Wyszukiwarka: zdjęcie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcie — zgromadziliśmy 190 tekstów.

I wte­dy po­kazała mat­ce Je­go zdjęcie, a ta na­wet nie za­pytała o je­go imię, tyl­ko przełączyła ka­nał telewizyjny. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 19 listopada 2009, 20:23

Nie chodzi o to żeby ład­nie wyjść na zdjęciu...
Chodzi o to, żeby po la­tach pat­rząc na zdjęcie i wspo­minając his­to­rie, po­jawił się uśmiech na twarzy 

myśl
zebrała 84 fiszki • 15 lipca 2010, 18:16

Jed­no zdjęcie,a z biegiem cza­su może wy­woływać tak różne emocje... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 16 lutego 2011, 00:05

Pres­tiż - do­daj zdjęcie ze swoim ` mi­siem ` , z myślą na pew­no mi zaz­droszczą . 
Bo miłość na po­kaz jest ta­ka nowoczesna. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 24 stycznia 2010, 11:30

Zdjęcie to pocztówka od wspomnienia. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 21 sierpnia 2011, 18:23

Gdy go nie ma? Wy­ciąga książkę, do której włożyła je­go zdjęcie, ot­wiera ją i pat­rzy mu w oczy i za każdym ra­zem ma wrażenie, że zdjęcie się do niej uśmiecha...

M. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 11 maja 2010, 19:20

Ro­biąc zdjęcie łapiemy je­den frag­ment nasze­go życia, by za parę lat mieć coś do cze­go zaw­sze można wrócić. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 6 października 2010, 13:10

- O widzę, że na­dal masz mo­je zdjęcie w portfelu.
- Tak, mam.
- Czy to znaczy, że jeszcze coś do mnie czujesz?
- Nie, wziąłem sta­ry portfel. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 18 marca 2010, 19:08

Cza­sami frag­ment ja­kiejś me­lodii, sta­re zdjęcie, smak cze­goś prze­noszą nas w zu­pełnie in­ny świat. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 listopada 2010, 14:21

Zdjęcie to tyl­ko skra­wek rzeczy­wis­tości po­ruszający ma­gię nieza­pom­nianych wspomnień… 

myśl
zebrała 55 fiszek • 29 czerwca 2011, 09:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:11Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:10adamantine sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 15:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:02Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]

dzisiaj, 15:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 14:59Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jutro będzie ty­tuł

dzisiaj, 14:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st I jak co ro­ku [...]