Wyszukiwarka: zdrada (proza)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdra­da — zgromadziliśmy 45 tekstów.

List do...

Niekiedy po­zos­ta­je już tyl­ko mod­litwa…mod­litwa, by nie zniena­widzić tych, którzy dek­la­rowa­li miłość, przy­jaźń a po­za ocza­mi go­towi by­li sprze­dać człowieka za kil­ka pus­tych obiet­nic, za z po­zoru od­ro­binę lep­sze wa­run­ki al­bo lepszy [...] — czytaj całość

list
zebrał 79 fiszek • 3 kwietnia 2013, 06:58

...umiera ostatnia

• Niena­widzę jej. Spiep­rzyła mi życie. Wszys­tko dla niej od­dałem. Wszys­tko! Ro­zumiesz?! Je­bałem jak pies. Brałem do­dat­ko­we fuchy, a ta wys­ta­wiła mnie jak zwykłego psa. Nie czaję la­sek. One wszys­tkie to bez­względne katy. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 38 fiszek • 15 kwietnia 2013, 23:16

Podstawówka

Z każdym ko­lej­nym dniem ser­ce pęka moc­niej. Ka­wałki od­ry­wają się z hu­kiem i tłuką się w mo­jej głowie. Skle­jam je ja­koś po­woli i nieudol­nie, ale ciągle coś od­pa­da, nie pa­suje, bra­kuje. Nigdy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 29 fiszek • 10 października 2013, 22:32

01.10.2015r.

Cu­dow­nym sta­nem ducha i ciała jest pew­ność, że jest się cu­dem i ma się cud. Trud­no za to się pisze o ta­kich oczy­wis­tościach jak szczęście. Ale spróbu­je je na­pisać tu­taj, bo to [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 26 fiszek • 1 października 2015, 07:52

1.08.2017r.

SZCZĘŚĆ BOŻE !

Wto­rek szczęścia wo­rek, tak po­wiadają tu­tej­si góra­le. War­to do­powie­dzieć, że o szóstej czter­dzieści siedem jest trzydzieści dwa stop­nie Cel­sjusza, Bes­ki­dy tap­lają się w słońcu, wiatr drze­mie w cieniu świerków, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek • 1 sierpnia 2017, 08:46

Obserwacje Rosiczki

Jes­tem... Sa­ma. Całe życie otacza mnie tłum ludzi a mi­mo to tkwię w bez­nadziei dnia wczo­raj­sze­go. Nie mam możli­wości by wstać i iść, by biec czy śmiać się z jut­ra. Stoję, trwam, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 1 września 2012, 15:27

Do Ciebie

Przeczy­taj proszę Cię uważnie.
Gdziesz ta zdra­da była
Która nas rozdzieliła
Nie masz pojęcia co czułem i czuję.Po pros­tu nie chciałaś uczes­tniczyć w nas.
Dla Ciebie obawą było niemal wszys­tko.I gdy jaśniały Two­je oczy przyszłością - [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 27 maja 2013, 09:27

zbrodnia

Na­cisnęła klamkę i z tru­dem ot­worzyła ma­syw­ne drzwi kościoła. Weszła do świąty­ni, zam­knęła za sobą, po czym za­moczyła pal­ce w wodzie święco­nej, by dot­knąć ni­mi czoło, pier­si i bar­ki. Zaw­sze żeg­nała się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 22 stycznia 2012, 23:05

Zielone

Teraz.
Czy to możli­we, ze tęskni za mężczyzną, które­go nie widziała od kil­ku lat, które­go miała niena­widzić, który ją skrzyw­dził? Myśli o ich pier­wszym po­całun­ku, który kiedyś tam się wy­darzył. W le­sie, przy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 12 listopada 2011, 23:03

Chaos.

Jes­tem cicha,
skrom­na, wrażliwa.
Wśród przy­jaciół jes­tem sobą,
światu na ogół nie ufam.
Kiedy pot­rze­ba,
wy­rażę swo­je zdanie,
bo
tak już mam
po co mówić je­dynie, by gadać.

Choć cza­sem chciałabym więcej
po­wie­dzieć, dać z siebie.
Nie pot­ra­fię.
Tchórzos­two?
Nie, choć [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 30 listopada 2014, 00:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny