Wyszukiwarka: ukochanego (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ukocha­nego — zgromadziliśmy 272 teksty.

Uśmiech ko­biety w dużej mie­rze za­leży od jej ukocha­nego mężczyzny.
Im bar­dziej jest spełniona - tym piękniej się śmieje. 

myśl
zebrała 209 fiszek • 16 lipca 2013, 18:27

Na początku miłości trze­ba chodzić bar­dzo os­trożnie, do­piero później można się puścić pędem przez po­la pros­to w objęcia ukocha­nego, kiedy ma się pew­ność, że nas nie wyśmieje, jeśli się potkniemy. 

cytat dnia z 25 sierpnia 2013 roku
zebrał 145 fiszek

Nie ma nicze­go gor­sze­go, niż strzała Amo­ra nasączo­na ja­dem wprost z ukocha­nego nam serca. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 30 grudnia 2010, 13:38

Nic nie może bar­dziej i tak nag­le zga­sić życia ko­biety, jak zdra­da jej ukocha­nego mężczyzny. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 16 października 2011, 17:43

"Tak za­pat­rzo­na w błękit­ne oczy ukochanego,
że nie słyszy podłych słów jego."*


_______________________
*zaślepienie 

myśl
zebrała 79 fiszek • 6 kwietnia 2010, 09:02

Bo Ko­bieta chce być je­dynie szczęściem w ser­cu i niegasnącym blas­kiem w oczach ukocha­nego mężczyzny.... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 27 lipca 2010, 18:56

Gdy po długiej chwi­li nieobec­ności ukocha­nego mężczyz­ny możesz wtu­lić się w niego to czu­jesz, że Twój cały świat zaczy­na i kończy się w je­go ramionach.

Kocha­nemu :* 

myśl
zebrała 71 fiszek • 11 marca 2013, 21:42

Piękny mo­ment kiedy czu­jesz, ze cały świat przes­ta­je is­tnieć i już nic nie ma znacze­nia. Tyl­ko Ty i ciało ukocha­nego bijące miłością.

Trze­ba umieć oka­zywać miłość.
Nic sa­mo nie przychodzi. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 3 września 2010, 21:06

Ko­bieta pot­ra­fi poświecić wszys­tko by usłyszeć od ukocha­nego "Kocham Cię". Mężczyz­na mógłby poświęcić wiele by nie mu­siał wy­powiadać tych słów.


*Nie ob­rażam tu mężczyzn. Po pros­tu niektórym wy­rażanie swoich uczuć przychodzi z trudem. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 28 czerwca 2010, 14:16

Wśród ty­lu prze­pięknych ko­lorów na świecie, tym naj­ważniej­szym, wyjątko­wym i nieza­pom­nianym zaw­sze będzie ko­lor oczu ukochanego... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 8 maja 2010, 16:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie