Wyszukiwarka: dobranoc (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 232 teksty.

espoir

dzień dobry
jak cię życie traktuje

dzwo­ni z rana
spraw­dza czy jeszcze oddycham

poszturchuje
niemym słowem

rozśmiesza
gdy ob­serwu­je jak wiatr czas goni


dobranoc
już noc się tuli
niczym kot pomrukuje

obiecując nadzieje 

wiersz
zebrał 117 fiszek • 6 stycznia 2016, 22:36

Uwielbiam w Tobie...

Odtwórz

Na­miętność słów gdy szep­czesz dobranoc...
mus­kając le­ciut­ko... szyję za uchem.
Jak zwilżasz języ­kiem pierś wyprężoną
wgniatając w dłonie... ko­lis­tym ruchem.

Gdy burząc włosy cho­wasz je w dłoniach.
Jak z błys­kiem w oczach pos­kra­miasz ciało
po­zos­ta­wiając pie­szczotę na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 63 fiszki • 14 października 2012, 19:04

Przykryta atłasem snu [...]

Przyk­ry­ta atłasem snu
księżyca cichym szeptem
od­kry­wam ko­tarę tajemnic
i... jestem...

Płomieniem w Twoich oczach
drżeniem w do­tyku ust
roz­koszą jaką poz­nasz
zam­kniętą w słowach dwóch...

Czy z ta­kich po­miętych myśli
piękny sen można wyśnić ?

...Dobranoc... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 28 kwietnia 2011, 00:41

lewa strona literki m

drzwi ot­worzę w ko­lorze olchy
bez py­tań o zgodę
- te nieroz­warte jeszcze -

bu­ty za­pomnę na wycieraczce
o krok od przyjdę potem

i rzucę wszystko
co się mnie nie trzyma
na pożar­cie twoim oczom

światłu na zewnątrz po­wiem dobranoc
szep­tem prosząc o samotność


- ty będziesz wiedzieć 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 21 maja 2014, 23:05

pożegnanie

do­tyk delikatny
cichy szept
za­mierające słowa
pomiędzy

us­ta­mi co­raz mniej gorącymi

smak cier­pkiego wina
na dobranoc

wiem
nie będzie jutra
choć jeszcze
twój słyszę oddech

za pro­giem dnia
szepnę żegnaj
swe­mu sercu 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 11 marca 2012, 11:16

nie do powiedzenia

praw­dy o to­bie bałabym się dotknąć
o klątwy sto­py zranić
wyrzec cze­go nig­dy nie wyrzekłam
marzeń rzu­conych
w nies­kończo­ność planet

nie wiem czy róże kłamią

wiem że w gęstwi­nie rąk
umierają samotnie

książę mój mały

od ba­jek na dobranoc 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 17 kwietnia 2015, 23:57

Pod płaszczem czekania

tęskno­ta to nie tylko
brak ciepłych ramion
po­całunków na "dzień dobry"
uśmiechów na "dobranoc"

w tęskno­cie trze­ba umieć
egzystować
inaczej od­dech łapać
sa­memu we wszys­tkim podołać

a to nie ta­kie łatwe
zna­leźć dla siebie miejsce
kiedy w całkiem in­nym tempie
bi­je serce 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 15 lipca 2013, 00:02

W zakładkach nocy

cza­sem noc prze­myca
nienaz­wa­ne pragnienia

pos­trzępione tka­niny grafitu
na dob­ra­noc wie­sza­ne w szafie
i zrzu­cane ja spod skóry

tyl­ko cienie wnikają
na brze­gach łóżka
wier­sze, co szu­kają bliskości

i spa­cerują za zasłoną snu
krok po kroku
od­da­lając zbliżenie 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 8 grudnia 2011, 12:07

życie z tobą

two­je słowa ta­kie ciepłe
jak głos mat­ki o zmierzchu
jeszcze go pamiętam
czułym dotykiem
i całowa­niem na dobranoc

a te­raz czekam
w przed­sion­ku twe­go serca
zaczy­nam za­bawę w życie
pod twoim dachem 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 18 stycznia 2012, 21:03

Miejsce, którego szukamy

Tu, gdzie jestem,
do­tyk kołysze snami,
tuląc de­likat­nie jak atłas
na każdą dobranoc.

Za­pomi­nam,
że było inaczej i wylewałam
siebie jak rzekę,
wez­braną w gra­nicach ska­lis­tych brzegów.

To tutaj,
słowa nab­rały pełni wyrazu
i za­mie­szkały między nami,
a ciszą. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 31 sierpnia 2013, 12:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.