Wyszukiwarka: zmartwienie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zmar­twienie — zgromadziliśmy 18 tekstów.

Gdy Cię widzę mo­je ser­ce się cie­szy. Gdy jes­teśmy ra­zem od­daję Ci się całkowicie.
Gdy Cię nie ma cze­kam z utęsknieniem. Jes­teś wszędzie, w moim sercu,
w mo­jej głowie, w całym moim [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 września 2009, 23:02

Budząc się z uśmie­chem na us­tach, za­sypiając także
Idąc na spa­cer i śmiać się do siebie.
Wejść w kałużę i bez nerwów z niej wyjść, prze­puścić ludzi na przejściu
Nie wy­muszać pier­wszeństwa na drodze...
Zam­knąć oczy widzieć TEN UŚMIECH, widzieć TĄ TWARZ
Która da­je nam szczęście, wewnętrzną siłę i spokój,
Której głos ukoi naj­większe zmartwienie,
Której sa­mo imię na wyświet­laczu te­lefo­nu po­wodu­je iż oczy się szklą...

BEZ­CENNE :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 kwietnia 2013, 00:51

Czwar­tek 3 lu­tego 2011


Zacznę kochać czwar­tki dlacze­go ? Bo ten dzień po­win­nam za­pamiętać na tak długo jak tyl­ko długo będę go kochać. Co oz­nacza nap­rawdę długo. Poz­na­liśmy się... cóż przez wspólne­go znajomego, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2012, 17:34

każde zmar­twienie w końcu się zużywa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 sierpnia 2013, 11:52

Życie niesie nam co dzień in­ny prob­lem, zmar­twienie, in­nym powód do uśmie­chu - ale ra­zem dzieli­my każdy prob­lem, zmar­twienie, i to ty da­jesz mi mi­lion po­wodów do uśmiechu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 grudnia 2012, 15:54

Zmar­twienie nie ma mo­cy, jed­nak ra­dość pot­ra­fi uczy­nić cuda. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 maja 2016, 19:19

Każdy dzień może być Twoim ulu­bionym. Mu­sisz tyl­ko zna­leźć gar­stkę dob­rych ludzi, zeb­rać ich obok grup­ki ludzi Ci życzli­wych, pos­ta­wić między ni­mi kil­ka osób, które zaw­sze pot­ra­fią Cię roz­ba­wić, umieścić między nimi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 marca 2017, 18:55

Gdy Cię widzę mo­je ser­ce się cie­szy. Gdy jes­teśmy ra­zem od­daję Ci się całko­wicie. Gdy Cię nie ma cze­kam z utęsknieniem. Jes­teś wszędzie, w moim ser­cu, w mo­jej głowie, w całym moim [...] — czytaj całość

myśl • 18 września 2009, 21:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

wczoraj, 23:20yestem sko­men­to­wał tek­st Przestroga

wczoraj, 23:14yestem sko­men­to­wał tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 23:12yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]