Wyszukiwarka: złośliwość (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: złośli­wość — zgromadziliśmy 38 tekstów.

... kiedyś zab­rał i ot­worzył mój pre­zent... te­raz, zniszczo­ny i be­zużyteczny, chce mi go zwrócić... skrucha to czy złośliwość... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 6 kwietnia 2010, 08:47

Po pierwsze.
Nie mie­szkam w Raju
więc nie pu­kaj do moich drzwi
pod by­le pretekstem.

Po drugie.
Nie ig­raj z dob­rym losem.
I Bóg ma swo­je granice.

Po trzecie.
Jeśli ku­pujesz mi kwiaty,
pa­miętaj, że kocham drzewa.

Po czwarte.
Złośli­wość Diabła
jest cza­sem w promocji.

Po piąte.
Dlacze­go tęskno­ta
jest jak pu­dełeczko pełne szpilek?

Po szóste.
Mil­cze­nie kochanków
wca­le nie oz­nacza zgo­dy na wszystko. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 5 listopada 2010, 19:15

Niektórzy nie pot­ra­fią w tańcu złapać ryt­mu, choćby miał uchwyty.(Ru­da złośli­wość) ;) 

myśl
zebrała 56 fiszek • 30 kwietnia 2011, 09:07

W do­mu w którym nieg­dyś pełno było ciepła i wza­jem­ne­go zro­zumienia co­raz częstszym gościem jest iro­nia, złośli­wość, wza­jem­ne na­gaby­wanie na siebie i zu­pełny brak zro­zumienia które za­bija ciężką stopą de­likat­ne i kruche kwiaty praw­dzi­wego szczęścia. Co­raz częściej ucieka się do kłam­stw które tyl­ko pog­ru­biają mu­ry ba­riery. Sa­ma nie zwal­czę te­go cho­ciażbym chciała. Dla­tego do­mem sta­je się Je­go ser­ce i ser­ca blis­kich przyjaciół. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 21 sierpnia 2010, 16:19

Złośli­wość rzeczy mar­twych nig­dy nie dorówna niedościg­nionej iro­nii losu. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 sierpnia 2011, 01:10

… wyb­rała Go­liata… dziś os­karża Da­wida o złośliwość… 

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 stycznia 2012, 00:04

Złośli­wość rzeczy mar­twych ? Mi bar­dziej do­kucza złośli­wość "rzeczy" żywych. Ludzie pot­ra­fią być nap­rawdę złośliwi. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 14 sierpnia 2010, 18:24

Do cze­go doszło, sko­ro zwykła up­rzej­mość trak­to­wana jest jak złośliwość? 

myśl
zebrała 33 fiszki • 19 sierpnia 2010, 19:12

Złośli­wość myśli ludzkich - nie da się ich odgonić. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 marca 2011, 11:28

Złośli­wość ludzka niczym wam­pir wy­sysa z człowieka to co ma w so­bie dobrego... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 9 września 2010, 17:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:51JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna