Wyszukiwarka: zawieść się (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­wieść się — zgromadziliśmy 84660 tekstów.

się zrobi
się napisze
się zda
się pójdzie
się namaluje
się ożeni
się pojedzie
się poogląda
się nauczy
się zapomni

Dlacze­go już nie mówi­my zro­bię to, tyl­ko się zrobi?

No i kimże jest, do cho­lery jas­nej, ten się?! 

myśl
zebrała 66 fiszek • 29 kwietnia 2010, 16:01

Uczy­liśmy się siebie nawza­jem. Uczy­liśmy się, jak się nie krzyw­dzić, ra­niąc się na każdym kroku. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 7 października 2010, 08:48

To nie myśl o niewy­korzys­ta­nej szan­sie czy włas­nej po­rażce prze­raża mnie naj­mocniej, a to, że mogłabym cię kiedyś za­wieść i skrzyw­dzić, przyjacielu. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 20 maja 2011, 19:44

I zno­wu się za­wodzę na To­bie, niena­widzę. Uno­sisz mnie do sa­mych gwiazd, krążę po niebie w Twoim za­pachu, a po­tem tak naiw­nie i nies­podziewa­nie spa­dam na samą ziemie i ciężko mi się pod­nieść. Cicho płaczę i wspo­minam zno­wu, jak było kiedyś. A te­raz gdy pot­rze­buje Two­jej ręki na otar­cie łez, boję się po nią sięgnąć, by się znów nie zawieść. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 15 lipca 2010, 11:03

Od dziś muszę żyć inaczej. Dziec­ko które nosze pod ser­cem jest naj­ważniej­szym sen­sem mo­jego życia. Nie mogę za­wieść mo­jego promyczka.


* z zy­cia swego 

myśl
zebrała 50 fiszek • 2 kwietnia 2010, 19:09

Boże, na ilu ludziach jeszcze muszę się za­wieść, żeby zro­zumieć że nie war­to się ni­mi przejmować? 

myśl
zebrała 48 fiszek • 4 lipca 2010, 11:32

Dziw­ne. Człowiek pot­ra­fi zniszczyć wielo­let­nią zna­jomość jed­nym słowem, a od­bu­dować już nie.

Zaufa­nie łat­wo jest za­wieść, od­bu­dować trudno.. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 24 stycznia 2011, 15:09

Wiesz dlacze­go sa­mot­ność jest najlepsza...
Bo możesz za­wieść tyl­ko sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 15 lipca 2010, 02:26

Będąc sa­mot­nym masz ten kom­fort że wiesz iż nikt cię nie porzu­ci ,nie mu­sisz liczyć na in­nych którzy mogą cię za­wieść po­legasz tyl­ko na sobie. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 maja 2010, 21:05

Zaufa­nie to wiara w dru­giego człowieka ,
Jeśli je ktoś raz zawiedzie,
nie po­winien ocze­kiwać zrozumienia.
Tym bar­dziej wybaczenia...
Bo za­wieść przy­jaźń czy miłość, to jak wbić nóż w ser­ce ...... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 20 lutego 2011, 11:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:00Naja do­dał no­wy tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

dzisiaj, 19:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:57Naja sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:54Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 19:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:54Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:46Naja sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 19:36danioł sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

dzisiaj, 19:24Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Odrzuć mnie mro­zem Za­pachem niena­wiści Nim [...]

dzisiaj, 19:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2