Wyszukiwarka: ogr��d (proza)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogr��d — zgromadziliśmy 80 tekstów.

Wewnętrzna wolność

Nie zaw­sze trze­ba wszys­tko ro­zumieć, by w szcze­ry zachwyt duszy po­paść. Idąc do ga­lerii sztu­ki, nie trze­ba przy każdym ob­ra­zie usil­nie szu­kać skry­tego przesłania, dogłębnie pe­net­ro­wać każde od­ważne po­sunięcie pędzla by znaleźć [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 13 fiszek • 19 października 2015, 19:46

31 VII 2013, poczta

Nig­dy nie lu­biłam chodzić na pocztę. Dlacze­go? Chciałam coś wysłać, więc pier­wszy raz przek­roczyłam mu­ry in­sty­tuc­ji dziar­sko i pew­nie. Prze­cież to nic trud­ne­go. Wie­działam, że naj­pierw trze­ba ku­pić ko­pertę. To też nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 13 fiszek • 1 sierpnia 2013, 19:58

Śmierć jest desperacją…

…des­pe­rac­kim “ra­tun­kiem” przed życiem.

Ilek­roć do niej pro­wadziłam, czułam, jak tracę rozsądniej­szą część siebie. Śmierć była roz­wiąza­niem os­ta­tecznym, ale i ta­kim, które roz­wiązy­wało prob­lem gdy dob­re­go roz­wiąza­nia nie było. D e s p [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 23 maja 2013, 16:13

Bieguny

Odtwórz

Po­ran­ki nie ciągną się w nies­kończo­ność...
Jed­nak dob­rze wiesz, że mało kiedy umiały mnie zachwy­cać; zwłaszcza jeśli byłam z Tobą.

Za­warłam w nich całą sa­mot­ność, jaką w dziw­ny sposób po­kochałam.
Dziś,
 [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 7 listopada 2015, 22:52

Drogi Andrzeju

Kiedy nas już nie będzie. Nie zmieni się czas, nie przeinaczy swych zacho­wań, by się dos­to­sować. Krzesło nie opad­nie pod ciężarem kruche­go ciała. Sza­fy nie prze­siąknie za­pach, za słod­kich per­fum, czy męskich [...] — czytaj całość

list
zebrał 8 fiszek • 9 kwietnia 2013, 14:27

Droga do domu

Ta sa­ma łąka pachnąca chab­ra­mi, ru­mian­ka­mi i dziuraw­cem. Wy­sokie kłosy kwitnących traw znów szu­mią mi wy­soko po­nad głową. Biegnę bez­troską niecier­pli­wością bo­sych stópek przedzierających się chci­wie przez szu­miącą puszczę traw. Jeszcze tylko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 23 stycznia 2012, 20:22

17.08.12 (22:17)

Daw­no w te pro­gi nie zaglądałam. Pajęczy­ny, kurze. Fu, trze­ba na no­wo ruszyć.

Dużo się u mnie poz­mieniało. Cha­rak­ter, poglądy. I hu­mor całkiem in­ny. Jes­tem na eta­pie za­mula­nia, smu­cenia się. Często myślę, że [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 17 sierpnia 2012, 22:32

Rozdział Dwudziesty Drugi

Pat­rzyłem jak od­chodzi. Byłem na nią nieźle wkurzo­ny, dla­tego zos­ta­wiłem ją w spo­koju i nie po­biegłem za nią. Zresztą, co ni­by miałem po­wie­dzieć więcej? Po­wie­działem wszys­tko, co chciałem, a na­wet trochę za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 7 maja 2013, 18:54

List: J-23 (znów nadaje)

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz, ma tab­letko, le­kar­stwem Tyś, piszesz, że ten je­den me­talo­wy będziesz zaw­sze mieć, a te dwa plas­ti­kowe to nikt nie wie.

Teraz [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 3 kwietnia 2016, 20:52

Hej, psie!

Z życia psa. Niewiele. Cze­goż ci pot­rze­ba do życia, psie? Na łańcuchu uwiąza­ny pies. Ileż to już lat, psie, w niewo­li? Bez spuszcza­nia (cho­ciażby na noc), a gdzie tam. Sie­dzi czar­na kulka [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 29 lutego 2012, 05:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]