Wyszukiwarka: pi������kne prawdziwe s������owa (proza)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi������kne praw­dzi­we s������owa — zgromadziliśmy 392 teksty.

Z pamiętnika pasjatki życia.

Nie ro­zumiesz, praw­da?. Nie ro­zumiesz, choć chcesz mnie zro­zumieć.
Mówisz, żejes­tem ta­ka młoda, nie znam życia.
My­lisz się, znam życie. Spo­tyka­my się ze sobą, jest moim przy­jacielem. Trzy­mam je za rękę, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 38 fiszek • 2 maja 2013, 16:50

Kłamali

...a mówi­li ,że miłości nie ma
pow­tarza­li wciąż, że to tyl­ko mgła
co ula­ta i gi­nie gdzieś, za ho­ryzon­tem
to wzle­ci, gdzieś w szuwary
to zno­wu wi­tać ją na łące
to raz śpiewa jak skowronek
to skrzekocze [...] — czytaj całość

list
zebrał 36 fiszek • 21 września 2012, 08:44

List do Kogokolwiek

Nie zas­po­kajam ape­tytu na słowa. Możesz mnie przeczy­tać w oczach porzu­cone­go psa. W nich spóźniam się na każdą śmierć. Widzę ni­mi jak próbu­jesz zdążyć na ja­kiś wier­sz. Nie spiesz się. Za­raz w [...] — czytaj całość

list dnia z 15 kwietnia 2016 roku
zebrał 18 fiszek • 14 kwietnia 2016, 12:14

Wiara w niemożliwe

Właści­wie, kiedy zep­suł się mu sa­mochodzik, nag­le uj­rzał błysk. Z ko­lei ja dos­trzegłam go w je­go oku. Nag­le nad­le­ciała z Przys­ta­ni Elfów i ma­gicznym pyłkiem ob­sy­pała swo­je drob­ne skrzy­dełka. Zat­rze­potała ni­mi i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 16 fiszek • 22 sierpnia 2015, 13:45

Senny list.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?
Bo widzisz u mnie wszys­tko po sta­remu. Dokład­nie to sa­mo, co dwa la­ta wcześniej.
Piszę do Ciebie, dla­tego bo chcę Ci opisać, [...] — czytaj całość

list
zebrał 16 fiszek • 19 kwietnia 2013, 17:01

Undefined

Minęły trzy godzi­ny odkąd usiadł na pa­rape­cie. Je­go wzrok błądzi w mro­ku. Re­jes­tru­je każdy drob­ny ruch, każdy cichy szmer. Nasłuchu­je. Szu­ka ma­leńkiego syg­nału. Ma­leńkiej nadziei, że ona wra­ca. Słyszy wszys­tko oprócz swego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek

Śmierć jest desperacją…

…des­pe­rac­kim “ra­tun­kiem” przed życiem.

Ilek­roć do niej pro­wadziłam, czułam, jak tracę rozsądniej­szą część siebie. Śmierć była roz­wiąza­niem os­ta­tecznym, ale i ta­kim, które roz­wiązy­wało prob­lem gdy dob­re­go roz­wiąza­nia nie było. D e s p [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 23 maja 2013, 16:13

skrzynia skarbów

ma­teusz wpadł do kuchni i z przejęciem zaczął opo­wiadać ma­mie :
- w naszej kla­sie każdy coś zbiera. krzyś - znaczki, jędrek ołowiane żołnie­rzy­ki, ha­nia lal­ki por­ce­lano­we, a ka­mil kar­ty te­lefo­niczne.
- [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 15 września 2015, 16:37

Cyrk

Szłam ulicą S. w mieście K. Blo­ki, wszędzie blo­ki. Po le­wo za siatką znaj­do­wał się wiel­ki plac ziemi za­rośniętej trawą, te­ren nie zużyt­ko­wany. Ob­szar ten był po­za za­sięgiem lamp, w mro­ku. Przypomniałam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 20 listopada 2015, 21:51

wspomnienia .

cza­sem widzę Cie ocza­mi wyob­raźni . zak­ra­dasz się , czaisz w naj­dal­szych zakątkach podświado­mości by w naj­mniej od­po­wied­ni mo­men­cie powrócić . przy­pomi­nasz mi o tym wszys­tkim co było , cho­ciaż cza­sem zastanawiam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 19 kwietnia 2014, 20:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M