Wyszukiwarka: przypadek (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 115 tekstów.

Nucisz tę pieśń

To nie ma znaczenia
kto był przed tobą

kim była ona

tu­lisz mo­je serce
zziębnięte
ja two­je dłonie

na­wet cisza się budzi
nad ranem
w pościeli

za­lot­nie uśmiechasz
ja w to­bie płonę

i nu­cisz tę pieśń
to nie był przypadek

ty byłeś, ja byłam
tam

dziś tyl­ko my razem 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 14 września 2012, 09:52

Nie wiem

Zniewo­liłaś mnie
i nie mów, że to był
przypadek
ur­wa­ne słowa
na wpół żywe gesty
już nie wiem
czy jestem
tam, gdzie nas nie ma
na us­tach budzę
się z tobą 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 17 sierpnia 2012, 20:38

Całujemy się po ciemku

W kil­ku słowach serca
co bi­je gdy tu­lisz
po­wiem Ci:

W tych łzach co topię
naszą więź
piorę sumienie

I na­wet nie wiesz
po co żyć
jak roz­depta­ny wstyd
jak potężny żalu łyk

Uciekam w kon­fesjo­nał grzechu
by od­dać co zab­rałam losowi

W po­korze za­tańczyć zechcę
przez przy­padek co mym szczęściem. 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 15 lipca 2011, 08:43

Kiedy...

kiedy opuszki palców dłoni
roz­czeszą niecier­pli­wość na­jeżoną
a dusze za­tańczą na par­kiecie
z jed­wabnych prześciera­deł
- tan­go dla nas stworzo­ne

to nie będzie przypadek…

kiedy złożysz
wil­gotne pieczęcie po­całunków
za­wiesisz na­de mną błękit
które­go tak in­tensyw­nie szu­kam
i weźmiesz, co naj­bar­dziej moje

i kiedy chwi­la
zwil­gotnieje od wzruszeń

poproszę…

- uszczęśli­wiaj mnie powoli…
 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 13 kwietnia 2012, 23:00

* * *

Dzi­wię się sobie
Skąd w moich płucach
Ty­le powietrza
że nie tonę
Pod taflą cudzych łez

Cza­sem korci
By wy­ciągnąć korek
w tym basenie
Uwol­nić się od marzeń
To­piąc ser­ce w beznadziei

Dać su­rową lekcję
Lecz wid­mo zemsty
Przyćmi jej mo­rał

Gdyż nie wiesz
Czy potknięcie
Gdy walą się plany
To os­trzeżenie, kara
A może drogowskaz

Nic bez przyczy­ny
Się nie zdarza
Bóg działa
Przeb­ra­ny za przypadek 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 29 lipca 2015, 08:52

Skrzydła...

Po­daro­wałam To­bie skrzydła
abyś mógł w porze jesiennej
uno­sić się do bra­my szczęścia
i układać co ser­ce zapragnie

Na przykład piękną obietnicę
którą wyszep­tałeś tak czule
pod­czas długiego spaceru
w dziw­nie opuszczo­nym parku

Nie przez przy­padek pamiętam
ten pod­much niez­na­nych uczuć
tulący sprag­nione ciała do siebie
przy świet­le włas­nych cieni…


22.11.2013 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 23 listopada 2013, 10:06

Twoje zdjęcie

ciągle jes­teś po­miętym zdjęciem
ogląda­nym już tyl­ko z cieka­wości
które wy­padło twarzą do dywanu

przez przy­padek…
wyrzu­canych su­kienek z sza­fy

szu­kałam cię ra­no…

błądziłam wzro­kiem w pus­tym fo­telu
w którym na­dal czuję twoją obecność
i widzę uśmiech spóźniony na flesz

a te­raz pat­rzę na two­je zdjęcie
przy­pomi­nam so­bie chwi­le wczo­raj­sze
i sma­rowa­ny tobą chleb

szko­da... że mi tak blakniesz
 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 29 listopada 2011, 00:01

Krótka historia...

Złączył ich los
przy­padek pro­wadził w nieznane
ty­le wspólnych chwil
słów radosnych
dał im czas

jed­na chwila
je­den mały błąd..

Niewy­powie­dziane tajemnicą
roz­cza­rowań przyszedł czas

niewy­jaśnione oddaliło
co połączył los
uczu­cie zostało
może szansę dać

jak sen kończy się
tak piękna chwila
wie­cznie trwać nie może

ser­ca dwa po­dob­ne tak
od­da­lił nag­le czas.. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 28 czerwca 2014, 17:06

Bliskość...

Jes­teś jak na wy­ciągnięcie dłoni
czuję tą pełną na­pięcia bliskość
która zat­rzy­muję się pomiędzy
zdro­wym rozsądkiem a uczu­ciem

Mi­mo wszys­tko pragnę złapać
każde wyszep­ta­ne czułe słowo
by móc og­rzać zmarznięte serce
za nim na­dej­dzie czas pożegnania

Bez naj­mniej­sze­go wte­dy wa­hania
powrócę do pięknych wspomnień
kiedy w myślach nieśmiało tuliłam
spot­ka­ne przez przy­padek szczęście…


05.12.2013 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 5 grudnia 2013, 21:03

Pięta Achillesa

Jak bos­ki Achilles
Śmierć jest wojownikiem
niezwyciężonym
Jak Hek­tor przez po­myłkę, przypadek
stanę do walki
z niez­na­nym mi wrogiem
i wyk­rzyczę pogardę
O, zwykły śmiertelniku
Żeś jest kruchą istotą
Śmierć w pył cię przemieni
w jed­nej chwi­li żyjesz
w dru­giej masz mogiłę
Nie bądź zuchwały
jeśliś jeszcze nie doczekał
czar­nej pus­tki w jej źrenicach
być może otarłeś koniuszek
swej dłoni
w za­pachu Jej skóry –
zwias­tu­nie Jej przyjścia
niez­mie­rzoną masz siłę
O, Śmier­ci Kostucho
lecz na­wet Ty Nieśmiertelniczko
masz piętę Achillesa 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 31 października 2010, 13:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *