Wyszukiwarka: miłego wieczoru (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłego wie­czo­ru — zgromadziliśmy 160 tekstów.

Moja Ty

By­wa, że mil­czę, kiedy jes­teś za blisko
tak blis­ko, że czuję cię całą
jak­byś we mnie rosła
do­tykiem, pie­szczotą i słowem
by­wa, że czuję niepokój o te dni,
które gdzieś nam umknęły
w geście bez­sennej nocy
by­wa, że bolą mnie świty
gdy jes­teś za daleko
spłoszo­na ciszą wieczoru...

bądź mi na ser­cu melodią
co by­wa, jest i będzie
na zaw­sze moja... 

wiersz
zebrał 171 fiszek • 7 lutego 2014, 22:03

W każdym spojrzeniu...

Cóż dzi­siaj znaczy kochać blis­kich ?
na­wet złoczyńcy potrafią...
kochać prawdziwie
to znaczy, mieć ser­ce ot­warte
na wszystkich
po­dawać dłoń, przy­tulać
winę przebaczyć
i tak szczerze pragnąć
miłością się dzielić
aż w każdym spoj­rze­niu
Zmar­twychwstałego
być w sta­nie zobaczyć...

.................................................................................................
Życzę wszys­tkim miłych świątecznych chwil, po­gody ducha i ra­dości po­wita­nia Zmar­twychwstałego, a tym, którzy nie będą święto­wać, miłego od­poczyn­ku i dużo słońca. 

wiersz
zebrał 103 fiszki • 18 kwietnia 2014, 17:51

sekundy, które zmieniły jej życie...

stojąc w oknie
spoglądała jak ko­ledzy męża
podążają na mszę barbórkową

po po­liczkach spłynęły łzy
powróciła wspomnieniami
do tam­te­go wieczoru
gdy z ko­lacją czekała

je­den telefon
zmienił całe jej życie

z brze­mieniem samotności
założyła sza­ry płaszcz
i poszła w to szczególne święto
za­palić światełko pamięci
na je­go grobie...* Wszys­tkim górni­kom w dniu ich święta życzę szczęśli­wych pow­rotów ze szychty do domu... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 4 grudnia 2012, 11:06

W milczeniu

W milczeniu


Przy­siądź proszę obok mnie
Po­pat­rz na staw pełen ptactwa
Daj dłoń w moją
Mil­czysz
Spoglądasz tyl­ko chwilami
Głębo­ko w duszy spokój
Głowę op­rzyj o mo­je ramię
Cisza
Piękna cisza
Na co słowa
Prze­cież nie zaw­sze są potrzebne
Bliskość
Słychać na­wet od­dech
Ser­ca bijące
Pta­ki uderzają skrzydłami
One mącą ciszę swym krzykiem
Zasnąć tak na wieki
Ze szczęściem wy­pisa­nym na twarzy
Nig­dy nie wychodzić z tak miłego snu
Z tobą obok


Władysław An­drzej Bobrzycki 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 17 grudnia 2012, 20:53

Tak sobie ciebie życzę

nie wiem, jak to zro­biłeś
że wziąłeś mo­je ser­ce w niewolę
przeg­rałam wojnę z rozsądkiem

i so­bie ciebie życzę…

pragnę ciebie ot tak - bez­wolnie
a two­je de­likat­ne dłonie
niech będą miłego początkiem

jest mi już do ciebie
bar­dziej - niż bliżej

więc niech zaszcze­bioczą ściany
prze­cież bra­kuje nam te­go
gdy za­pat­rze­niem oczu się zmęczysz

tak so­bie ciebie życzę kochanie

na czter­naste­go…

- nie chcę nic więcej
 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 12 lutego 2012, 19:22

* * *

ub­ra­na w na­miętność wieczoru
w świet­le no­wiu księżyca
szatą myśli zdo­bi Two­je ramiona
blas­kiem płonie zielo­na źrenica...

zwiew­nym kro­kiem podąża
ścieżką marzeń woalem osnutą
gdzie od­dech Twój ślad znaczy
us­ta na­mietną pie­szczą nutą...

na łące czułości zak­witły zmysły
gdzie do­tyk Twój wyszep­tał dreszcze
miłos­nym uniesieniem zaśpiewały trawy
drżącym szla­kiem gwiazd..

chcę jeszcze... 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 3 listopada 2010, 10:42

Między nami

jeszcze płonie słońca ognisko
os­tatnim ru­mieńcem wieczoru

cho­ciaż mi­gocą ty­siącem świateł
diamen­ty gwiazd

ciem­ność nad na­mi przesiąka
przez zgaszo­ny błękit

i w oczach cień
co­raz głębiej wrasta

a wzrok nie przed­rze tej zasłony
na­pełnionej mrokiem

bo trud­no do niej dot­rzeć spoj­rze­niem
w którym noc się już zaczęła

lecz ot­chłanie samotności
mgła pok­ryła swym obłokiem

by prze­paść między na­mi
w sta­dach chmur zniknęła 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 21 sierpnia 2015, 17:02

Niech poczuję

ko­lej­ny raz roz­pa­dam się
w twoich spoj­rze­niach
szu­kam sen­su w dłoniach
są ta­kie niecierpliwe
gdy na­bierasz w nie mo­je włosy

ale proszę jeszcze raz...

unieś mnie oczy­ma
nad kub­kiem zielo­nej her­ba­ty
niech poczuję, że is­tnieję nap­rawdę

w ciepłych pal­cach wieczoru

niech wiem...
- że jes­tem twoja...
 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 7 grudnia 2011, 00:01

Świeci już blaskiem,
prze­nika do serc naszych.
Ra­dos­ne Święta.Wszel­kiej po­myślności, ra­dości i zdro­wia. Ciepła rodzin­ne­go i ot­warcia się na bliźnich.
Niech ser­ca wszys­tkich Cy­tato­wiczów zapłoną miłością, ba Dzieciątko wkrótce się narodzi.
Szczęśli­wego No­wego 2013 Roku!

Do miłego już po świętach-) 

haiku
zebrał 29 fiszek • 22 grudnia 2012, 10:48

kiedy jedyne co wychodzi, to słowa

łat­wo mi dłonią zasłonić oczy
lecz słyszę
po brze­gach wie­czo­ru ma­leją mo­je niewy­parzo­ne usta
i choćbym umiała naj­piękniej mówić
dos­wiad­czam tylko
że le­piej by mi było w milczeniu
zno­sić nas za wszystko 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 1 września 2015, 21:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:25M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem