Wyszukiwarka: usmiech (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: us­miech — zgromadziliśmy 111 tekstów.

I cza­sami ta pus­tka, ner­wy i wra­zenie, jak­bym by­la w klat­ce... a po­tem je­den ma­ly us­miech, biore Mi­sia na re­ce, przy­tula sie do mnie... I wte­dy wszys­tko wra­ca do nor­my. I wiem, ze jest tak, jak byc powinno. 

myśl • 10 października 2009, 07:27

....

kim jes­teś? za­daj so­bie pytanie.
od­po­wiedz na nie z zam­knięty­mi ustami
w głębi swe­go ser­ca od­naj­dziesz siebie.
jak mała dziew­czyn­ka szu­kasz schro­nienia
po­moc­nej dłoni, bez­pie­czne­go ramienia.
lecz tyl­ko cisza nic się nie zmienia
i tyl­ko echo krzyku [...] — czytaj całość

wiersz • 29 czerwca 2012, 21:45

*****

Jes­tes gwiaz­dka,kto­ra roz­swiet­la sza­re dni,roz­budza us­miech gdy smut­no mi,to Ty tworzysz Moj swiat be­dac obok Mnie poz­ba­wiasz go wad! 

wiersz • 31 sierpnia 2010, 21:58

Czy Lu­bisz,Spełniać Czy­jeś Ocze­kiwa­nia ??
I Być Z Te­go Dumnym??
Na­wet Jeśli Mu­sisz Poświęcić To,Cze­go Nap­rawde Pragniesz.
Czy Twój Us­miech Będzie Prawdziwy??
Obudziłem Się Jak Zo­baczyłem Tyl­ko Początek Mo­jego Snu.
Ale Chwy­ce To,Co Sie Sta­nie Po Tym,Swoimi Rękoma.
Tak,Naj­ważniej­sze Rzeczy Zaw­sze Są
Ty­mi Które Nie Mają Kształtu
Na­wet Jeśli Dos­tałeś Lub Stra­ciłeś To
Nie Zauważysz Tego
Więc Zmień Swój Smu­tek W Rzyczliwość
i Twoją Wyjątko­wość W Siłe
To Nor­malne Zgu­bić Sie w Biegu
Zacznij IśćPiosen­ka z Naruto 

myśl

warto

War­to wspom­niec czas, kiedy us­miech byl naj­lep­szym przy­jacielem.
War­to wspom­niec czas, kiedy lzy by­ly naj­lep­szy­mi przyjaciolkami.
War­to wspom­niec czas, kiedy naj­lepsi przy­jaciele odeszli, wdarła sie obojetnosc.
Bo war­to zyc..
wspom­nieniami, marze­niami, us­mie­chem, lza­mi, przeszlos­cia, przyszloscia.
Warto. 

wiersz • 25 lutego 2015, 00:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:40doremi sko­men­to­wał tek­st zachwyt

dzisiaj, 19:38doremi sko­men­to­wał tek­st Wyjątkowa każde­go dnia chwi­la [...]

dzisiaj, 19:36doremi sko­men­to­wał tek­st powściągliwość

dzisiaj, 19:33doremi sko­men­to­wał tek­st To, co jest w [...]

dzisiaj, 19:31doremi wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 19:24Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Pustka, to­tal­na pus­tka która [...]

dzisiaj, 19:24Cropka sko­men­to­wał tek­st Jeśli siebie um­niej­szasz czy­nisz [...]

dzisiaj, 19:07Gestuge do­dał no­wy tek­st Pustka, to­tal­na pus­tka która [...]

dzisiaj, 19:05Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Cała ko­muni­kac­ja opar­ta jest [...]