Wyszukiwarka: dobranoc (wiersze)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 232 teksty.

espoir

dzień dobry
jak cię życie traktuje

dzwo­ni z rana
spraw­dza czy jeszcze oddycham

poszturchuje
niemym słowem

rozśmiesza
gdy ob­serwu­je jak wiatr czas goni


dobranoc
już noc się tuli
niczym kot pomrukuje

obiecując nadzieje 

wiersz
zebrał 117 fiszek • 6 stycznia 2016, 22:36

Przykryta atłasem snu [...]

Przyk­ry­ta atłasem snu
księżyca cichym szeptem
od­kry­wam ko­tarę tajemnic
i... jestem...

Płomieniem w Twoich oczach
drżeniem w do­tyku ust
roz­koszą jaką poz­nasz
zam­kniętą w słowach dwóch...

Czy z ta­kich po­miętych myśli
piękny sen można wyśnić ?

...Dobranoc... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 28 kwietnia 2011, 00:41

Jesienne tęsknoty...

czuję Cię na­wet o krok od drzwi
w ciszy która za chwilę wykipi
gdy przek­roczysz gra­nicę spoj­rzeń
by prośbą na us­tach zadrżeć
nie dając wyt­chnienia dotykom

i poz­nasz ta­jem­ni­ce ciała niezgłębione
sma­ki tęskno­ty na­sycisz westchnieniem
gdy po­wiem kocham mok­ry­mi oczami

a na dobranoc…
za­nucisz ulu­biony ref­ren
by snom śmiałym do­pisać me­lodię

niech tęskno­ty wyb­rzmią między nami...


z szuflady* 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 5 listopada 2012, 20:05

pożegnanie

do­tyk delikatny
cichy szept
za­mierające słowa
pomiędzy

us­ta­mi co­raz mniej gorącymi

smak cier­pkiego wina
na dobranoc

wiem
nie będzie jutra
choć jeszcze
twój słyszę oddech

za pro­giem dnia
szepnę żegnaj
swe­mu sercu 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 11 marca 2012, 11:16

nie do powiedzenia

praw­dy o to­bie bałabym się dotknąć
o klątwy sto­py zranić
wyrzec cze­go nig­dy nie wyrzekłam
marzeń rzu­conych
w nies­kończo­ność planet

nie wiem czy róże kłamią

wiem że w gęstwi­nie rąk
umierają samotnie

książę mój mały

od ba­jek na dobranoc 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 17 kwietnia 2015, 23:57

Czekając na ciebie

tyl­ko cza­sem
prze­budze­nie nab­rzmiewa bólem
gdy jes­teś o do­tyk za daleko

i dłonie za­gar­niają po­duszkę
by twój za­pach raz jeszcze uchwycić
tak łat­wiej się czeka

wiesz…
co­raz trud­niej przyz­wyczaić
bi­cie ser­ca do pustki

a ty znów…
nie po­wie­działeś na dob­ra­noc
o czym ra­no mil­czeć będziesz

mam nadzieję, że tym razem
czas rozłąki będzie krótki…
 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 23 listopada 2011, 00:01

Pod płaszczem czekania

tęskno­ta to nie tylko
brak ciepłych ramion
po­całunków na "dzień dobry"
uśmiechów na "dobranoc"

w tęskno­cie trze­ba umieć
egzystować
inaczej od­dech łapać
sa­memu we wszys­tkim podołać

a to nie ta­kie łatwe
zna­leźć dla siebie miejsce
kiedy w całkiem in­nym tempie
bi­je serce 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 15 lipca 2013, 00:02

W zakładkach nocy

cza­sem noc prze­myca
nienaz­wa­ne pragnienia

pos­trzępione tka­niny grafitu
na dob­ra­noc wie­sza­ne w szafie
i zrzu­cane ja spod skóry

tyl­ko cienie wnikają
na brze­gach łóżka
wier­sze, co szu­kają bliskości

i spa­cerują za zasłoną snu
krok po kroku
od­da­lając zbliżenie 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 8 grudnia 2011, 12:07

życie z tobą

two­je słowa ta­kie ciepłe
jak głos mat­ki o zmierzchu
jeszcze go pamiętam
czułym dotykiem
i całowa­niem na dobranoc

a te­raz czekam
w przed­sion­ku twe­go serca
zaczy­nam za­bawę w życie
pod twoim dachem 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 18 stycznia 2012, 21:03

Miejsce, którego szukamy

Tu, gdzie jestem,
do­tyk kołysze snami,
tuląc de­likat­nie jak atłas
na każdą dobranoc.

Za­pomi­nam,
że było inaczej i wylewałam
siebie jak rzekę,
wez­braną w gra­nicach ska­lis­tych brzegów.

To tutaj,
słowa nab­rały pełni wyrazu
i za­mie­szkały między nami,
a ciszą. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 31 sierpnia 2013, 12:43
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwono czar­ny­dialog­wycho­waczy

dzisiaj, 14:44Polna sko­men­to­wał tek­st Starszy Pan

dzisiaj, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 100 pro­cen­tprzek­roczo­nej nor­my

dzisiaj, 13:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:23adamantine sko­men­to­wał tek­st różnica tem­pe­ratur przeg­rze­wanie otępienie [...]

dzisiaj, 13:22JaJo sko­men­to­wał tek­st - Fred­die, sta­ry ro­man­ty­ku ile [...]

dzisiaj, 13:20adamantine sko­men­to­wał tek­st na pop­rawę nas­tro­ju