Wyszukiwarka: samobójcze (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sa­mobójcze — zgromadziliśmy 48 tekstów.

Niena­wiść to naj­lep­sze per­fu­my.
Ob­leczo­na w Nie ko­bieta, jest jak Pu­ma szy­kująca się do sko­ku. Uważnie sta­wia swo­je kro­ki, by przy ata­ku, rzu­cić się od ra­zu do gardła.
I zabić.
Snujące sa­mobójcze myśli [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2011, 23:32

Wspomnienie złej miłości

W ago­nii za­wyje w bólu piekielnym
Przy­sięgać będzie zem­stę okrutną
I póki w le­tar­gu nie spocznie sennym
Przyszłość im życzyć będzie złą i smutną.

Łza­we błaga­nia jej ser­ca nie wzruszą
Jak skała ser­ce po krzyw­dach doznanych
Niegdyś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 kwietnia 2010, 21:22

Nie chce mi się żyć.. i nie chodzi tu­taj o to, że mam ja­kieś myśli sa­mobójcze, tyl­ko o to, że po pros­tu jes­tem le­niwa i mi się nie chce. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lutego 2011, 22:55

Rozdział Czwarty

- Pat­rzcie, kto idzie! - za­wołała Mo­nika. Na jej twarzy po­jawił się nie­szcze­ry uśmie­szek - Or­ga­nis­tka, a za nią człapie jej kapela.
- Zam­knij się - za­wołałyśmy równo ja i Patrycja

To się nazywa [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 27 grudnia 2011, 14:54

Prawda dni następnych

Nie czuję pus­tki, co 
daw­niej mnie gnębiła.

Nie czuję tej po­kusy, co
wczo­raj jeszcze była.

Nie bo­je się ciem­ności, co
z niej wyszła zjawa.

Ty pat­rzysz widzisz pustkę,
a ja nie jes­tem sama.

Przyj­rzyj mi się dobrze,
przy­noszę Ci nowiny.

Zrób jak mówię, proszę,
bo będą mnie gnębiły.

Dwie mod­litwy rano,
za duszę co się błąka.

Jedną o prze­bacze­nie,
za sa­mobójcze śmierci. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2012, 11:10

Byłam wte­dy na skra­ju załama­nia, miałam 3 próby samobójcze...
Gdy 12 czer­wca ( mo­je 14 urodzi­ny ) dwa la­ta te­mu usłyszałam 'Wel­co­me To The Black Pa­rade' przeżyłam szok ! To było ta­kie dziwne
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 marca 2012, 19:17

WAHANIE!

Noc-Dniem!
A dzień sa­mot­nością zasłany.
Na­piera­jace myśli rożne, samobójcze...
Wiara załama­na, już nie ta sama...
Chwi­le spa­lane w blas­ku słońca.
Niestabilne...
Uczu­cia, myśli, wiara, rozum...
Przyszłość Niepewna.
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 grudnia 2010, 01:57

Kiedyś myślałem

Kiedyś myślałem, że tak właśnie po­win­no wyglądać nor­malne życie. Codzien­na udręka te­raźniej­szości, ciągły głód nar­ko­tyko­wy, nieus­tanne próby skończe­nia z ni­mi ( lub częściej z sa­mym sobą). Tak kręcił się mój świat - [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 września 2015, 01:20

Wszys­cy ma­my myśli sa­mobójcze- to one trzy­mają nas przy życiu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2013, 14:17

Żaba

Była raz so­bie nie­szczęśli­wa żaba, cier­piała na dep­resję, miała myśli sa­mobójcze. Zaw­sze ra­no, gdy się budziła, miała na­pady lęku. W ogóle świat wy­dawał jej się bez­nadziej­ny. Zas­ta­nawiała się: „Jeśli ma być beznadziejne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 grudnia 2012, 19:48
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.