Wyszukiwarka: przykrość (teksty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przyk­rość — zgromadziliśmy 93 teksty.

Dlacze­go wszys­cy mnie osądza­cie,
Kto dał wam ta­kie prawo?
Lecz wie­dzcie że każda przyk­rość z waszej stro­ny umac­nia mnie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 kwietnia 2011, 21:25

W ciszy przy blas­ku księżyca przy­mykam po­wieki, w świat do które­go wkroczyłam nikt nie ma wstępu prócz mnie... Chce uciec od codzien­ności, posłuchać bi­cia włas­ne­go ser­ca, które w rytm sen­nych iluz­ji wybija [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 maja 2010, 23:43

Pa­miętaj, że spra­wiając przyk­rość oso­bie, której na to­bie za­leży, równocześnie spra­wiasz jej ból, który tra­fia pros­to w serce... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 września 2010, 17:45

Wszys­cy ma­my ta­kie swo­je Słońce. Każdy z je­go pro­myków to in­ne małe i duże szczęście... Ale kiedy pa­da na nie cień... dzieje się mała lub duża przyk­rość... Za­pomi­namy o naszych mi­lionach promyków.Mi­lionach szczęść przez jedną ma­lutką przykrość... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 lutego 2012, 15:33

Za­dając nieświado­mie przyk­rość i ból blis­kiej nam oso­bie, bar­dziej go od­czu­jemy, niż ból, który ktoś nam zada... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 kwietnia 2010, 18:53

Za­pew­ne wśród większości 'star­szych bra­ci' krąży dok­try­na 'Nikt nie może skrzyw­dzić mo­jego młod­sze­go rodzeństwa prócz mnie'. I choć to dość pa­radok­salne, jest to je­den z do­wodów na to, że mi­mo te­go, że spra­wia Ci często ta blis­ka oso­ba przyk­rość, to jed­nak bar­dzo Cię kocha. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 września 2010, 22:43

Wiesz, ja nap­rawdę jes­tem trochę in­ny i nie zu­pełnie na­daję się do rodzi­mej współczes­ności, bo szczęściem odurzam się, gdy wkładam głowę w fo­liówkę ze świeżo zer­wa­nymi ogórka­mi ze swo­jej działki i ich [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 sierpnia 2015, 09:21

* * *

Po­wiedz Boże
po co mi to życie

Obi­jam się o ty­le spraw
O każdą przykrość
I wszys­tko po­zos­taiwa na mnie ślad
Wygięcie

Wyrzuć mnie na śmietnisko

Tak bar­dzo zniek­ształcił mnie los

Jak uwie­rzyć w siebie
Kiedy pat­rząc lus­tro widzisz ból
Marność
Nic

Powiedz
Po­wiedz mi

Jak się uśmiechnąć
Jak znów zacząć żyć
Gdy nag­le zos­ta­je się samemu
Zos­ta­je nic

A nic jest zimne
I ból zim­ny jest

I jest mi zimno

Boże
Proszę
Za­bierz mnie 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 listopada 2010, 21:27

Nie miałem żad­ne­go snu od po­nad trzech lat. Zaw­sze, gdy za­mykam oczy, to gdy je ot­worzę za kil­ka se­kund, jest już ra­nek.

Ale nie o tym dziś chciałem opo­wie­dzieć. Po­nad trzy lata [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 sierpnia 2009, 21:11

| przykrość |

Przyk­rość op­la­ta mnie jak Two­je ramiona
rzu­ciłeś więc krwa­wię skargą ciętą
runęłam na ko­lana lecz pow­stałam, obec­nie mówię
„kocham Cię”, wie­rze w NASZE przeznaczenie
całość TY i JA zwal­czy­my świata niczyj… 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 września 2011, 20:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.