Wyszukiwarka: przykrość (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przyk­rość — zgromadziliśmy 75 tekstów.

Wszys­cy ma­my ta­kie swo­je Słońce. Każdy z je­go pro­myków to in­ne małe i duże szczęście... Ale kiedy pa­da na nie cień... dzieje się mała lub duża przyk­rość... Za­pomi­namy o naszych mi­lionach promyków.Mi­lionach szczęść przez jedną ma­lutką przykrość... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 lutego 2012, 15:33

Za­dając nieświado­mie przyk­rość i ból blis­kiej nam oso­bie, bar­dziej go od­czu­jemy, niż ból, który ktoś nam zada... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 kwietnia 2010, 18:53

Za­pew­ne wśród większości 'star­szych bra­ci' krąży dok­try­na 'Nikt nie może skrzyw­dzić mo­jego młod­sze­go rodzeństwa prócz mnie'. I choć to dość pa­radok­salne, jest to je­den z do­wodów na to, że mi­mo te­go, że spra­wia Ci często ta blis­ka oso­ba przyk­rość, to jed­nak bar­dzo Cię kocha. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 września 2010, 22:43

Wiesz, ja nap­rawdę jes­tem trochę in­ny i nie zu­pełnie na­daję się do rodzi­mej współczes­ności, bo szczęściem odurzam się, gdy wkładam głowę w fo­liówkę ze świeżo zer­wa­nymi ogórka­mi ze swo­jej działki i ich [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 sierpnia 2015, 09:21

Nie miałem żad­ne­go snu od po­nad trzech lat. Zaw­sze, gdy za­mykam oczy, to gdy je ot­worzę za kil­ka se­kund, jest już ra­nek.

Ale nie o tym dziś chciałem opo­wie­dzieć. Po­nad trzy lata [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 sierpnia 2009, 21:11

- Dlacze­go tak bar­dzo chcesz mnie od siebie odsunąć?
- Bo przy mnie może spot­kać Cię je­dynie przykrość...
- Zaryzykuję...

* roz­mo­wa autentyczna 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 sierpnia 2010, 16:01

Po­pełniając sa­mobójstwo, nie myśli­my, jak wielką przyk­rość spra­wiliśmy swoim bliskim. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 lutego 2013, 20:14

A tak bar­dzo po­lubiłam życie. Mi­mo ty­lu przyk­rych rzeczy ciągle je kocham! Kocham tańczyć na po­lanie w par­ku przy mu­zyce skrzy­deł ptaków i krzy­kach- niczym śpiewie- dzieci ba­wiących się nieopo­dal. Możecie na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2010, 00:02

Przy­jaźń?!
Wiesz co to znaczy?!
Gdy ktoś zro­bi Ci przyk­rość i ten pseudo przy­jaciel po­roz­ma­wia z Tobą w chwi­li, gdy będziesz marzył je­dynie o samotności.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 grudnia 2010, 19:00

Niektórzy ludzie mają prob­lem z zauważeniem i nap­ra­wieniem swoich wad. Gdy mówisz im,że zro­bili ci przyk­rość,oni mówią "przep­raszam". Ty wy­baczasz. Ale po pew­nym cza­sie sy­tuac­ja się pow­tarza. I co teraz?
Nie ufaj,jeśli słyszysz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 listopada 2009, 19:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:41Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 22:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:36Zraniony95 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:33Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 22:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:27Zraniony95 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:22yestem sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 22:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:19Zraniony95 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]