Wyszukiwarka: mam swój świat (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mam swój świat — zgromadziliśmy 10379 tekstów.

Na rozstaju dróg

Dłonie którym powierzyłeś
cały swój świat,
od­ważnym gestem
wska­zują dziś na drogę wolności

człowiek na­poty­ka na mur
licząc na od­ro­binę zrozumienia
wiatr który ste­rował naszym żag­lem miłości
nieod­wra­cal­nie tej no­cy od­da­lił nas od siebie
...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 50 fiszek • 14 września 2014, 14:20

Akt wiary

pochy­liłeś się na­de mną
aż świat za­dumał się cały

bo umieściłeś Swój ob­raz we mnie
i Swo­je podobieństwo

bym uniósł się do nieba
na skrzydłach wiary

Twój cień
to mo­ja dusza

żyję

dopóki Two­ja miłość
moim ser­cem porusza 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 12 października 2015, 18:54

***

nie życzę ci źle
tyl­ko siebie

i na­wet
po­całun­ki do ust twych wkładam
jak białą hos­tię. niewinne

bo mam do ciebie

-
chciwość
-
zazdrość
nieumiarkowanie
-
-


swój żal za grzechy 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 28 grudnia 2014, 13:11

Plany na przyszłość

Z po­korą swój skarb najcenniejszy
od­na­leźć, swe tros­ki zostawić...
Do głębi poczuć się pewniejszy
marze­nia na no­gi postawić...

Stworzyć swój kąt ciepły, serdeczny,
żeby w nim naj­bliższych pocieszać;
od­kryć zakątek bar­dzo mroczny,
na no­wo go światłem rozświetlać...

Rzu­cić ideał zła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 23 listopada 2012, 13:56

Myfolandia

Kreujesz swój od­mien­ny świat
Jak pośród drzew sa­mot­ny kwiat
Spi­jasz krop­le po­ran­nej rosy
Czesząc w nieładzie będące włosy

Roz­da­jesz swój słod­ki kwiato­wy pyłek
Choć cza­sem trze­ba rąbnąć cię w tyłek
Znów ro­bisz swój słod­ki niewin­ny uśmieszek
Mówiąc że plącze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 9 września 2011, 12:12

Pod górkę...

Nig­dy nie narze­kam, choć zaw­sze mam pod górkę
często roz­myślam, przy­siadam, odpoczywam
podzi­wiając skaczącą po drze­wach wiewiórkę
i pis­klę, które do­piero co świat swój odkrywa.

Czuję wszys­tkie za­pachy przyd­rożnych kwiatów
widzę bar­wy tęczy, urok słońca, gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 5 stycznia 2012, 08:42

inny dzień

nie mów dzi­siaj
o miłości nic
po pros­tu idź
tam gdzie masz swój świat

jak­by nic ...

szko­da łez
zos­taw je na szcze­ry żal
gdy twój świat
będzie nie do zniesienia
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 8 lipca 2013, 18:50

Niepoprawnie

Głowę mam pełną marzeń
Mu­zyka w duszy wciąż gra
W ser­cu tli się nadzieja
Przy­tulić chcę cały świat 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 31 stycznia 2014, 18:58

" Drwina "

Ze strzępów nadziei
składałam swój świat,
jak kromką chleba...
swoją duszę
Tobą...karmiłam.
I kiedy ser­ce miłości
dot­knęło,
nocą zatęskniło,
życie z uczuć...
ok­rutnie zadrwiło.
Wczo­raj os­tatnia
umarła
nadzieja....


Julka 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 27 czerwca 2011, 12:28

* * *

I gdy­bym wysłała
wszys­tkie lis­ty myślą pisane
po ty­siąckroć at­ra­men­tem łez
nie zos­tałoby mnie wcale

pod skórą mam jedynie
niewy­powie­dziane słowa
nieokiełzna­ne tęsknoty
za­gubiony w nos­talgii czas

mo­ja mała oj­czyz­no
nie zmie­szczę Cię w ramionach
nie umiem mod­lić się o Twój powrót
dryfuję
wciąż ro­niąc swój sens 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 14 września 2014, 23:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]