Wyszukiwarka: pożegnanie (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pożeg­na­nie — zgromadziliśmy 128 tekstów.

Okruchy życia...

Na pożegnanie
dot­knęłaś moich ust
ka­załaś mil­czeć
gdy gasło two­je życie
od­pro­wadziłem cię
pocałunkiem
a gdy poczułem chłód
spanikowany
ścisnąłem two­je dłonie
wierząc, że swoim ciepłem
spra­wię, że wrócisz
bez­silny przyrzekłem sobie
że kiedyś cię odnajdę...
te­raz żyję
wspom­nieniami tam­tych dni
wto­piony w bez­sensowną bezdomność
ówczes­nych uczuć
cza­sem modlę się pokornie
niekiedy płaczę
a gdy ni­kogo już nie ma na cmentarzu
roz­ma­wiam z tobą
jak kiedyś
i wierzę
że każdy za­palo­ny znicz
właśnie tu i teraz
gdy klęczę
ma głębo­ki sens
by spot­kać cię kiedyś jeszcze raz... 

wiersz
zebrał 70 fiszek • 31 października 2014, 20:42

Lustro

Pat­rzę na twarz w zwierciadle
o oczach jak niebo
błękitno-smutne
bo zbyt długo nie widziały
szczęścia
jak obłoki które deszczem
wypłakują pożegnanie

Oglądam od­bi­cie ciszy
wrzeźbionej w us­ta
prze­mil­cza­ny­mi słowami
która za­miast radością
powitania
zagłuszyć ból
co­raz bar­dziej rani

I uj­rzałem ser­ce
tęsknotą złamane
które nie przes­tało bić
a czas
swym przemijaniem
wy­pełnia sa­mot­ność
pus­tych miejsc 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 21 czerwca 2014, 16:45

gorycz

Nies­po­koj­ny wzrok
Wędrując po ciem­nych ulicach
Uciekasz w naj­ciem­niej­szy róg
Brak słów paraliżuje
Gu­bisz litery

Bez ciebie
Pożeg­na­nie to gorycz
Za­pom­niane no­ce i dnie
Spo­wite twoimi ustami

Go­rycz to
Doświad­cze­nie bez ciebie
Płomien­ne pożegnanie
Pa­raliżujące słowa 

wiersz
zebrał 55 fiszek • 28 grudnia 2012, 12:58

* * *

To nasze os­tatnie pożegnanie
obietnica

już nig­dy nie zranię...

bez­powrot­nie nasze ser­ce łamie się na pół
i ka­załeś mi patrzeć...

chciałam od­wrócić wzrok
uciec
jak najdalej

patrzę
na nasze ser­ce łamiące się na pół

upa­dek
w cichy mrok


co po­wie­dzieć w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 47 fiszek • 2 marca 2013, 15:24

Okruchy życia...

Cza­sami odchodzisz
tak jak­by nig­dy nic nas nie łączyło
mak­sy­mal­nie obojętna
z przytupnięciem
od­wra­casz się na jed­nej nodze
by, na pożegnanie
wzro­kiem wy­razić swój gniew
i podkreślić
wagę swo­jej decyzji
lecz za­miast po­wagi i złości
two­ja twarz łagodnieje
po chwili
wra­casz lek­ko zawstydzona
bo jak można zapomnieć
zab­rać z sobą kogoś
ko­mu obiecało się iść razem
na końce świata... 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 24 października 2014, 08:49

Uśmiecham się do siebie...

Uśmie­cham się do siebie,
Głaszczę de­likat­nie swo­je myśli o Tobie,
Se­lek­cjo­nuję je uważnie wy­bierając tyl­ko te po­wodujące ciepło w mym Sercu…
Na pożeg­na­nie tulę wszys­tkie nasze miłe wspomnienia
Bo tyl­ko je chcę pamiętać…

Nie ma sen­su rozdrapywać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 27 marca 2013, 20:13

Gasnącym dniem

Cień ob­cy chwy­ta dłoń,
bez pośpie­chu wprowadza,
w no­cy bez­gwiez­dnej, mar­twą toń.

Po­wieki zmęczo­ne, do­tykiem chłodzi,
zniewo­lonych łez łańcuchy rozrywa,
świateł rozbłys­ki, sta­ran­nie łagodzi.

Szept os­tatni, z ust zmywa,
bez-dźwięk strun os­wa­ja, w dłoniach grodzi,
od­dechu skarb, ski­nieniem przerywa.

Bez py­tań szelestu,
sznur od­po­wie­dzi, uk­radkiem zrywa,
roz­sta­nia wycze­kuje gestu.

Na ra­mionach składa os­trożne wezwanie,
roz­działy prze­nika, księgę zamyka,
ciszą naz­nacza - os­tatnie pożegnanie. 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 25 października 2015, 10:49

* * *

Otu­lam się szeptem
Włas­nych słów zapisanych
Kiedyś do komody
Głębo­ko schowanych
Wróciły iskierki
I wrócił też błysk w oku
Ja­kiś ob­cy lecz ciepły głos powtarza
Nie mu­sisz cze­kać ze szczęściem
Aż do przyszłego roku
Porzuć daw­ne bolączki
Uściśnij im dłonie na pożegnanie
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 43 fiszki • 24 maja 2013, 17:22

Gdzie spadają sny, by uschnąć, wyrastają znaczenia.

Os­tatni strzęp nadziei płonie,
na dnie, gdzie osiadł się studzien­ny mrok,
ściana is­kier w niepew­ność sreb­rzys­te­go sier­pa zionie,
roz­chy­bota­ny blask opuszcza wzrok.

Wtu­lony w łagod­ny od­dech wiatru,
wędrówkę pył żarzący os­tatkiem sił zaczyna,
w cieniach tułaczki trak­tu,
bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 13 października 2015, 00:05

Żałobnicy...

Za­bija­cie gwoździami wieko mo­jej trumny
szy­kując pośpie­sznie dłonie
do żar­li­wej modlitwy…

Us­ta przed lus­trem ćwiczycie
by praw­dzi­wie zabrzmiało
wzruszające do łez pożegnanie…

Da­rem­nie jed­nak dłonie i us­ta trudzicie
bo trum­na jest pusta,
a ja kocham życie… 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 8 stycznia 2012, 09:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:52Salomon sko­men­to­wał tek­st spełnione jest 

dzisiaj, 01:25Cykam sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

dzisiaj, 01:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 01:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:45skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

dzisiaj, 00:43scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:28scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]