Wyszukiwarka: ogr��d (opowiadania)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogr��d — zgromadziliśmy 50 tekstów.

Śmierć jest desperacją…

…des­pe­rac­kim “ra­tun­kiem” przed życiem.

Ilek­roć do niej pro­wadziłam, czułam, jak tracę rozsądniej­szą część siebie. Śmierć była roz­wiąza­niem os­ta­tecznym, ale i ta­kim, które roz­wiązy­wało prob­lem gdy dob­re­go roz­wiąza­nia nie było. D e s p [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 23 maja 2013, 16:13

Bieguny

Odtwórz

Po­ran­ki nie ciągną się w nies­kończo­ność...
Jed­nak dob­rze wiesz, że mało kiedy umiały mnie zachwy­cać; zwłaszcza jeśli byłam z Tobą.

Za­warłam w nich całą sa­mot­ność, jaką w dziw­ny sposób po­kochałam.
Dziś,
 [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 7 listopada 2015, 22:52

Droga do domu

Ta sa­ma łąka pachnąca chab­ra­mi, ru­mian­ka­mi i dziuraw­cem. Wy­sokie kłosy kwitnących traw znów szu­mią mi wy­soko po­nad głową. Biegnę bez­troską niecier­pli­wością bo­sych stópek przedzierających się chci­wie przez szu­miącą puszczę traw. Jeszcze tylko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 23 stycznia 2012, 20:22

Rozdział Dwudziesty Drugi

Pat­rzyłem jak od­chodzi. Byłem na nią nieźle wkurzo­ny, dla­tego zos­ta­wiłem ją w spo­koju i nie po­biegłem za nią. Zresztą, co ni­by miałem po­wie­dzieć więcej? Po­wie­działem wszys­tko, co chciałem, a na­wet trochę za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 7 maja 2013, 18:54

Hej, psie!

Z życia psa. Niewiele. Cze­goż ci pot­rze­ba do życia, psie? Na łańcuchu uwiąza­ny pies. Ileż to już lat, psie, w niewo­li? Bez spuszcza­nia (cho­ciażby na noc), a gdzie tam. Sie­dzi czar­na kulka [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 29 lutego 2012, 05:53

Alicja w Krainie Szaleństwa.

Nie lu­biła po­ranków. Niena­widziła ich. Wiosną krzy­wiła się, gdy słyszała śpiew wróbli, siedzących na trzydzies­tu gałęziach pob­liskiego dębu. La­tem, kiedy pier­wszy pro­mień słońca pa­dał na jej twarz, przedzierając się między ciężki­mi, granatowymi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 28 grudnia 2012, 22:08

Rozdział Dwudziesty Trzeci

Spałem właśnie, kiedy ma­ma weszła do mo­jego po­koju i roz­sunęła żaluzje.
- Co ty wyp­ra­wiasz? – spy­tałem zaspany.
- Jak to co? Dziś two­ja pier­wsza lek­cja w no­wej szko­le. Chy­ba nie chcesz zaspać?

Przewróciłem się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 13 października 2013, 15:44

Wypadek

Było ich osiem­nastu. By­li ro­bot­ni­kami se­zono­wymi. Mieli zry­wać jabłka w sadzie. Gdy by­li już w drodze, cze­kał na nich sad spo­wity gęstą mgłą. Mgła się skrap­lała uderzając krop­la­mi o liście drzew. Tak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 stycznia 2012, 00:24

Spotkanie

- Ma­mo wychodzę! - krzyknęłam.
Zab­rałam to­rebkę i wyszłam. Pos­ta­nowiłam po­jechać na mias­to, by pochodzić po skle­pach, więc udałam się na przys­ta­nek. Gdy tyl­ko doszłam i od ra­zu przy­jechał auto­bus. Wsiadłam i wybrałam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 1 marca 2013, 13:22

In Insane Reality

Roz­dział trzeci~

Po­ra lun­chu. Nies­te­ty Sachi w ogóle nie pot­ra­fiła go­tować, więc mu­siała pójść do skle­piku szkol­ne­go. Jakże było jej wiel­kie zas­kocze­nie, gdy zauważyła ko­lejkę niemalże na cały ko­rytarz. Te­raz sa­ma nie wiedziała [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 lutego 2012, 14:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st O mun­dialu! Za­ra bedziemy [...]