Wyszukiwarka: obietnice (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: obiet­ni­ce — zgromadziliśmy 103 teksty.

* * *

prawda
ta­jem­nicza kochanka
perłowe­go zmiechrzu
wzburzo­nym dłoniom
składa obietnice


wyr­wa­ni z kon­tek­stu
cichych kształtów ciał
przys­tają nad nieznanym
do­tykając uśmiech
ciężki od wdzięcznościi tyl­ko tros­ki mar­szczą korę drzew
po dru­giej stro­nie natury 

wiersz
zebrał 73 fiszki • 17 lutego 2012, 23:13

* * *

Do­tykam Cię
W umyśle uczuć,
Jes­teś tak blisko
By za chwilę dzieliła nas przepaść
Wspólnej niedoskonałości...
Nasze pla­ny, marzenia
Pogrążone we wspólnej winie
Oskarżeń...
Obiecaj, że to przeszłość
Al­bo nie, nie obiecuj...
Bar­dziej bolą nies­pełnione obietnice.
Tyl­ko jak mam wte­dy wie­rzyć, że będzie lepiej?... 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 29 kwietnia 2014, 01:58

Prostota uczuć...

Nie pot­ra­fię używać wiel­kich słów
ani obiet­nic składać na two­jej dłoni
słowa po­zos­ta­wiają zbyt wiel­ki chłód
gdy obiet­ni­ce nie mogą być spełnione…

Pragnę cię kochać skrom­nie, tak zwyczajnie
cichym zam­knięciem sy­pial­nianych drzwi
umy­ciem pleców, gdy cze­kasz na mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 13 lutego 2012, 08:14

przez sen idę ku …

szu­kam blas­ku twych oczu
lecz sa­mot­ność mi je skradła
resztki mo­jego rozumu
krad­nie wiatr uczuć niez­na­nych
za gra­nicą mo­jego rozsądku
gdzie sza­leje ocean fal nieznanych
który tworzy pianę nadziei i wiary
wyrzu­cając ku brze­gom niez­na­nym ...
jak Af­ro­dyta z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 44 fiszki • 27 stycznia 2012, 07:36

świadomie

doj­rzałem smutek
który pat­rzy na mnie
z pun­ktu co stoi w poprzek
ludzkiej wyobraźni

do­rosłem też do żalu
bez­radnością zwanym
w us­tach co za­sypiają ze smakiem
czereśni

i co dzień widzę rękę
która ga­si radość
a za­pala świadomie
pus­te obietnice

a sen wyśniony rankiem
budzi ko­lejną nadzieje
na godność 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 2 lipca 2013, 00:15

Miliony słów

Opo­wiada­nia, wier­sze, wer­sy, fra­zy jest w nich mi­lion słów
Wszys­tkie one o czymś mówią, czy emoc­jach, czy przeżyciach
Ok­reślają one poczy­tal­ność, tudzież ludzki bunt
Oz­do­bione, pus­te, nies­pełnione, ta­kie są zazwyczaj

Wys­tar­czą mądre w liczbie kil­ku, niżeli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 12 sierpnia 2011, 14:17

Czekając na szansę

jeszcze pod su­fitem krążą obiet­ni­ce
w kątach mie­szkają ciche szep­ty
a już za­siada­my do in­ne­go stołu

pla­my na ob­ru­sie zdążyły wyb­laknąć
ser­ca nasze niemy smu­tek przeszył
nasze dro­gi w inną stronę wiodą

i teraz
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 11 grudnia 2011, 00:01

Ćma

za­nim zasnę
za­mieniam się w mo­tyla nocy
skrzydłami sza­rości wplątuję się
w światłonośne chwile

dla zaw­rotów głowy
pod­pa­lam się

te no­ce
to przez gwiaz­dy
obiet­ni­ce dla gasnących
pośród pustki

Za­nim zasnę
ty­siące ra­zy jak ćma
usycham z pragnienia 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 28 września 2014, 19:17

Pytanie

Mod­liłem się co wieczór
błagal­nie składając ręce
wpat­rzo­ny w niebo
Z nadzieją powtarzałem
pa­cie­rze,by dać szansę
zwykłym potrzebą
Mod­liłem się , za ojca
który wreszcie zasnął
na rozkłada­nym tapczanie
By na­zajut­rz ,skacowany
nie zas­pał do pracy
wypłatę , od­dał mamie
Mod­liłem się i za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 5 marca 2012, 10:46

* * *

Ciem­na uli­ca zap­la­nowała nasze spotkanie.
Rozświet­lo­na tyl­ko do­gasającym żarem uczuć
Wra­całaś Bóg sam wie skąd.
Ja szedłem od­kryć no­wy ląd
Wałęsający kot.
Ku­lawy pies.
Pus­ta bu­tel­ka po wódce
Z dwo­ma tulipanami
Naj­chętniej wbi­tymi w szyję.
Spoj­rzałem Ci w twarz, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 4 listopada 2011, 18:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:11Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:10adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:02Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 14:59Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 14:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]