Wyszukiwarka: ludzie (opowiadania)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 930 tekstów.

Siewcy wiatru

Słońce nie po­jawiało się od kil­ku­nas­tu dni. Można było się przyz­wyczaić, choć o tej porze ro­ku cze­ka się już na wi­doczną zmianę po­gody. Za­myślo­ny chłop stał przed swoim po­lem i po­woli planował [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 28 fiszek • 14 lutego 2015, 22:23

Amen

Przechodzę ulicą dość szyb­ko, z głową zwie­szo­na ku ziemi i dłońmi, które niecier­pli­wie za­cis­kam na pas­kach to­reb­ki. Mi­mo, że twarz mam przysłoniętą włosa­mi, zauważam, że nie jes­tem je­dyną osobą, która to robi. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 19 stycznia 2013, 22:49

Żyj wnuczku...

Do leżące­go w szpi­talu po próbie sa­mobójstwa przyszedł dziadek.
Młody chłopak leżał niep­rzy­tom­ny już od kil­ku dni. Le­karze nie da­wali mu nikłe szan­se na przeżycie.
Dziadek chłop­ca usiadł na krześle chwy­cił dłoń młodzieńca i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 12 czerwca 2013, 20:47

Czekolada.

Cza­sami lu­bię być cze­koladą. Tak, cze­koladą. Uwiel­biam ten stan kiedy ludzie pat­rzą na mnie z taką roz­koszą. Lu­bię, gdy uśmie­chają się na mój wi­dok, a jeszcze lep­sze jest to jak roz­puszczam się na war­gach ludzi, jak zag­ry­zają mnie ze sma­kiem, ale juz mnie nie ma, nie ma czekolady. 

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 20 września 2012, 19:06

Stary człowiek

Idzie ulicą Górnośląską sta­ry mężczyz­na. Idzie o ku­lach. Bar­dzo po­woli. Ludzie go wy­mijają. Dla niego zdają się biegnąć. Bo mężczyz­na po­suwa się bar­dzo wol­no. Nie nadąża za płynącym światem. A świat zapatrzony [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 1 kwietnia 2016, 17:45

Most, który połączył dwa serca...

Kiedyś wy­budo­wano most, aby połączyć dwie wios­ki.jed­na wios­ka byłą za­mie­szki­wana przez rodzi­ny bo­gate, dru­ga zaś na­leżała do wios­ki za­mie­szki­wanej przez bied­nych ludzi.
Bo­gaci nie chcieli te­go mos­tu, ba­li się że ich majątek zostanie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 7 maja 2013, 20:07

Girl

Kocham cię tak bar­dzo, że nie zliczę sposobów
Umarłem dla ciebie, a ludzie mówią tylko:
"On nie jest w twoim typie"
Nig­dy nie mają dość dep­ta­nia po mnie
I nig­dy nie będą wie­dzieć, kiedy się zjawię
I co znajdę
Nie pozwól im wyp­rać so­bie mózgu
Czy nie wiesz...

Ze, wkrótce będziesz kobietą
weź mnie za rękę
Wkrótce będzie ci pot­rzeb­ny mężczyzna 

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 25 maja 2014, 15:36

* * *

Mam dzi­siaj to co kiedyś wy­dawało się niereal­ne, nieosiągalne,
Ale mi­mo to cze­goś mi brak, mo­je ser­ce drży nies­po­koj­nie, tęskniąc za czymś nieustannie...
Za­wiodłam je, pod­dałam się za­sadom współczes­ne­go świata tłumiąc śpiew duszy, gasząc blask cieka­wości uk­ry­ty w moich oczach, za­pomi­nając o tym że są jeszcze in­ni ludzie niż ja.. 

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 16 czerwca 2013, 22:06

KSIĄŻKA.

Każdy choć raz widział do­my z lo­tu pta­ka...

Mnożą się dachy świata... ludzie, każdy wyjątko­wy, każdy in­ny, i ty­siące nas, mi­liony... mi­liar­dy, idą przez europę.
Wędru­jemy... śni­my, marzymy.

Im nas więcej, tym więcej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 9 listopada 2015, 00:11

* * *

Stan za­kocha­nia trwa dwa la­ta, a po­tem za­nika, i wte­dy po­win­na po­jawić się miłość...Tyl­ko ze miłość to nie mo­tyle w brzuchu, ale codzien­na tros­ka o dru­giego człowieka.
Dla wielu to jed­nak za dużo.
Ludzie za mało się sta­rają i za­pomi­nają o tym co ważne wy­bierając roz­wiąza­nia lek­kie, łat­we i przyjemne. 

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 26 sierpnia 2012, 01:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:38vrtvr do­dał no­wy tek­st Ludzie są śle­pi; mają [...]

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

wczoraj, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:48marka sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:43marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie

wczoraj, 22:41PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

wczoraj, 21:49AMA do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 21:46Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2