Wyszukiwarka: wieczorne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wie­czor­ne — zgromadziliśmy 19 tekstów.

Jes­teś tu, od­czu­wam szczątkową obec­ność Two­jej oso­by. Czy­tam lis­ty, Twe słowa ociekające gorącym luk­rem spływają mi po pal­cach. Ob­li­zuję je, by przy­pom­nieć so­bie brzmienie głosu, głosu, który po­kochałam miesiące te­mu. Pa­miętam. Tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 stycznia 2011, 00:36

Wszys­tko się zmienia. Te­raz na­wet wa­kacyj­ne, wie­czor­ne po­wiet­rze nie jest już ta­kie ciepłe jak daw­niej. Nic już nie jet ta­kie jak kiedyś. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 30 czerwca 2010, 10:50

wie­czor­ne słowi­ka o miłość błaganie
dzwonów z od­da­li ton fałszy­wy
o śnieg zeszłoroczny kłótnia kochanków
przek­rzy­kujące się, niemądre mo­tocyk­lo­we silniki
śmie­chy wple­cione w dźwięki mu­zyki niedbale
kro­ki śmier­ci pra­wie tak głośne, jak dziec­ka łez kapanie
bójka na uli­cy, bi­cie piany w me­diach, bi­cie zegara...
mo­jego pra­wie nie słychać
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 września 2011, 14:49

Po­wiedz dziś to cze­go nie po­wie­działeś wczo­raj, nie cze­kaj do jut­ra, bo jut­ro może nig­dy nie nadejść.

Cykl. (Nie)roz­mo­wy wieczorne. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 stycznia 2012, 19:41

Dzien­nik- al­bum ob­fi­ty w wie­czor­ne fo­tog­ra­fie dnia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 stycznia 2010, 23:05

Roz­ma­wiać z Tobą, to jak bić się z wodą...

Cykl: (Nie)roz­mo­wy wieczorne. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 lutego 2012, 20:43

Gdy chodzę w szpil­kach słyszę ten dzwięk jak ob­cas zderzy się z podłogą. Przy­pomi­nają mi się wte­dy nasze wie­czor­ne spa­cery i wte­dy gdy po raz pier­wszy mnie po­całowałeś. Chciałabym zat­rzy­mać te wszys­tkie miłe wspom­nienia, ale nie mogę bo przy tym cha­rak­te­rys­tycznym odgłosie po­wie­działeś nam także 'nie'.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 maja 2010, 15:13

Ogar­nia jak po­ran­na mgła, połud­niowe pro­mienie słońca i wie­czor­ne ciepło z roz­pa­lone­go ko­min­ka. To zadzi­wiające ciepło... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 kwietnia 2010, 22:03

Wie­czor­ne niebo, jasną po­marańczą uma­zane, chmu­ry le­niwie płyną przed siebie. Zo­bacz... Tam da­leko po­nad dacha­mi, to ma swój urok. Tam przyszłość z przeszłością się splatają. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2014, 21:27

Siedzę ob­serwując ludzi ,widze ich zmęczo­ne zamęczo­ne wie­czor­ne twarze, ich roz­go­rycze­nie i frus­trac­je dziw­ne ze nie widzę nicze­go in­ne­go ra­dości uśmiechów ob­rzyd­li­wej dob­ro­ci ,dla ni­kogo nie by­wa ona tak wstrętna jak dla te­go kto nig­dy jej nie zaz­nał i nikt nie czu­je się tak sa­mot­ny jak w ludzkim tłumie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 października 2015, 15:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny

dzisiaj, 17:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]