Wyszukiwarka: zdjęcie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcie — zgromadziliśmy 194 teksty.

I wte­dy po­kazała mat­ce Je­go zdjęcie, a ta na­wet nie za­pytała o je­go imię, tyl­ko przełączyła ka­nał telewizyjny. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 19 listopada 2009, 20:23

Jed­no zdjęcie,a z biegiem cza­su może wy­woływać tak różne emocje... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 16 lutego 2011, 00:05

Pres­tiż - do­daj zdjęcie ze swoim ` mi­siem ` , z myślą na pew­no mi zaz­droszczą . 
Bo miłość na po­kaz jest ta­ka nowoczesna. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 24 stycznia 2010, 11:30

Zdjęcie to pocztówka od wspomnienia. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 21 sierpnia 2011, 18:23

Gdy go nie ma? Wy­ciąga książkę, do której włożyła je­go zdjęcie, ot­wiera ją i pat­rzy mu w oczy i za każdym ra­zem ma wrażenie, że zdjęcie się do niej uśmiecha...

M. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 11 maja 2010, 19:20

Ro­biąc zdjęcie łapiemy je­den frag­ment nasze­go życia, by za parę lat mieć coś do cze­go zaw­sze można wrócić. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 6 października 2010, 13:10

- O widzę, że na­dal masz mo­je zdjęcie w portfelu.
- Tak, mam.
- Czy to znaczy, że jeszcze coś do mnie czujesz?
- Nie, wziąłem sta­ry portfel. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 18 marca 2010, 19:08

Cza­sami frag­ment ja­kiejś me­lodii, sta­re zdjęcie, smak cze­goś prze­noszą nas w zu­pełnie in­ny świat. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 listopada 2010, 14:21

Zdjęcie to tyl­ko skra­wek rzeczy­wis­tości po­ruszający ma­gię nieza­pom­nianych wspomnień… 

myśl
zebrała 55 fiszek • 29 czerwca 2011, 09:43

Zdjęcie - us­ta­wiona chwi­la szczęścia dla po­cie­sze­nia rzeczywistości. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 3 marca 2010, 15:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę