Wyszukiwarka: przypadek (opowiadania)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 122 teksty.

Prze(strach)

Wsłuchu­je się w me­lodię, jaką grasz dla mnie na dob­ra­noc. Siedzę obok Ciebie na pa­rape­cie. Jes­tem echem. Nie możesz mnie zo­baczyć. Nie możesz mnie dot­knąć. Mój krzyk prze­radza się cichy szmer, którego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek

Spektakl miłości cz.2 - Rozwinięcie

Do bu­dyn­ku teat­ru weszliśmy w ideal­nym mo­men­cie. Wys­tar­czająco wcześnie, by po­witać wszys­tkich zna­jomych mo­jej par­tner­ki. Dos­ta­tecznie późno, by nie za­nudzić się włas­nym to­warzys­twem. Wielu poz­na­wałem z ga­zet i te­lewiz­ji, in­nych w tych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 4 października 2015, 19:38

Droga do domu

Ta sa­ma łąka pachnąca chab­ra­mi, ru­mian­ka­mi i dziuraw­cem. Wy­sokie kłosy kwitnących traw znów szu­mią mi wy­soko po­nad głową. Biegnę bez­troską niecier­pli­wością bo­sych stópek przedzierających się chci­wie przez szu­miącą puszczę traw. Jeszcze tylko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 23 stycznia 2012, 20:22

Pasztet

Wychodziłam ran­kiem z do­mu. Przy bra­mie sie­dział bez­domny pies To­fik. Byłam zdzi­wiona je­go obec­nością. Mo­ja suczka dos­tała cie­czkę, stąd wytłumaczyłam so­bie je­go obec­ność. Pies poszedł za mną na przys­ta­nek. Pro­wadziłam go wzrokiem. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 8 listopada 2015, 18:38

...::Zwykły dzień pracy::...

- Paczki przyszły – po­wie­dział Krzysztof.
- Przy­jechały – pop­ra­wił go Patryk.
Po spryt­nym ma­new­rze na wąskim podwórku, kierow­ca chyt­rze wcisnął się swym sta­rem po­między dwa za­par­ko­wane sa­mocho­dy. Ot­warcie drzwi przy­pomi­nało spo­wodo­wanie zejścia lawiny [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 5 października 2012, 08:43

SZKIC 1. CHWILA W RUINOTELU...

Był wrze­sień, początek je­sieni i rosnące przy ścieżce wrzo­sy, kiero­wały mnie w stronę sta­rej, spa­lonej nieg­dyś leśniczówki. Nie spro­wadzał mnie tam żaden duch przy­gody, ani szep­ty w głowie, nic – to­tal­ny przypadek… [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 18 września 2015, 20:33

Umiłowanie piękna

Mie­szkał w apar­ta­men­cie na szóstym piętrze. Mi­nima­lis­tyczny, dość ek­sklu­zyw­ny styl. Wszys­tko og­ra­niczo­ne do niezbędne­go, męskiego mi­nimum. Uwiel­biał swo­je życie, styl by­cia i to jak kochał piękno. Je­go miłość prze­jawiała się w różnych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 29 grudnia 2011, 12:55

Rozdział Dziewiąty

Szłam ko­rytarzem mo­jej 'wspa­niałej' szkoły. Nie, żebym coś do niej miała, al­bo coś. Nie, ab­so­lut­nie nie. A jed­nak by­wały ta­kie dni, kiedy miałam ochotę nie przychodzić do tej bu­dy tyl­ko wziąć nogi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 23 lutego 2012, 22:41

Uczucia

Uczu­cia… taaa… cóż one znaczą w dzi­siej­szym świecie. Dzi­siaj jest to to­war, który niez­wykle łat­wo się sprze­daje. Tak. Można ku­pić uczu­cia. W su­mie, cze­go dziś się nie ku­pi. Naj­piękniej­sze sfe­ry ludzkiego życia [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 24 lipca 2012, 21:43

Rozdział Dziesiąty

- Wow, Micha, gra­tulac­je, nor­malnie po­biłaś re­kord Krzycha! - zacze­piła mnie Mo­niczka na przerwie.

Uśmie­chnęłam się do niej.

- Nap­rawdę? Wiesz, że nie zda­wałam so­bie z te­go sprawy.
- No to widzisz, jaką masz wspaniałą [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 20 kwietnia 2012, 22:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *