Wyszukiwarka: zdrada (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdra­da — zgromadziliśmy 196 tekstów.

Zdra­da to cho­roba za­nied­bań, za­nie­chań al­bo zachcianek. 

myśl dnia z 9 lutego 2014 roku
zebrała 185 fiszek • 4 maja 2011, 21:29

Zdra­da - gdy ko­bieta na cudze­go ko­nia wsiada. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 31 maja 2010, 07:55

Zdrada

Skok w bok
zwyk­le ad hoc. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 15 kwietnia 2010, 01:16

Naj­większą zdradą jest zdra­da sa­mego siebie... 

myśl
zebrała 82 fiszki • 19 grudnia 2010, 01:00

Pier­wsza zdra­da uderza naj­mocniej. Ko­lej­ne są tyl­ko pod­sy­caniem ognia. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 1 kwietnia 2010, 18:18

Fałszy­wy fałsz; zdra­da wy­konująca pełny obrót w powietrzu.

- Wybacz. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 13 kwietnia 2010, 15:48

Od miłości do niena­wiści dzieli tyl­ko zdrada. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 25 czerwca 2010, 23:30

Zdra­da jak kij,ma dwa końce. Mo­je wy­bacze­nie i smak two­jego bólu. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 13 października 2012, 15:21

Cza­sami rozwód rodziców bo­li bar­dziej niż zdra­da par­tne­ra. Tra­cisz wte­dy wszel­kie nadzieje na ideal­ny związek... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 9 czerwca 2010, 19:45

Zdra­da zaczy­na się od tego
Że swoim myślom na­daje­my in­ny adres. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 1 sierpnia 2013, 22:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:25Starlight. sko­men­to­wał tek­st Nie bądź w życiu [...]

dzisiaj, 22:22Starlight. sko­men­to­wał tek­st Unikając diabła zbliżasz się [...]

dzisiaj, 22:18Cris sko­men­to­wał tek­st Pamięć nie tra­wi złych [...]

dzisiaj, 22:17aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Największe kłam­stwo Bo­ga... wiem [...]

dzisiaj, 22:17Mateusz Piec­ki Schi­zoidal­ny sko­men­to­wał tek­st Gorsze od po­siada­nia wszys­tkiego [...]

dzisiaj, 22:16Starlight. sko­men­to­wał tek­st Pamięć nie tra­wi złych [...]

dzisiaj, 22:15aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Nie bądź w życiu [...]

dzisiaj, 22:13RozaR sko­men­to­wał tek­st JA SAM PA­NIE

dzisiaj, 22:13M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:12Cris sko­men­to­wał tek­st Pamięć nie tra­wi złych [...]