Wyszukiwarka: zapytaj (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­pytaj — zgromadziliśmy 60 tekstów.

Zakładając ko­biecie bry­lan­to­we oczko na pa­lec, nie py­taj czy za Ciebie wyj­dzie. Za­pytaj, czy jest go­towa być, kochać i trwać z Tobą do końca. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 18 kwietnia 2010, 08:13

Za­pytaj mnie ile ra­zy śniłem o to­bie, a po­wiem ci, byś spoj­rzała w niebo i po­liczyła gwiazdy. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 25 lipca 2014, 21:21

Jeśli ocze­kujesz szcze­rej opi­nii, za­pytaj dziec­ka, bo jest ono zaw­sze szcze­re. Do­rośli zaw­sze mają dobrą his­to­rię na to, dlacze­go szczerzy nie są. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 21 czerwca 2010, 19:29

Na pro­gu nieba
nie py­taj Boże czym grzeszni­kiem był,
za­pytaj, jak kochałem ludzi, których pos­ta­wiłeś na mo­jej drodze. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 5 listopada 2011, 21:25

Nie py­taj jak mógł ci to zro­bić, za­pytaj jak mogłaś dać się na to nabrać. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 5 czerwca 2010, 22:25

Przyjdź. Za­pytaj. Do­radź. Po­ciesz. 

To niewiele kosztuje.

Be­zin­te­resow­na po­moc - w dzi­siej­szych cza­sach "to­war" deficytowy. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 28 stycznia 2010, 16:51

Jeśli Człowieka na­zywasz "szu­mowiną" , za­pytaj się siebie, czy ludziem jeszcze jesteś.
Bo może przyjść dla ciebie czas, kiedy z po­niżonym będziesz na równi szumieć.


de­dyko­wane, fi­laro­wi te­go por­ta­lu ma­dame gu­liet ..;)) 

myśl
zebrała 55 fiszek • 20 sierpnia 2012, 23:04

Po­mimo, że nie miał nóg.. przeszedł życie le­piej od Ciebie
Po­mimo, że nie miał rąk.. zro­bił ni­mi więcej niż Ty
Po­mimo, że nie słyszał.. nie był obojętny na słowa innych
Po­mimo, że nie widział.. pot­ra­fił dos­trzec prob­le­my bliskich
Po­mimo, że nie mówił.. je­go słowa wy­woływały uśmiech
Po­mimo, że nie miał ser­ca.. kochał bar­dziej niż Ty

A te­raz wstań, po­dejdź do lus­tra i głębo­ko w nie pat­rząc zapytaj:

"Zasługujesz?" 

myśl
zebrała 55 fiszek • 6 marca 2010, 12:28

Nie py­tam cię " pa­ni mo­jego ser­ca" dlacze­go ko­lej­ny raz, kwiaty ne­nufarów ze sta­wu nie swo­jego zry­wasz, spójrz wreszcie w lus­tro i swoich oczu za­pytaj, z ja­kiego po­wodu na­dal grzeszysz - 
" myślą, mową i uczyn­kiem" prze­ciw­ko drugiemu?

de­dyko­wane " K" 

myśl
zebrała 52 fiszki • 6 stycznia 2013, 23:58

Roz­gryź mnie, wejdż do me­go ser­ca i za­pytaj go co czuję. Po­tem po­wiedz mi, bo juz sa­ma nie wiem. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 17 lipca 2010, 22:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny