Wyszukiwarka: zmartwienie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zmar­twienie — zgromadziliśmy 18 tekstów.

Uważając się za pełno­let­niego, zróbże w końcu coś od­ważne­go. Od­daj krew, ura­tuj życie, przywróć nadzieję, odeg­naj zmartwienie. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 5 grudnia 2010, 11:45

Masz ja­kieś zmar­twienie? Idź spać, może gdy się obudzisz będzie już po wszystkim. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 maja 2010, 16:29

Widząc Twój uśmiech, każde mo­je zmar­twienie ucieka speszone.. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 7 sierpnia 2010, 10:39

Fałszy­we zmar­twienie gor­sze od żadnego. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 stycznia 2010, 20:33

Ko­biety to w ogóle mają przes­ra­ne. W la­tach dziecięcych mar­twią się czy su­kien­ka jest ład­niej­sza od su­kien­ki ko­leżan­ki. W la­tach pod­lotka głównym zmar­twieniem jest to, czy ja­kiś chłopak ją zauważa, czy nie. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 stycznia 2010, 16:43

zmar­twienie to rzecz względna , oz­nacza , że Ci za­leży .. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 kwietnia 2010, 19:55

Ko­bieta - Wasze szczęście i zmar­twienie, zgu­ba i nat­chnienie jed­nocześnie. Tu pro­woku­je, tam szo­kuje, raz kocha­na, raz diabeł wcielo­ny. Ni­by słaba płeć, lecz często zadzi­wia tym, ile zmar­twień i trosk jest w sta­nie udźwignąć, ile prze­mil­czeć, ile prze­baczyć. A naj­lep­sze w niej jest to, że gdy kocha, to jest w sta­nie dać z siebie więcej, niż śmieli­byście prosić. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 sierpnia 2009, 00:01

Najłat­wiej wy­myślić zmartwienie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 lutego 2010, 11:22

Zmar­twienie jest bezsensowne,
to tak jak chodze­nie z pa­rasolką cze­kając na deszcz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 listopada 2013, 20:30

Może szu­kamy cze­goś co nie is­tnieje,może chce­my od­na­leźć sens w czymś ,w czym go nie ma,może nie pot­ra­fimy pat­rzeć już jak małe dzieci,dla których po­tar­ga­na łap­ka mi­sia to naj­większe zmar­twienie,może myśli­my za dużo a za mało działamy..zde­cydo­wanie za dużo py­tań a za mało kon­kret­nych odpowiedzi.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 maja 2011, 21:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *