Wyszukiwarka: ludzie (opowiadania)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 935 tekstów.

Siewcy wiatru

Słońce nie po­jawiało się od kil­ku­nas­tu dni. Można było się przyz­wyczaić, choć o tej porze ro­ku cze­ka się już na wi­doczną zmianę po­gody. Za­myślo­ny chłop stał przed swoim po­lem i po­woli planował [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 28 fiszek • 14 lutego 2015, 22:23

Rodzyneczka, Część I

Odtwórz

Mroczny to był wo­jow­nik, a ludzie ga­dają, że źle mu z oczu pat­rzy. Spy­tacie: Cze­mu mroczny? A no... Chadzał głównie po zmro­ku, a za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 12 fiszek • 25 marca 2013, 10:22

Amen

Przechodzę ulicą dość szyb­ko, z głową zwie­szo­na ku ziemi i dłońmi, które niecier­pli­wie za­cis­kam na pas­kach to­reb­ki. Mi­mo, że twarz mam przysłoniętą włosa­mi, zauważam, że nie jes­tem je­dyną osobą, która to robi. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 19 stycznia 2013, 22:49

Żyj wnuczku...

Do leżące­go w szpi­talu po próbie sa­mobójstwa przyszedł dziadek.
Młody chłopak leżał niep­rzy­tom­ny już od kil­ku dni. Le­karze nie da­wali mu nikłe szan­se na przeżycie.
Dziadek chłop­ca usiadł na krześle chwy­cił dłoń młodzieńca i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 12 czerwca 2013, 20:47

Ali

Ali stał. Na brze­gu brud­nej rze­ki. Na skra­ju swo­jego świata. Na końcu. Od­dychał tym sa­mym po­wiet­rzem, którym nieg­dyś od­dycha­li ra­zem. A te­raz dzieli je z Laylą. Małą Laylą. Je­go Laylą. A jednak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 12 listopada 2012, 20:54

I gdy kolana już bolą ...

Daj mi ty­le łez, by wypłakać ten brud zza mo­jego ser­ca. Umyj mnie, ochrzcij na no­wo. Po­lej na głowę świętość i po­wiedz : Zos­ta­je ci od­puszczo­ne. Pa­nie, daj mi nadzieję.

Stra­ciłem już [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 11 listopada 2012, 18:32

Czekolada.

Cza­sami lu­bię być cze­koladą. Tak, cze­koladą. Uwiel­biam ten stan kiedy ludzie pat­rzą na mnie z taką roz­koszą. Lu­bię, gdy uśmie­chają się na mój wi­dok, a jeszcze lep­sze jest to jak roz­puszczam się na war­gach ludzi, jak zag­ry­zają mnie ze sma­kiem, ale juz mnie nie ma, nie ma czekolady. 

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 20 września 2012, 19:06

Most, który połączył dwa serca...

Kiedyś wy­budo­wano most, aby połączyć dwie wios­ki.jed­na wios­ka byłą za­mie­szki­wana przez rodzi­ny bo­gate, dru­ga zaś na­leżała do wios­ki za­mie­szki­wanej przez bied­nych ludzi.
Bo­gaci nie chcieli te­go mos­tu, ba­li się że ich majątek zostanie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 7 maja 2013, 20:07

Tam, gdzie kryją się demony

- Nasze de­mony zaw­sze nas odnajdą.
Po­wie­dział to os­tatniego wie­czo­ru, tuż przed swoim odejściem. Po­tem uśmie­chnął się szar­man­cko, po­całował ją w czoło i wyszedł, jak zawsze.
Wte­dy nie poj­mo­wała. Wte­dy de­mony wy­dawały się jej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 26 marca 2014, 13:44

* * *

Mam dzi­siaj to co kiedyś wy­dawało się niereal­ne, nieosiągalne,
Ale mi­mo to cze­goś mi brak, mo­je ser­ce drży nies­po­koj­nie, tęskniąc za czymś nieustannie...
Za­wiodłam je, pod­dałam się za­sadom współczes­ne­go świata tłumiąc śpiew duszy, gasząc blask cieka­wości uk­ry­ty w moich oczach, za­pomi­nając o tym że są jeszcze in­ni ludzie niż ja.. 

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 16 czerwca 2013, 22:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście