Wyszukiwarka: wieczorne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wie­czor­ne — zgromadziliśmy 18 tekstów.

Jes­teś tu, od­czu­wam szczątkową obec­ność Two­jej oso­by. Czy­tam lis­ty, Twe słowa ociekające gorącym luk­rem spływają mi po pal­cach. Ob­li­zuję je, by przy­pom­nieć so­bie brzmienie głosu, głosu, który po­kochałam miesiące te­mu. Pa­miętam. Tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 stycznia 2011, 00:36

Wszys­tko się zmienia. Te­raz na­wet wa­kacyj­ne, wie­czor­ne po­wiet­rze nie jest już ta­kie ciepłe jak daw­niej. Nic już nie jet ta­kie jak kiedyś. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 30 czerwca 2010, 10:50

wie­czor­ne słowi­ka o miłość błaganie
dzwonów z od­da­li ton fałszy­wy
o śnieg zeszłoroczny kłótnia kochanków
przek­rzy­kujące się, niemądre mo­tocyk­lo­we silniki
śmie­chy wple­cione w dźwięki mu­zyki niedbale
kro­ki śmier­ci pra­wie tak głośne, jak dziec­ka łez kapanie
bójka na uli­cy, bi­cie piany w me­diach, bi­cie zegara...
mo­jego pra­wie nie słychać
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 września 2011, 14:49

Po­wiedz dziś to cze­go nie po­wie­działeś wczo­raj, nie cze­kaj do jut­ra, bo jut­ro może nig­dy nie nadejść.

Cykl. (Nie)roz­mo­wy wieczorne. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 stycznia 2012, 19:41

Dzien­nik- al­bum ob­fi­ty w wie­czor­ne fo­tog­ra­fie dnia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 stycznia 2010, 23:05

Roz­ma­wiać z Tobą, to jak bić się z wodą...

Cykl: (Nie)roz­mo­wy wieczorne. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 lutego 2012, 20:43

Gdy chodzę w szpil­kach słyszę ten dzwięk jak ob­cas zderzy się z podłogą. Przy­pomi­nają mi się wte­dy nasze wie­czor­ne spa­cery i wte­dy gdy po raz pier­wszy mnie po­całowałeś. Chciałabym zat­rzy­mać te wszys­tkie miłe wspom­nienia, ale nie mogę bo przy tym cha­rak­te­rys­tycznym odgłosie po­wie­działeś nam także 'nie'.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 maja 2010, 15:13

Ogar­nia jak po­ran­na mgła, połud­niowe pro­mienie słońca i wie­czor­ne ciepło z roz­pa­lone­go ko­min­ka. To zadzi­wiające ciepło... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 kwietnia 2010, 22:03

On uk­radkiem ogląda
Ona roz­marzo­na czyta
Wie­czor­ne nastrajanie 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lutego 2015, 20:27

Wie­czor­ne niebo, jasną po­marańczą uma­zane, chmu­ry le­niwie płyną przed siebie. Zo­bacz... Tam da­leko po­nad dacha­mi, to ma swój urok. Tam przyszłość z przeszłością się splatają. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2014, 21:27
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:16Persiasty sko­men­to­wał tek­st Za każdym ra­zem, kiedy [...]

dzisiaj, 00:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Jestem tak le­niwy, że [...]

dzisiaj, 00:34Salomon wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:33Salomon wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:53Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:52Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

26 marca 2017, 23:51Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

26 marca 2017, 23:51Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

26 marca 2017, 23:49Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st Szukam Cię

26 marca 2017, 23:48Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st je suis fou