Wyszukiwarka: jestem sobą (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem sobą — zgromadziliśmy 7251 tekstów.

i...

wy­rywam kil­ka prawd
życiu na bieżąco

idę z deszczem
cudze­go uśmiechu

cza­sem łez parę
słońcu złapię

małe i wiel­kie kształty
dni niosę pewnie

zgi­nam kark
w pokłonie za oddech
ry­zykiem nocy

ści­gam myśli, łamiąc słowa

ale jestem...

i... będę sobą 

wiersz
zebrał 97 fiszek • 1 grudnia 2012, 23:08

Mógłbym...

Mógłbym przekłuć so­bie uszy
i założyć kolczyki
po­kazać ja­ki jes­tem trendy…
mógłbym na­wet wdziać sukienkę
i uma­lować usta
udo­wod­nić, że już zszedłem
z drzewa…
mógłbym… tyl­ko po co ?
wolę iść swoją drogą
jes­tem prze­cież mężczyzną
i po­zos­tanę sobą… 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 13 maja 2014, 17:45

Tylko sobą

In­ne mam imię
i gład­sze dłonie
dłuższe włosy
i nie ta­kie
oczy

Pew­nie nie na tym
bo­ku zasypiam
z głową pełną
włas­nych
marzeń

I jeszcze mam
ta­kie słowa
które są
bardzo
moje

Oto jestem...

In­na nie będę
I tyl­ko sobą
być

mogę 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 3 kwietnia 2013, 13:37

Jestem

tak ciepło w moim do­mu
dni, z każdą chwilą - tobą pełniejsze
bez wątpienia
- do twarzy mi w tej miłości

a ja lu­bię być
tak przy­tul­nie skomplikowana…

dla­tego czas
przek­roczyć próg zawstydzenia
czer­wień ust z sobą połączyć
na­sycić spoj­rze­nia - parami

w przed­po­koju moich dłoni
jestem…

- twoją ko­bietą do kochania
 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 10 kwietnia 2012, 22:48

***

Jes­tem jak ta... kartka
za­pisa­na z jed­nej strony
z w pół zda­nia ur­waną historią
i kil­ko­ma błęda­mi nie do usunięcia

Leżę przed tobą w oczekiwaniu
na bra­kujące słowa...

Wy­pisz je na mnie... sobą...

Do­pisz przer­waną opo­wieść
tak... by miała swo­je zakończenie

Naj­le­piej to... szczęśliwe... 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 28 października 2012, 23:45

uciec

poukładam w bu­ty dni te
niepoukładane
zam­knę drzwi za sobą szcze­nięcej
przeszłości
wrześniem z ba­bim la­tem ulecę w nieznane
czas by się od­na­leść
w tej rzeczywistości

pop­rzez ok­na ma­razm wle­wa się
strumieniem
chcieć to móc przesłanie zaczy­na mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 12 marca 2012, 17:07

Jestem ale czy naprawdę

Jestem
to fakt, które­go nie pod­da­je wątpliwościom
prze­cież od­dycham, zos­ta­wiam za sobą ślady
zaz­naczam swoją obecność
budząc się każde­go dnia
Widzę
swo­je ciało, opuszki palców, dwie -
co z te­go że le­we - ręce i spraw­ne nogi
od­bi­cie w lus­trze - jes­tem, dopóki
Ktoś
rzu­ci kil­ka słów pod moim adresem
ko­pertę z listą kom­pleksów wyśle
z bra­kiem możli­wości zwrotu

Pew­ność siebie uciekła - 
Byłam 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 28 kwietnia 2012, 15:33

Twoja perła

Mam dwie strony
Wy­siłku życia i pracy
Nies­ta­bil­ne kom­po­nen­ty życia
Atak-krzyk- agresja
Czy­tam by zrozumieć
Upa­dam jed­nak za trze­cią instancją

Podnóżkiem gniewu i bra­ku tolerancji
Być nie zamierzam
Zat­rzy­mam się, by złapać oddech
Chcąc um­rzeć, nie umieram
Jes­tem! wciąż jes­tem sobą
By dręczyć
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 20 lutego 2012, 20:42

spóźnionym

pod skórą głębo­ko chowam
to cze­go wy­powie­dzieć nie zdołam
bo czas za szybki
bo trud­ne słowa
nadziei niedobitki
bo obo­lała głowa...
ja jes­tem sobą i 
nie żałuję błędnych chwil
mi­mo marzeń co te­raz w pył
zmienione... Jam jes­tem spóźnionym, 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 6 listopada 2014, 21:04

[perseidy]

nie przes­tanę krążyć
sko­ro jes­tem To­bie całym światem

od­dam Ci w posiadanie
każdy pus­ty biegun

stertę krop­li obecności
na własność

niepew­ności sklepienia
połowę

i wszel­ki mój prze­jaw miłości
w każdym równo­ległym świecie
oddam

lecz najpierw

roz­bierz się
zos­taw duszę za sobą
zos­tań ciałem mo­jego towarzystwa 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 10 sierpnia 2015, 01:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.