Wyszukiwarka: pi��tek (opowiadania)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��tek — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Epitafium

B e z s e n n o ś ć. Od­biera siły, by wstać z łóżka. Od­biera men­talność, od­biera ener­gię. Nie śpię. Zno­wu nie pot­ra­fię spać. Wy­pełniam się zmęcze­niem i nies­maczną kawą. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 marca 2013, 13:25

ostatni sen

Sie­działa tam i dzi­siaj, tak sa­mo jak każde­go pop­rzed­niego dnia. Pat­rzyła przed siebie jak­gdy­by czas się dla niej zat­rzy­mał, kwiaty po­woli więdły, a liście zaczy­nały opa­dać z drzew. Po­woli prze­mijało la­to i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 stycznia 2012, 23:29

...::Zbawiciel::...

Strych. Kla­sycznie za­sypa­ny ru­pieciami, za­rośnięty pajęczy­nami i pok­ry­ty grubą war­stwą kurzu. Na pier­wszy rzut oka, nie różni się niczym od in­nych strychów. Wyróżniał go jed­nak fakt, że od miesiąca zdo­bił górną część [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 sierpnia 2011, 14:47

Jabłko Adama V

Gdy obudziłam się następne­go ran­ka, na­dal byłam prze­pełniona po brze­gi miłością. W ra­dos­nym nas­tro­ju ub­rałam się w ciem­no­zielo­ny swe­ter i dżin­sy. Roz­cze­sałam włosy i wpięłam w nie tur­ku­sową spinkę. Po­malo­wałam się staranniej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 sierpnia 2010, 14:22

Michalina...

Wy­soki czar­nowłosy mężczyz­na sie­dział w fo­telu pop­ra­wiając oku­lary, za który­mi kryły się zielo­ne oczy.
- Proszę, Mar­ci­nie. Może zaczniemy od początku.- Po­wie­dział brąz włosy dok­tor, który oka­zał się psycho­logiem. Mar­cin uśmie­chnął się słabo [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 czerwca 2011, 13:59

Nowa szansa cz. 10

Chcę do jed­ne­go miej­sca na ziemi
Gdzie prob­le­my przes­tają mieć znaczenie
Do objęć, które ak­ceptują me słabości
Do nich pragnę, tyl­ko do mej miłości
Jest na ziemi jed­no mo­je małe miejsce
Gdzie po­za bi­ciem ser­ca nie liczy [...] — czytaj całość

opowiadanie • 29 maja 2012, 18:28

Opowieść bez tytułu. Świat Kayanusa - fragmenty cd. 1.

***
Świat ma­ga Kayanu­sa, świat ro­ku 2065, był pros­ty i do-kład­nie poukłada­ny, gdyż po­dob­nie jak dla większości ludzi z je­go cza­su i rzeczy­wis­tości, tak i dla niego naj­waż-niej­sza była służba ce­sarzo­wi i magia. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 4 sierpnia 2016, 10:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:48Moon G sko­men­to­wał tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

dzisiaj, 16:23Eufemia sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 16:21Eufemia sko­men­to­wał tek­st Wszystko zaczy­na się i [...]

dzisiaj, 16:20Eufemia sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 16:16funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

dzisiaj, 16:01kirke13 sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]