Wyszukiwarka: radosne (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­dos­ne — zgromadziliśmy 129 tekstów.

Między zwątpieniem a nadzieją...

Choć w oczach twoich widzę zwątpienie
mówisz do mnie…bądź…
masz szlachet­ne serce,
bo wiesz, że nie miałbym dokąd pójść…
trwa­my więc, jak dwa złączo­ne listki
tar­ga­ne wiat­rem nadziei…

Trzy­mam się jed­nak tych słów
jak tonący brzytwy
bo dzięki nim, tli się is­kier­ka wiary,
że to jeszcze nie koniec,
że za­nim odejdę
wy­pat­rzę w twoich oczach
radosne…zostań… 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 4 lutego 2012, 07:36

cztery pory życia

jest ta­ki roz­dział w życiu
co w napięciu
trzyma

zima

są też dni w miłość ra­dos­ne
co w snach
wywróżą

wiosnę

jest czas gdzie młodość żyje
na bogato
słoneczne

lato

i si­we myśli w kołysance
kwiatów polnych
lesie

jesień

co łączy czte­ry po­ry
w jed­no źródło życia
epi­tafium na szczycie
we śnie do zdobycia 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 17 marca 2013, 01:00

oddalenia

Bez tęskno­ty już
w równa­niu pogodzeń
Bez żywej is­kry
wes­tchnień i sumień

W po­piele
ra­dos­ne dni i smutne
Tęczo­we jeszcze wczo­raj
dziś bar­wy ponurej

Jed­no mam pytanie
co pozostanie?
Kieliszek gorzkiej wódki
kochań bo­les­nych i odkochań

Prze­cież być mogłeś
a nie będziesz
Od jut­ra żyj
najpiękniej


Odtwórz  

wiersz
zebrał 38 fiszek • 15 listopada 2012, 10:50

pięcio-porowiec

Zi­ma zabiela
zza zasłony zdziwiona
zer­kam zaspana


ran­ne roztopy
ra­dos­ne ro­kowa­nie
róże rozkwitną


wiosen­ny wiet­rzyk
wieje wszys­tkim we włosy
wol­ność wyznaje


let­ni la­zur lśni
le­niu­chując leżymy
lu­bimy laby


je­sienią Jo­la
jadła jabłka jarzyny
już jest jaroszem


* pięć pór ro­ku za­war­te w mi­ni tautog­ra­mach za­pisa­nych stro­fami siedem­nastu zgłoskowymi 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 28 maja 2013, 18:40

Czas

Wi­siał na swo­jej gałązce
Lis­tek młodziut­ki zielony
W jas­nej słońca wiązce
Pływał rozmarzony

Wi­siał całą wiosnę
Otu­lał pączek biały
Chwi­le te ra­dos­ne
Spo­koj­nie mu mijały

Nad­szedł w końcu czas jesieni
Owoc stuknął ko­goś w ciemię
Gdy się świat swym złotem mienił
Lis­tek sza­ry spadł na ziemię 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 16 kwietnia 2011, 08:16

Tak trudno podnieść głowę...

Tak trud­no pod­nieść głowę
gdy ser­ce pękło…
mi­mo to każde­go dnia
pat­rzę ludziom głęboko
w oczy
i py­tam wzrokiem
dlacze­go tak mu­siało być ?
Ale ludzie nie potrafią
czy­tać mo­jej duszy
więc uśmie­chają się tylko
by uj­rzeć swo­je radosne
od­bi­cie w błęki­cie moich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 36 fiszek • 18 czerwca 2011, 18:56

Ra­dos­ne serce
przyk­ry­wa mgła tajemna.
Bez­bar­wna przyszłość. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 24 listopada 2013, 22:59

Tyś moim niebem,
ciepłym pod­muchem wiatru.
Ra­dos­ne serce. 

haiku
zebrał 31 fiszek • 26 marca 2013, 21:05

Świąteczny prezent

jut­ro będzie ma­lowa­ny dzień
w źre­nicach scho­wam ra­dos­ne uśmie­chy
za­pamięta­ne do­tykiem w ob­sesji

czułymi skraw­ka­mi życzeń
ułożę no­we marze­nie
i będę świątecznym pre­zen­tem

zadrżę nies­trudze­nie tobą
na dźwięk ulu­bionej kolędy
która na moich us­tach osiądzie

drzwi do­mu za­wieje śniegiem
„cicha noc” łagod­nie nas obej­mie

a ja na­maluję się w tobie…

by być naj­piękniej­szym prezentem
 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 24 grudnia 2011, 00:32

moja duma

po­myśl przy­jacielu i szczerze odpowiedz
czym dla ciebie w ser­cu jest Pol­ska - ojczyzna?
to głos mat­ki bra­cie dłoń oj­ca w mod­litwie
krew przodków po­ległych to Grun­wald i Wizna

du­ma ma i oczy pat­rzące odważnie
drobne [...] — czytaj całość

wiersz dnia z 11 listopada 2014 roku
zebrał 29 fiszek • 10 listopada 2011, 17:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.