Wyszukiwarka: wielkanoc (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiel­ka­noc — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Po­kuta, po­piół wzmac­nia oczekiwanie
nie tyl­ko na Wiel­ka­noc, ale przypomina,
by dob­rze wy­korzys­tać śmier­telne bytowanie... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 13 lutego 2013, 08:56

W Boże Na­rodze­nie myślałam, że są to mo­je naj­gor­sze święta w życiu. Jed­nak dzi­siaj zmieniłam zda­nie. Już wiem, że to będzie naj­gor­sza Wiel­ka­noc w moim życiu. Ra­no nie było ma­lowa­nia pi­sanek, zamiast [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 43 fiszki • 3 kwietnia 2010, 13:41

Więzi społeczne? przy­jaźnie? To ja­kaś ściema, są w Boże Na­rodze­nie, Wiel­ka­noc, później ich nie ma. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 lutego 2010, 17:11

Wiel­ka­noc. Naj­ważniej­sze święto dla chrześcijan.
Cóż, z moich ob­serwac­ji wy­nika, że trak­to­wana jest często jak zwykła niedziela. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 kwietnia 2010, 21:25

Wiel­ka­noc- okaz­ja by rodzin­nie na­pić się wódki,dziś z okaz­ji święta nie wy­buchnie awan­tu­ra,córka nie dos­ta­nie po pys­ku.Jut­ro to wróci do nor­my,święta prze­cież nie mogą trwać wiecznie.

An­ty świąteczna dla pus­tych świąt,pus­tych tradycji.proszę o uza­sad­nienie mi­nusów, bo wiem że się posypią. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 kwietnia 2010, 09:47

WIEL­KA­noc - wiel­ka tra­dyc­ja, wiel­ka ma­gia, wiel­ka moc.

We­sołego Alleluja! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 kwietnia 2012, 11:14

Wa­len­tynki, Boże Na­rodze­nie, Wiel­ka­noc i in­ne święta mam wte­dy gdy wi­tam Cię w moim pro­gu ... czekam 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lutego 2014, 10:28

Pełno bez­bożnych ludzi mówiących, że Bo­ga nie ma..
To po co czci­cie Je­go przyjście na świat ?
Cze­mu widzę was w Kościele święcąc święconkę na Wiel­ka­noc ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 grudnia 2014, 22:08

Fa­ce­to­wi nie trze­ba przy­po­mi­nać, a że kon­takt miał być dokręco­ny na Boże Na­rodze­nie, to od te­go prze­cież jest Wielkanoc.

Ćoća Zośa

Dziel się nie dziel.

Wuj Stach

Naj­bar­dziej do­ty­ka człowieka pustka.

Jo­natan Fyr­fl - de­dyko­wane to­warzys­twu wza­jem­nej aniel­skos­krzydłej cy­tacianej ado­rac­ji i wspierające­mu ich sys­te­mowi cenzu­ry tek­stów dosadnych.

Zbyt długo chodzę po ziemi, więc nie do­pi­suj mi skrzy­deł.

Bo­nifa­cy Gul­ge­wanc(jak wyżej) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 marca 2016, 08:50

Choin­ka stoi dum­nie skrząc się oz­do­bami... Podzi­wiając nie zauważyłam, że to już Wielkanoc. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2018, 11:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę