Wyszukiwarka: pocieszenie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­cie­sze­nie — zgromadziliśmy 30 tekstów.

Zdążyć przed nocą...

Nocą przechodzi najczęściej
naj­ciszej, jak cień
Chwilę potem
na ko­rytarzu krzątanina
i słowa, że niestety…
Nad ra­nem można korzystać
tyl­ko z jed­nej łazienki
bo ta dru­ga
jest chwi­lowo zamknięta...
W od­dziale pa­nuje nerwowość
i strach
chorzy zaj­mują się by­le czym
aby tyl­ko nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 92 fiszki • 27 maja 2013, 06:09

Być blisko...

Cza­sami trze­ba dać z siebie troszkę więcej
niż dob­re słowo…
słowo, to tyl­ko skrzydło’
które bez wiat­ru czynów
niesie w so­bie je­dynie pocieszenie…

Cza­sami trze­ba poz­być się na­wet skrzydła,
nic nie mówić…
tyl­ko upaść obok
i leżąc,
wspólnie czerń za­mieniać w zieleń… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 28 stycznia 2012, 08:03

Najlepsza przyjaciółka...

Jes­teś moją łąką po­god­ne­go lata
de­likatną, po­wabną, kwiata­mi pachnącą
da­jesz mi wiarę w is­tnienie lep­sze­go świata
i do­tykasz mnie tak nieśmiało, tak zachęcająco...

Roz­bierasz mnie opa­dający­mi lis­tka­mi z drzewa
ciepłem wiat­ru pieścisz mo­je jas­ne włosy
mo­tyle wy­puszczasz do błękit­ne­go nieba
i poz­wa­lasz się od­na­leźć wśród stok­ro­tek i wrzosów…

Da­jesz wiarę w miłość, gdy ludzie zawodzą
na­pełniasz duszę pięknem a myśli fantazją
przy­nosisz po­cie­sze­nie, gdy wszys­cy odchodzą
i jak mam cię nie kochać…mo­ja ty poezjo… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 19 lutego 2012, 11:33

Na pocieszenie

Na po­cie­sze­nie od­bierasz telefon.
Rzu­casz przez ra­mię zdaw­ko­we dobranoc.
Wczo­raj widziałam cię z jakąś kobietą.
Za­pach zna­jomy… To chy­ba cynamon…

Tak od nie­chce­nia do­tykasz w przelocie.
Da­jesz marze­nie, a później je kradniesz.
Miłość minęła, nieważne co potem.
Chwi­le li­tości są lep­sze, niż żadne…

Bez prze­kona­nia całujesz mnie w czoło.
Upa­dam ciężko w bag­no zapomnienia.
Chy­ba jes­teśmy zbyt starzy na młodość.
Szczęście za­wisło, nie ma pocieszenia…. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 10 lutego 2013, 12:55

Antidotum na dziurawe serce, to nie wiersze

Nie wierz poecie, gdy o miłości plecie
niebo ubiera w białe gar­ni­tury i suk­nie odświętne,
gdy cza­ruje słowem, tak pięknie na ma­now­ce zwodzi

bo, gdzie tu ro­man­tyzm, gdy prze­mykając po deszczu
wygląda­my jak zmokłe ku­ry, a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 6 grudnia 2015, 15:45

EPITAFIUM

Tu leży poet­ka od sied­miu boleści
Co chciała pośmier­tnie ego dopieścić
Zos­ta­wić coś po sobie
Na po­cie­sze­nie w żałobie

Spuściz­na zmarłej objęła:

Rachu­nek niezapłaco­ny za prąd
Na szczot­ce kos­myk ko­loru blond
Bałagan straszli­wy na ławie
Łyżeczkę w kub­ku po kawie
Ry­sunek niedokończony
I gar­nek przypalony
No­tatkę na sta­rym paragonie
Nie ot­wartą ko­pertę do niej
Zmar­szczkę pionową na mat­czy­nym czole
A na mężow­skiej głowie zakole
Prze­pis na pyszny zakalec
Wier­szy nie zos­ta­wiła wcale… 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 9 sierpnia 2010, 14:14

Księżyc nad osiedlem 2

Ty­siąc dziewięćset osiem­dziesiąt siedem
lat temu
od­szedł Jezus
nie wy­paliw­szy ani jed­ne­go papierosa
w ner­wo­wych sytuacjach
nie wy­bierając narzędzia zbrodni
zos­tał przybity
do ka­wałka mar­twe­go drzewa
gwoździem zawiści

Z li­tości patrzył
na swoich oprawców
o mod­lił się za nich

Nie wy­ciągnął z kieszeni
na po­cie­sze­nie tab­liczki czekolady
zat­rzęsła się ziemia
po trzech dniach
-prawdopodobnie-
widziano go na dwor­cu z pus­ty­mi walizkami. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 17 kwietnia 2011, 21:48

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Mat­ko Boża Po­mocy Nieustającej,
Ucie­czko duszy konającej,
Żywi­ciel­ko głodnych,
Opat­rzności ubo­gich, bezdomnych,
Ucie­czko sierot, uciśnionych,
Nadziejo zrozpaczonych,
Po­wołań kapłańskich wychowawczynio,
Życia ducho­wego mistrzynio,
Nasza u Bo­ga pośredniczko,
Pew­na do nieba przewodniczko,
Słabych umocnienie,
Stra­pionych pocieszenie,
Ra­tun­ku grzeszników ginących,
Zba­wienie umierających,
Wier­nych wspomożycielko,
Z czyśćca wybawicielko,
Łask wszel­kich szafarko,
Cu­dow­na w cho­robach lekarko,
Mat­ko świętej wytrwałości,
Tro­nie Bożej Miłości,
Opiekun­ko rodzi­ny każdej,
Kot­wi­co nadziei naszej,
Wspo­magaj, wspo­magaj, wspo­magaj nas,
Na każdy życia nasze­go czas. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 września 2010, 14:23

JA...stróż ludzkich dusz...

Nie widzisz mnie...
choć jes­tem tuż obok...
Trwam...i nadzieję mam
że niosę Ci pocieszenie
na każde zmartwienie
by...łat­wiej było żyć...

Nie czu­jesz mnie...
choć swym oddechem
daję Ci ciepło...
skrzydłami otulam...
pocieszam...kołyszę...
choć-cza­sem też słyszę
bluźnier­stwa i narzekania
mi­mo to trwam...
nadzieję wciąż mam...
że z biegiem lat...z wiekiem...
będziesz jed­nak dob­rym człowiekiem.

I tak..krok za krokiem
jak cień podążam za Tobą
dając Ci światło...
nadzieję na przyszłość...
stróżuję...pilnuję..doceniam
wszys­tkie starania
od początku...od zarania...
ta­kie me zadania
nie poz­wo­lić błądzić...
dob­rem-zło zastąpić...
chro­nić przed cierpieniem
a w przyszłość...zwątpieniem...

Jam jest pocieszeniem...
Twoim... wybawieniem... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 12 grudnia 2011, 10:05

Do Ciebie Znów...❤

Łąka kwiatów to za mało, słów brak jak Cię kocham
Nie wytłumaczysz te­go zja­wis­ka ot najprościej
Łza szczęścia, tęskno­ty, jed­na słod­ka, dru­ga gorzka
Odkąd mam Ciebie czas jak­by płynie wolniej

Blask oczu, uśmiech, głos, przys­pie­szo­ny oddech
Oparcie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 stycznia 2012, 17:32
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwcowesłońce

dzisiaj, 14:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwono czar­ny­dialog­wycho­waczy

dzisiaj, 14:44Polna sko­men­to­wał tek­st Starszy Pan

dzisiaj, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 100 pro­cen­tprzek­roczo­nej nor­my

dzisiaj, 13:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:23adamantine sko­men­to­wał tek­st różnica tem­pe­ratur przeg­rze­wanie otępienie [...]

dzisiaj, 13:22JaJo sko­men­to­wał tek­st - Fred­die, sta­ry ro­man­ty­ku ile [...]