Wyszukiwarka: sukces (opowiadania)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: suk­ces — zgromadziliśmy 33 teksty.

...umiera ostatnia

• Niena­widzę jej. Spiep­rzyła mi życie. Wszys­tko dla niej od­dałem. Wszys­tko! Ro­zumiesz?! Je­bałem jak pies. Brałem do­dat­ko­we fuchy, a ta wys­ta­wiła mnie jak zwykłego psa. Nie czaję la­sek. One wszys­tkie to bez­względne katy. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 38 fiszek • 15 kwietnia 2013, 23:16

Chyba jestem...

Weszła do swo­jego po­koju ra­zem ze swoją przy­jaciółką. Tą, która jest przy niej zaw­sze, tą która po­cie­sza, tą która zwyczaj­nie jest... Usiadły ra­zem na podłodze z gorącą cze­koladą z dużą ilością bitej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 19 sierpnia 2012, 22:32

Hemoglobina

"...cząc się z tle­nem tworzy ok­sy­hemog­lo­binę, która ma jaśniej­szą barwę. Dla­tego właśnie krew tętnicza jest... jaśniej­sza" - zakładając nit­ry­lowe ręka­wiczki stanął w pół kro­ku zas­ta­nawiając się nad swoją niez­dolnością zna­lezienia za­mien­ni­ka dla [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 27 listopada 2015, 20:43

Ona, On i... Afganistan. - Pożegnanie.

-Go­sia. –usłyszała, gdy ra­zem ze zna­jomy­mi sie­działa przed Uczel­nią przeglądając no­tat­ki do zbliżające­go się ko­lok­wium. Pod­niosła głowę i zo­baczyła Przy­jaciela, który pod­pierając się ręko­ma na udach łapał głębo­ko po­wiet­rze. –Cho­lera, że też [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 24 kwietnia 2012, 17:50

I had a dream...

Marzy­ciele są dzi­siaj na wy­mar­ciu. Większość sie­dzi w zakładach psychiat­rycznych, a zni­koma część tych na wol­ności jest uważana za sza­leńców. Nie każdy ro­zumie słowo marze­nie, mało osób wie, że to słowo jest [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 28 września 2012, 01:38

Zaplątana - cz.3.

-Na­tala, Fi­lip już przyszedł? –Szef wyj­rzał ze swo­jego ga­bine­tu, gdy tyl­ko ze­gar wy­bił godzinę czter­nastą. –Jeszcze go nie ma?
-Za chwilę jest pan umówiony z no­wym fo­tog­ra­fem. –przy­pom­niała kątem oka zer­kając na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 19 sierpnia 2013, 21:28

Jegomość

Kiedy zasnęłam przez chwilę prze­de mną roz­taczała się czar­na ni­cość, która po chwi­li za­mieniła się w ciem­ny ko­rytarz...Było tam słychać ja­kieś prze­rażające jęki. Na je­go końcu wi­dać było światło. Zaczęłam podążać ku [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 6 sierpnia 2013, 14:39

Przygoda współczesnego Don Kichota

Słońce le­niwie wychy­lało się zza nieboskłonu, by już po chwi­li wy­pełnić mar­co­wy po­ranek swoimi ciepłymi pro­mieniami. Skow­ro­nek, który co ra­no budził mnie swoim de­likat­nym śpiewem, zer­wał się nag­le z gałęzi jabłon­ki. Szybko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 16 marca 2016, 19:51

No i cóż, ze do nieba, skoro bez ciebie

No light, no light in your bright blue eyes
I ne­ver knew daylight could be so violent
A re­vela­tion in the light of day
You can choose what stays and what fa­des away

Nie ma blasku, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 lutego 2013, 13:44

Sen zimowy

Dwóch nor­weskich ko­man­dosów na­padło na nasz piękny, zielo­ny, post soc­ja­lis­tyczny kraj. Wkrótce pus­tosząc Przed­murze, po­jawi­li się na mo­jej umiłowa­nej dol­nośląskie ziemi. Nie mogły ich zat­rzy­mać nie uz­bro­jone efy szes­naste, post ener­dow­skie Leopardy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 6 kwietnia 2014, 16:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *