Wyszukiwarka: jestem sobą (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem sobą — zgromadziliśmy 7082 teksty.

i...

wy­rywam kil­ka prawd
życiu na bieżąco

idę z deszczem
cudze­go uśmiechu

cza­sem łez parę
słońcu złapię

małe i wiel­kie kształty
dni niosę pewnie

zgi­nam kark
w pokłonie za oddech
ry­zykiem nocy

ści­gam myśli, łamiąc słowa

ale jestem...

i... będę sobą 

wiersz
zebrał 97 fiszek • 1 grudnia 2012, 23:08

Mógłbym...

Mógłbym przekłuć so­bie uszy
i założyć kolczyki
po­kazać ja­ki jes­tem trendy…
mógłbym na­wet wdziać sukienkę
i uma­lować usta
udo­wod­nić, że już zszedłem
z drzewa…
mógłbym… tyl­ko po co ?
wolę iść swoją drogą
jes­tem prze­cież mężczyzną
i po­zos­tanę sobą… 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 13 maja 2014, 17:45

***

Jes­tem jak ta... kartka
za­pisa­na z jed­nej strony
z w pół zda­nia ur­waną historią
i kil­ko­ma błęda­mi nie do usunięcia

Leżę przed tobą w oczekiwaniu
na bra­kujące słowa...

Wy­pisz je na mnie... sobą...

Do­pisz przer­waną opo­wieść
tak... by miała swo­je zakończenie

Naj­le­piej to... szczęśliwe... 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 28 października 2012, 23:45

Geometria uczuć

Od­liczam sekundy
Nim na Twym ciele
Spocznie je­go dotyk

Pok­ry­je Cię trąd
Które­go po raz kolejny
Nie uleczy już mo­ja miłość

Dłonie, które niosły
Aniel­ską błogość
Parzą jak ogień

Jak­bym czuł
Je­go dotyk
A jes­tem he­tero

A na Twej skórze
Zos­tał ślad perfum
Tej z dzien­nej zmiany


Tra­cisz szacunek
Do siebie samej
Nie jes­teś już sobą

Trójkąty, czworokąty
Wpi­sane w koło uczuć

A ja jes­tem półprostą
Bez figury
Która bieg­nie dalej

Szu­kałem kropki
By zbu­dować
Wspólny odcinek


Odtwórz  

erotyk
zebrał 33 fiszki • 4 sierpnia 2015, 21:00

uciec

poukładam w bu­ty dni te
niepoukładane
zam­knę drzwi za sobą szcze­nięcej
przeszłości
wrześniem z ba­bim la­tem ulecę w nieznane
czas by się od­na­leść
w tej rzeczywistości

pop­rzez ok­na ma­razm wle­wa się
strumieniem
chcieć to móc przesłanie zaczy­na mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 12 marca 2012, 17:07

Jestem ale czy naprawdę

Jestem
to fakt, które­go nie pod­da­je wątpliwościom
prze­cież od­dycham, zos­ta­wiam za sobą ślady
zaz­naczam swoją obecność
budząc się każde­go dnia
Widzę
swo­je ciało, opuszki palców, dwie -
co z te­go że le­we - ręce i spraw­ne nogi
od­bi­cie w lus­trze - jes­tem, dopóki
Ktoś
rzu­ci kil­ka słów pod moim adresem
ko­pertę z listą kom­pleksów wyśle
z bra­kiem możli­wości zwrotu

Pew­ność siebie uciekła - 
Byłam 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 28 kwietnia 2012, 15:33

Twoja perła

Mam dwie strony
Wy­siłku życia i pracy
Nies­ta­bil­ne kom­po­nen­ty życia
Atak-krzyk- agresja
Czy­tam by zrozumieć
Upa­dam jed­nak za trze­cią instancją

Podnóżkiem gniewu i bra­ku tolerancji
Być nie zamierzam
Zat­rzy­mam się, by złapać oddech
Chcąc um­rzeć, nie umieram
Jes­tem! wciąż jes­tem sobą
By dręczyć
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 20 lutego 2012, 20:42

spóźnionym

pod skórą głębo­ko chowam
to cze­go wy­powie­dzieć nie zdołam
bo czas za szybki
bo trud­ne słowa
nadziei niedobitki
bo obo­lała głowa...
ja jes­tem sobą i 
nie żałuję błędnych chwil
mi­mo marzeń co te­raz w pył
zmienione... Jam jes­tem spóźnionym, 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 6 listopada 2014, 21:04

to już obłęd ???

nocą nie zaw­sze spać mogę
dniem zaś nie zaw­sze pra­cować mogę

nocą za­pomi­nam o dniu
dniem zaś o nocy

nocą jes­tem filozofem
dniem zaś urzędnikiem

te dwa mo­je li­ca mi­jają się ze sobą
na prze­cięciu tych dwóch pór doby

ran­kiem i wieczorem
jak dwaj mi­jający się dżentelmeni

kłaniając się sobie
i zmieniając się na straży

mo­jego obłędu
i w ni­cość pędu ...{2012.12.17} 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 19 grudnia 2012, 16:06

Minął radosny czas

Przyszło rostanie
minąl ra­dos­ny już czas
Tak pozostanie
lecz miłość zos­tała w nas

Mo­je ser­ce pamięta
choć da­leko jes­tem ja
Głowa pra­ca zajęta
lecz smut­na jest mi­na ma

Tęsknie już za Tobą
bo kocham moc­no tak
Nie jes­tem sobą
bo Ciebie właśnie mi brak

Zaw­sze mi tak smutno
gdy czas wy­jaz­du przychodzi
Lecz małe ros­ta­nie
nam prze­cież nie zaszkodzi

Szyb­ko mi­nie miesiąc
i zno­wu sie spotkamy
Bo my, Ty mo­ja piękna
tak bar­dzo się kochamy 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 23 lutego 2012, 20:26
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]