Wyszukiwarka: niebie (opowiadania)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 206 tekstów.

I need you

Wszys­tko było lep­sze od życia tu­taj. W tym mieście. Z ty­mi ludźmi. Prob­le­my każde­go dnia na­ras­tały do ta­kich roz­miarów, że trud­no było je ogarnąć wzro­kiem. Codzien­ność była jak po­le wal­ki. Uciek­niesz? To [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 16 sierpnia 2009, 15:30

Uzdrowisz, uzdrowisz ją, uzdrowisz...

-Ma­mo, a co jest w Niebie? - za­pytała uśmie­chnięta pięciolat­ka w ku­cykach prze­wiąza­nych kokardami.
-W Niebie? W Niebie mie­szka Pan Je­zus ze swoją mamą. W Niebie mie­szkają wszys­cy dob­rzy ludzie, którzy by­li na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 15 września 2012, 20:36

*****

Są anioły na tym świecie. Anioły mają piękne oczy i lek­ko wy­tartą szminkę na us­tach. Gdy stoję na przys­tanku za­myślo­na, pod­chodzą star­sze pa­nie i pa­nowie - aniołowie. Mówią coś z przeszłości, o [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 1 listopada 2015, 17:59

Czarne drogi

Po­ranek był zas­ka­kująco chłod­ny. Spadł śnieg. Mias­to jak zwyk­le w ta­kich sy­tuac­jach było za­kor­ko­wane na amen. Młody le­karz wsiadł do tram­wa­ju który przy­jechał z niemal półgodzin­nym opóźnieniem. Miał do prze­jecha­nia spo­ry kawałek [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 12 listopada 2012, 18:33

I gdy kolana już bolą ...

Daj mi ty­le łez, by wypłakać ten brud zza mo­jego ser­ca. Umyj mnie, ochrzcij na no­wo. Po­lej na głowę świętość i po­wiedz : Zos­ta­je ci od­puszczo­ne. Pa­nie, daj mi nadzieję.

Stra­ciłem już [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 11 listopada 2012, 18:32

Kochał będąc na ziemi, teraz kocha będąc w niebie...

W małej wsi żyła pa­ra młodych kochanków Sa­bina i Ma­teusz. Zna­li się od dziec­ka,ra­zem się ba­wili, chodzi­li do szkoły.
Sa­bina była bar­dzo piękna, włosy miała złocis­te jak zboże, a za­razem de­likat­ne jak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 5 maja 2013, 16:44

Wolność

" Był so­bie ptak ob­darzo­ny parą dos­ko­nałych skrzy­deł o ba­jecznie bar­wnych piórach, stworzo­ny do swo­bod­ne­go szy­bowa­nia w przes­tworzach, ku ra­dości tych, którzy ob­serwo­wali go w lo­cie. Pew­niego dnia pta­ka te­go zo­baczyła młoda [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 28 lutego 2012, 22:34

Historia pewnej milości

Pe­wien chłopiec i dziewczyna,
tu his­to­ria się zaczyna.
Szmat cza­su się znali,
od kołys­ki aż po grób...
Tak so­bie obiecali.

Mi­jały la­ta, piękne wiosny.
Dla nich ten czas był radosny.
To uczu­cie było wielkie,
on pop­ro­sił ją o rękę.

Że się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 11 października 2013, 14:26

Anioły upadają pierwsze

„Yes­terday we shook han­ds, My friend.
To­day a moon­beam lightens my path, My guardian”


Stoję sa­mot­na na cmen­tarzu, wpat­rując się w mar­mu­rowy krzyż Two­jego gro­bu. Tuż pod nim, na tab­li­cy nag­robnej znaj­dują się złote [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 3 sierpnia 2012, 13:13

zbrodnia

Na­cisnęła klamkę i z tru­dem ot­worzyła ma­syw­ne drzwi kościoła. Weszła do świąty­ni, zam­knęła za sobą, po czym za­moczyła pal­ce w wodzie święco­nej, by dot­knąć ni­mi czoło, pier­si i bar­ki. Zaw­sze żeg­nała się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 22 stycznia 2012, 23:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:11danioł sko­men­to­wał tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 20:09Cropka sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:06doremi sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:06danioł sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł sko­men­to­wał tek­st > sta­jesz się pot­rzeb­ny [...]

dzisiaj, 20:05doremi sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 20:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:01danioł sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]