Wyszukiwarka: angielsku (proza)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: an­giel­sku — zgromadziliśmy 47 tekstów.

Esche.

Sie­dzieliśmy w par­ku po dziw­nie spędzo­nym wie­czorze i no­cy. Zapłaci­liśmy za wstęp do klu­bu, w którym by­liśmy pięć mi­nut. Prze­gada­liśmy godzi­ny siedząc na chod­ni­ku, a później uk­radliśmy ob­raz zna­jome­mu, które­go do­piero co [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 20 lipca 2015, 01:30

Ktoś

Obudziłam się ra­no ze strasznym ka­tarem i jak­by jeszcze było te­go mało - bo­lało mnie gardło. Po­mimo te­go ub­rałam się i po­jechałam do pra­cy. Jak zaw­sze wsiadłam do sa­mocho­du i jak zawsze [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 13 marca 2014, 18:56

SRELIETON PSYCHOLOGICZNY.

Psycho­logiczny wykład geolo­giczny na pod­sta­wie ana­lityczne­go rozkładu tek­stu piosen­ki zes­połu, Enej pod ty­tułem: „Ka­mień z na­pisem LOVE”.

Odtwórz

A więc zaczy­naj­my od sa­mego początku.

„Dałem ci ka­mień z wiel­kim LOVE,
No bo kwiaty szyb­ko schną” [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 13 czerwca 2016, 21:25

Susie

1.

Są dni, kiedy sta­ram się przy­pom­nieć so­bie Su­sie jak naj­dokład­niej. I nie wiem, czy uz­nać to za przek­leństwo czy raczej za coś wyjątko­wego, ale uwagę od każdego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 6 września 2012, 17:54

Malezyjski zachód słońca

Viggo
Ma­lezyj­ski zachód słońca
Kiedyś kochałem No­wy Jork o tej porze ro­ku. Zi­my tu­taj by­wały mroźne, lecz zaw­sze ko­loro­we i pełne pul­sujące­go życia. Zu­pełnie jak­by mias­to wyczu­wało, jak wiel­ki­mi kro­kami zbliża się Boże Narodzenie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 16:34

Plan B(recenzja filmu)

Jak w przy­pad­ku "Ata­ku Pa­niki", tak w przy­pad­ku "Pla­nu B" ma­my do czy­nienia z ki­nem obycza­jowym wielowątko­wym i wielo­pos­ta­ciowym. W przy­pad­ku ta­kich filmów sce­nariusz pisze się na mi­nimum dwie godzi­ny ogląda­nia do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2018, 09:31

Erasmusowe głupotki

Ka­fete­ria na lyońskim uni­wer­sy­tecie. Niemal z każdej stro­ny do­biega mnie szum rozmów, stu­kanie tac, plas­ti­kowych ta­lerzy i sztućców. Co parę mi­nut da­je się słyszeć chodzący auto­mat do ka­wy i pi­kanie mik­ro­falówki. Siedząc [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2016, 17:32

14-18.02.2019r. cz.2

PIĘTNASTY

Z biegiem lat do­ras­ta­my do swo­jego miej­sca na ziemi. Zawłada na­mi mądrość i pot­rze­ba opo­ki w ukocha­nej oso­bie, w ciep­le do­mowe­go og­niska, które miłością. Pot­rze­buje­my ka­wałka ra­ju, którym jest przy­domo­wy ogród. Dookoła [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 lutego 2019, 07:31

Sranger from sleep II

...Ser­ce znów zaczęło bić mi szyb­ciej. Ok­ropny za­pach unoszący się w po­wiet­rzu odużał moją duszę. Mo­je oczy cier­piały przez ten wi­dok, a do uszu do­biegały pis­ki, jak­by tor­tu­rowa­nych ludzi.
Przym­knęłam moc­no powieki, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 listopada 2010, 19:36

DYWIZJON 303BITWA O ANGLIĘ HURRICANE(recenzja filmu)

Żona za­suge­rowała mi, abym na­pisał tą lub tę re­cenzję po an­giel­sku, z dys­tansem, flegmą, może tyl­ko mazną iro­nią i tyl­ko iro­nią, ale na­piszcie mi w ko­men­tarzach jak można pi­sać o An­gli­kach bez [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 11 września 2018, 07:54
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:43 wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

dzisiaj, 22:19zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st fale

dzisiaj, 22:19Pieschopata do­dał no­wy tek­st Jesteś dla mnie wszys­tkim, [...]

dzisiaj, 22:01finezja sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 21:55RozaR do­dał no­wy tek­st Ktoś coś ro­bi

dzisiaj, 21:46Cropka sko­men­to­wał tek­st Kropelkowa dro­ga

dzisiaj, 21:44Cropka sko­men­to­wał tek­st zmo(ę)czona tra­wa

dzisiaj, 21:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]