Wyszukiwarka: zakochanie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kocha­nie — zgromadziliśmy 154 teksty.

Za­kocha­nie, ta­jem­nicą jut­ra drżą za­myślo­ne serca. 

myśl
zebrała 242 fiszki • 22 grudnia 2010, 02:03

50 lat ra­zem - to miłość.
5 lat ra­zem - zakochanie.
2 la­ta - zauroczenie.
3 miesiące - nieporozumienie... 

myśl
zebrała 139 fiszek • 21 stycznia 2010, 19:20

Za­kocha­nie to nic, dro­ga miłości zaczy­na się po ma­gicznym "kocham". 

myśl
zebrała 136 fiszek • 14 lutego 2013, 07:00

Za­kocha­nie spra­wia, że nie widzi się wad ukocha­nej oso­by... Miłość spra­wia, że się je akceptuje... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 22 kwietnia 2011, 10:25

Za­kocha­nie to stan umysłu, który może pro­wadzić do zadłużenia in­te­lek­tu i ob­niżenia sto­py pro­cen­to­wej lo­giczne­go myśle­nia , dop­ro­wadzając do "upadłości moralnej"... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 16 kwietnia 2011, 06:12

Praw­dzi­we zakochanie?
Gdy każda de­finic­ja miłości jest za krótka, a jej wyz­na­nie zbyt ubogie. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 23 czerwca 2010, 00:04

` Każde­go dnia w głębi duszy próbuję zna­leźć od­po­wiedz na py­tanie ile może trwać zakochanie. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 24 kwietnia 2010, 19:02

Jakże często my­limy za­kocha­nie z kochaniem...
Pod­czas gdy to pier­wsze prze­mija, dru­gie na wieki zostaje... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 lutego 2011, 21:52

Za­kocha­nie to za­led­wie przed­sionek miłości. Stąd, do te­go co naj­lep­sze, czy­li kwin­te­sen­cji uczu­cia, jeszcze długa droga. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 11 stycznia 2011, 18:41

Ta­kie pseudo za­kocha­nie, żeby mieć ko­goś obok na walentynki. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 6 lutego 2010, 10:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie