Wyszukiwarka: pi������kne prawdziwe s������owa (opowiadania)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi������kne praw­dzi­we s������owa — zgromadziliśmy 228 tekstów.

Od czego ma się przyjaciół

Wpadłam do niej prze­lotem. Jak zwyk­le biegnąc z jed­ne­go miej­sca w dru­gie. Dzwo­niąc do jej drzwi myśla­mi byłam w ko­lej­ce w Urzędzie Skar­bo­wym cze­kając na dur­ny świs­tek, ja­ki pa­ni w okien­ku nr [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 33 fiszki • 8 września 2009, 21:46

Wiara w niemożliwe

Właści­wie, kiedy zep­suł się mu sa­mochodzik, nag­le uj­rzał błysk. Z ko­lei ja dos­trzegłam go w je­go oku. Nag­le nad­le­ciała z Przys­ta­ni Elfów i ma­gicznym pyłkiem ob­sy­pała swo­je drob­ne skrzy­dełka. Zat­rze­potała ni­mi i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 16 fiszek • 22 sierpnia 2015, 13:45

Undefined

Minęły trzy godzi­ny odkąd usiadł na pa­rape­cie. Je­go wzrok błądzi w mro­ku. Re­jes­tru­je każdy drob­ny ruch, każdy cichy szmer. Nasłuchu­je. Szu­ka ma­leńkiego syg­nału. Ma­leńkiej nadziei, że ona wra­ca. Słyszy wszys­tko oprócz swego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek

Śmierć jest desperacją…

…des­pe­rac­kim “ra­tun­kiem” przed życiem.

Ilek­roć do niej pro­wadziłam, czułam, jak tracę rozsądniej­szą część siebie. Śmierć była roz­wiąza­niem os­ta­tecznym, ale i ta­kim, które roz­wiązy­wało prob­lem gdy dob­re­go roz­wiąza­nia nie było. D e s p [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 23 maja 2013, 16:13

skrzynia skarbów

ma­teusz wpadł do kuchni i z przejęciem zaczął opo­wiadać ma­mie :
- w naszej kla­sie każdy coś zbiera. krzyś - znaczki, jędrek ołowiane żołnie­rzy­ki, ha­nia lal­ki por­ce­lano­we, a ka­mil kar­ty te­lefo­niczne.
- [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 15 września 2015, 16:37

Esche.

Sie­dzieliśmy w par­ku po dziw­nie spędzo­nym wie­czorze i no­cy. Zapłaci­liśmy za wstęp do klu­bu, w którym by­liśmy pięć mi­nut. Prze­gada­liśmy godzi­ny siedząc na chod­ni­ku, a później uk­radliśmy ob­raz zna­jome­mu, które­go do­piero co [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 19 lipca 2015, 23:30

Cyrk

Szłam ulicą S. w mieście K. Blo­ki, wszędzie blo­ki. Po le­wo za siatką znaj­do­wał się wiel­ki plac ziemi za­rośniętej trawą, te­ren nie zużyt­ko­wany. Ob­szar ten był po­za za­sięgiem lamp, w mro­ku. Przypomniałam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 20 listopada 2015, 21:51

Czarne drogi

Po­ranek był zas­ka­kująco chłod­ny. Spadł śnieg. Mias­to jak zwyk­le w ta­kich sy­tuac­jach było za­kor­ko­wane na amen. Młody le­karz wsiadł do tram­wa­ju który przy­jechał z niemal półgodzin­nym opóźnieniem. Miał do prze­jecha­nia spo­ry kawałek [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 12 listopada 2012, 18:33

...::Smacznego::...

Spójrz na swój boche­nek chle­ba. A te­raz na mój. A te­raz znów na swój. Szko­da, że mój nie jest Twoim, praw­da?


- Siema ! – po­wie­dział Wal­dek, lek­ko kołysząc się na boki.
Adresat [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 20 marca 2013, 09:07

Ślepiec

Te­go dnia zos­tała ot­worzo­na pi­jal­nia cze­kola­dy. Jak to zaw­sze by­wa na początku klientów było wielu. Każdy był cieka­wy no­wego miej­sca. W ogólnym zgiełku i roz­gardia­szu, tuż przed połud­niem do owe­go miej­sca wśliznął [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 8 stycznia 2018, 14:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście