Wyszukiwarka: angielsku (opowiadania)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: an­giel­sku — zgromadziliśmy 47 tekstów.

Esche.

Sie­dzieliśmy w par­ku po dziw­nie spędzo­nym wie­czorze i no­cy. Zapłaci­liśmy za wstęp do klu­bu, w którym by­liśmy pięć mi­nut. Prze­gada­liśmy godzi­ny siedząc na chod­ni­ku, a później uk­radliśmy ob­raz zna­jome­mu, które­go do­piero co [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 20 lipca 2015, 01:30

Ktoś

Obudziłam się ra­no ze strasznym ka­tarem i jak­by jeszcze było te­go mało - bo­lało mnie gardło. Po­mimo te­go ub­rałam się i po­jechałam do pra­cy. Jak zaw­sze wsiadłam do sa­mocho­du i jak zawsze [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 13 marca 2014, 18:56

Susie

1.

Są dni, kiedy sta­ram się przy­pom­nieć so­bie Su­sie jak naj­dokład­niej. I nie wiem, czy uz­nać to za przek­leństwo czy raczej za coś wyjątko­wego, ale uwagę od każdego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 6 września 2012, 17:54

Malezyjski zachód słońca

Viggo
Ma­lezyj­ski zachód słońca
Kiedyś kochałem No­wy Jork o tej porze ro­ku. Zi­my tu­taj by­wały mroźne, lecz zaw­sze ko­loro­we i pełne pul­sujące­go życia. Zu­pełnie jak­by mias­to wyczu­wało, jak wiel­ki­mi kro­kami zbliża się Boże Narodzenie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 16:34

Sranger from sleep II

...Ser­ce znów zaczęło bić mi szyb­ciej. Ok­ropny za­pach unoszący się w po­wiet­rzu odużał moją duszę. Mo­je oczy cier­piały przez ten wi­dok, a do uszu do­biegały pis­ki, jak­by tor­tu­rowa­nych ludzi.
Przym­knęłam moc­no powieki, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 listopada 2010, 19:36
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:43 wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

dzisiaj, 22:19zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st fale

dzisiaj, 22:19Pieschopata do­dał no­wy tek­st Jesteś dla mnie wszys­tkim, [...]

dzisiaj, 22:01finezja sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 21:55RozaR do­dał no­wy tek­st Ktoś coś ro­bi

dzisiaj, 21:46Cropka sko­men­to­wał tek­st Kropelkowa dro­ga

dzisiaj, 21:44Cropka sko­men­to­wał tek­st zmo(ę)czona tra­wa

dzisiaj, 21:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]