Wyszukiwarka: samobójcze (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sa­mobójcze — zgromadziliśmy 36 tekstów.

Kiedyś myślałem

Kiedyś myślałem, że tak właśnie po­win­no wyglądać nor­malne życie. Codzien­na udręka te­raźniej­szości, ciągły głód nar­ko­tyko­wy, nieus­tanne próby skończe­nia z ni­mi ( lub częściej z sa­mym sobą). Tak kręcił się mój świat - [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 września 2015, 01:20

Żaba

Była raz so­bie nie­szczęśli­wa żaba, cier­piała na dep­resję, miała myśli sa­mobójcze. Zaw­sze ra­no, gdy się budziła, miała na­pady lęku. W ogóle świat wy­dawał jej się bez­nadziej­ny. Zas­ta­nawiała się: „Jeśli ma być beznadziejne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 grudnia 2012, 19:48

Czy ich mozna nazwac rodzicami?

Mam pełną rodzinę,mamę i tatę,ale nie wiem czy mogę ich tak na­zywać? Jes­tem ka­toliczką, sta­ram się postępo­wać według przy­kazań tyl­ko z 4 mam prob­lem,nie umiem czcić swoich rodziców,po pros­tu nie umiem... wiele [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2015, 18:31

Myśli sa­mobójcze to ko­lej­ny zakręt, który na­leży pokonać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 września 2017, 01:30

Ko­lej­ny dzień, ko­lej­na męczar­nia, jest chy­ba co­raz gorzej. Pra­ca staję mi się obojętna, a to zły znak, naj­chętniej przes­pałbym cały dzień al­bo wychodził i chlał, sam w sa­mot­ności... Mo­je myśli sa­mobójcze raz [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 stycznia 2014, 23:45

Futurologia Epickiego Millenium

2033; Rok zmian, ska­nowa­nie Sta­rożyt­nych za­bytków do VR i no­woczes­na kon­serwac­ja piramid.
2036; Ten rok przy­niesie og­romne prob­le­my z wyżywieniem Azji.
2055; Pre­miera GTA X No­wa ja­kość gry w wir­tual­nej rzeczywistości.
2045; Ag­resja Stanów wobec [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 2 grudnia 2017, 06:08

W su­mie nie wiem od cze­go zacząć, z dnia na dzień jest co­raz gorzej, myśli sa­mobójcze się na­silają, boję się. Wie­cznie wszys­tko psuję na włas­ne życznie, tak bar­dzo siebie niena­widzę co­raz bardziej... [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 stycznia 2014, 22:37

W pogoni za sensem, zatraceni w teraźniejszości

Próbując po raz ko­lej­ny za­pisać swo­je myśli wy­lał z siebie os­tatnie mi­lilit­ry krwi. Pat­rząc na ścianę pośród mroczków la­tających mu przed ocza­mi zna­lazł wskazówki ze­gara. Je­dyne co po­zos­tało to mętne spoj­rze­nie oczu [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 października 2011, 23:44

Z serii "o życiu nastolatki"

Ona była bar­dzo za­gubiona.... pot­rze­bowała po­mocy lecz nie chciała obar­czać tym swoich przy­jaciół....pos­ta­nowiła że sa­ma po­radzi so­bie ze swoimi prob­le­mami jed­nak oka­zało się że nie jest to ta­kie pros­te... uśmie­chała się... oszukiwała [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 kwietnia 2010, 21:09

Mam sa­mobójcze myśli
Mam myśli samobójcze
Myśli sa­mobójcze mam
Sa­mobójcze myśli mam
Sa­mobójcze mam myśli
Myśli mam samobójcze


(Z książki "Pa­miętnik narkomanki") 

myśl • 20 września 2015, 10:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:04onejka sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 15:02onejka sko­men­to­wał tek­st Cienie naj­dot­kli­wiej znaczą szept

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1