Wyszukiwarka: angielsku (opowiadania)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: an­giel­sku — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Esche.

Sie­dzieliśmy w par­ku po dziw­nie spędzo­nym wie­czorze i no­cy. Zapłaci­liśmy za wstęp do klu­bu, w którym by­liśmy pięć mi­nut. Prze­gada­liśmy godzi­ny siedząc na chod­ni­ku, a później uk­radliśmy ob­raz zna­jome­mu, które­go do­piero co [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 19 lipca 2015, 23:30

Ktoś

Obudziłam się ra­no ze strasznym ka­tarem i jak­by jeszcze było te­go mało - bo­lało mnie gardło. Po­mimo te­go ub­rałam się i po­jechałam do pra­cy. Jak zaw­sze wsiadłam do sa­mocho­du i jak zawsze [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 13 marca 2014, 17:56

Susie

1.

Są dni, kiedy sta­ram się przy­pom­nieć so­bie Su­sie jak naj­dokład­niej. I nie wiem, czy uz­nać to za przek­leństwo czy raczej za coś wyjątko­wego, ale uwagę od każdego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 6 września 2012, 15:54

Malezyjski zachód słońca

Viggo
Ma­lezyj­ski zachód słońca
Kiedyś kochałem No­wy Jork o tej porze ro­ku. Zi­my tu­taj by­wały mroźne, lecz zaw­sze ko­loro­we i pełne pul­sujące­go życia. Zu­pełnie jak­by mias­to wyczu­wało, jak wiel­ki­mi kro­kami zbliża się Boże Narodzenie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 15:34

Sranger from sleep II

...Ser­ce znów zaczęło bić mi szyb­ciej. Ok­ropny za­pach unoszący się w po­wiet­rzu odużał moją duszę. Mo­je oczy cier­piały przez ten wi­dok, a do uszu do­biegały pis­ki, jak­by tor­tu­rowa­nych ludzi.
Przym­knęłam moc­no powieki, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 listopada 2010, 18:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście