Wyszukiwarka: piłka nożna (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: piłka nożna — zgromadziliśmy 24 teksty.

Wypłatę niósł pijany Józef

Dzieci z mo­jej ulicy
miały na twarzach uśmiech
ale w oczach ma­towe zobojętnienie

Pa­miętam te brud­ne klat­ki schodowe
ze złuszczoną skórą lamperii
po której ściekało sumienie
wzruszając ramionami
na wi­dok pękniętej szyby

Boże
ja­ki tu był burdel
brud­ne ubrania
na klat­kach zlewy
zaw­szo­ne dziewczynki
ta ko­pana bez opa­mięta­nia piłka
o ścianę
z której od­pa­dały tynki

I jeszcze pa­miętam Dudzi­ka Stefana
od te­lewi­zorów fachowca
który po­wiesił się na sznurku
za­miast na pas­ku z wojska

(Później po­jawił się Bem
na dziesięciozłotówkach) 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 27 maja 2013, 09:57

Wspomnienia z dawnych lat

Z góra­mi, za la­sami cza­su -
Gdzieś, gdzie wiatr swą sie­dzibę ma.
Żyła mo­ja kocha­na Babcia.
A wraz z nią żyłam ja.

Były to piękne czasy.
I la­ta spędzo­ne z nią.
Wte­dy, ja­ko dziecko,
Od­dałam jej miłość swą.

Nau­czyła mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 12 lutego 2012, 10:56

* * *

Niczym piłka plażowa
w podskokach
na roz­grza­nym piasku
za­pisują się w sobie
lek­kim krokiem
w odstępach
od śla­du do śladu
drżący­mi dłońmi
przeszukując
kuchen­ne kalendarze 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 września 2015, 13:35

Bezbronny

Zas­ta­nawiam się ja­ki in­te­res miał w tym wszys­tkim Bóg,
bym mu­siał poczuć ten bez­li­tos­ny ko­biecy chłód.
Żebym przez życie, ból, cier­pienie za sobą wiódł.
Żebym zro­zumieć ty­le rzeczy mógł.
Te­raz wiem co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 lutego 2013, 09:50

french open

piłka jest w grze
cza­sem na­wet dwie
cze­go us­ta dot­kną
roz­koszą jest stukrotną. 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 23 stycznia 2016, 21:39

Na­pas­tnik (limeryk)

Z PZPN pew­na persona
Za­siada na cze­le te­go grona
Je­mu na to
Jak na lato
Hasło-"mam", piłka-"ona" MAMONA 

limeryk
zebrał 7 fiszek • 4 czerwca 2012, 06:12

Kromka chleba ze smalcem

Mały Jaś
ko­pie piłkę
o ceg­laną ścianę
bo co mu zostało

Je­go oj­cu wy­siadła wątroba
obok stacji
na auto­buso­wym przystanku
i chłop jak kłoda
zesztyw­niał w parku

Mat­ka Jasia
spro­wadziła wujka
który dla pop­ra­wy nastroju
ko­loro­we ba­lony dmuchał
ku­pował krówki
i czer­woną oranżadę
mat­ce spra­wił brzuch
i wy­mioty ciążą wywołane

Piłka od­bi­ta od ściany
w psie od­cho­dy wpadła
chłopiec wy­tarł ją o trawę
i kopie
w bólu jęczy ściana. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 maja 2016, 14:01

miłość

na ław­ce re­zer­wo­wych na ra­zie cze­ka.
sie­dzi nies­po­koj­nie,
wier­ci się,
krzyczy,
sko­ra do gry,
do wyg­ra­nej.
mu­si się po­godzić z możli­wością nie wejścia na bois­ko
i przeg­ra­nej,
a może gdy­by weszła to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 kwietnia 2012, 18:11

Miłość od pierwszego wejrzenia

Obo­je są przekonani,
że połączyło ich uczu­cie nagłe.
Piękna jest ta­ka pewność,
ale niepew­ność piękniejsza.

Sądzą, że sko­ro nie zna­li się wcześniej,
nic między ni­mi nig­dy się nie działo.
A co na to uli­ce, scho­dy, korytarze,

na których mogli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 marca 2010, 11:21

Przyjaźń

Przy­jaźń trud­nym jest tematem
Więc dziś o niej będzie zatem

Myślą ludzie - 'rzecz to łatwa'
A świat ludziom w głowach gmatwa:
Że praw­dzi­wa jest ot zawsze
Że jej nie są żad­ne waśnie
Że za dar­mo, czer­pać można
Proste [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 5 fiszek • 3 listopada 2012, 13:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę