Wyszukiwarka: wesołe (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: we­sołe — zgromadziliśmy 100 tekstów.

''Wyob­raź so­bie - do­tyk który roz­pa­la Two­je ciało niczym pro­mienie słońca o świ­cie, us­ta które niczym ro­sa koją i orzeźwiają, spoj­rze­nia niczym wschodzące słon­ce, tak we­sołe i prze­pełnione miłością- pre­zent na początek dnia od oso­by która Cię kocha.'' 

myśl
zebrała 51 fiszek • 20 lipca 2010, 23:10

Gdzie się podziały te szkla­ne do­my... szcze­re uśmie­chy i we­sołe twarze? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 18 listopada 2010, 21:21

- Wiesz, mo­ja wiara w ludzi, mo­ja naiw­ność w da­waniu im ko­lej­nych szans... To je­dyne cechy, których bym się poz­była - łzy płynęły po jej po­liczkach. Nie pot­ra­fiła, a może nie chciała [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 września 2009, 21:49

Kiedyś wios­na roz­kwitła wśród zimy
Sza­ry świat ktoś mi ko­lora­mi pomazał
Por­wał ser­ce na we­sołe miasteczko
Na­wet ptaków król kiczem uszu naszych ka­tować zabronił...

Pękło lus­tro szczęścia, ktoś ka­mieniem brud­nym w nie rzucił
Ktoś, lecz to two­je us­ta za­biły matkę głupiemu
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 października 2011, 01:21

We­sołe jest życie... op­ty­mis­ty ; ) 

myśl
zebrała 22 fiszki • 22 grudnia 2010, 13:39

I nie chodzi o to, że nie dałabym so­bie ra­dy bez Ciebie, dałabym i to świet­nie, mo­je życie byłoby pełne no­wych doświad­czeń, we­sołe i ko­loro­we, ale kto po­wie­dział,że ja chcę ta­kie życie? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 kwietnia 2010, 15:52

Pełnej Miłości...
Mo­cy Rodzin­ne­go Ciepła...
Ra­dości z licznych po­darunków i tyl­ko Spo­koj­nych chwil ...
w We­sołe Święta Bożego Narodzenia...
życzy : WKW 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 grudnia 2012, 13:42

rekord

lód na dnie szklan­ki w og­niu z nieba
we­sołe dzieci w pob­liskich gli­nian­kach
pod par­kową ławką w al­ko­holu miły pan
roz­ba­wiona młodzież w mor­skich falach
we łzach dziew­czy­na bo był draniem
w długach nieza­możni ludzie
w prześlicznych wro­tach duszy chłopak
sza­ry człowiek w tłumie
grosz śmie­szny w morzu potrzeb
w po­cie i krwi ludzie obok
we włas­nych kłam­stwach karłowa­te serca
czer­wo­na opa­leniz­na zachodzące­go słońca w jeziorze
w codzien­ności cichy ser­ca głos
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 sierpnia 2013, 10:31

Jeśli przed­mioty w moim po­koju pot­ra­fiłyby mówić, praw­do­podob­nie opo­wie­działyby naj­ciekaw­szą his­to­rię jaką słyszałeś. Mam po pros­tu we­sołe życie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 maja 2010, 14:50

Op­lują Cie i pogłaszczą po głowie.
Zdejmą czapkę,kiedy będziesz wchodził,a po­tem Cie kopna.
Ta­kie jest życie-we­sołe miasteczko. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 listopada 2010, 10:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:20scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga