z naj­lep­szy­mi życze­niami- Ma­gicznych Świąt Bożego Narodzenia! 

haiku
zebrał 18 fiszek • 23 grudnia 2016, 23:31

Moja Poezja

Mo­ja Miłość, ta złość, ten smu­tek, irytacja
Zaz­drości, start, pościg, ska­mieniałości, prawda
Przy­jaciele, rodzi­na, Uczu­cia od niedawna
Niena­wiść do wrogów, wyz­wiska, skandal

Op­ty­mizm, scep­ty­cyzm, czar­ne myśli, wróżby
Praw­da w oczy, tyl­ko ja, bo in­ny któż by
Mądrości, głupoty, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 7 października 2011, 15:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

dzisiaj, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste