Wyszukiwarka: zazdrosc (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaz­drosc — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Ciez­ko o praw­dzi­wa przy­jazn mie­dzy kims kto ma pas­je, a kims kto jej nie ma. Zbyt szyb­ko i zbyt lat­wo po­jawia sie zazdrosc. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 listopada 2010, 19:19

za­bilam ko­lej­ne­go czlowieka!
po­wie­działa ucie­szo­na zazdrosc...
jak to zrobilas?
jak zaw­sze po cichu!
zaz­drosc jest wszedzie i po cichu zabija! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 lutego 2010, 11:01

Cza­sem trud­no się jest przyz­nac do zazdrości....
Zaz­drosc jest zła, ale jes­li pot­ra­fisz ją w so­bie zwal­czyc jes­teś zwycięzcą! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 października 2010, 21:30

opa­nowac zaz­drosc jest jak rzu­cic naj­gor­szy naług...czy­li trudno 

myśl
zebrała 7 fiszek

chlo­pak mo­ze cza­sem ro­bic cos spec­jalnie, ze­by wzbudzic Two­ja zaz­drosc. Zaz­drosc swiad­czy o tym, ze Cie las­ka kocha, a chlo­pak lu­bi to od­czu­wać... tyl­ko, ze zaz­drosc do­bija dziew­czy­ny. ale oczy­wis­cie, chlo­paki sie tym nie przej­mu­ja, chy­ba ze nap­rawde kocha­ja dziew­czy­ne. wte­dy ro­bia wszys­tko, ze­by ona miala jak najlepiej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 kwietnia 2011, 06:56

Czas roz­ni sie od czlo­wieka tym ,ze wy­konu­je swoją pra­ce z per­fekcyjną dok­ladnos­cia co do se­kun­dy. Be­dac przez to naj­czes­tszym po­wodem do narze­kania. Czy to przez zaz­drosc , ze is­tnieje cos sil­niej­sze­go od nas i nie pot­ra­fimy nad tym za­pano­wac ? 

myśl • 20 lutego 2011, 22:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:20scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga