Wyszukiwarka: walentynki (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wa­len­tynki — zgromadziliśmy 61 tekstów.

Wa­len­tynki. Co ma po­wie­dzieć sa­mot­ny człowiek?

Ko­lej­na okaz­ja, by się upić. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 13 lutego 2011, 21:12

Praw­dzi­wy mężczyz­na może ro­bić swo­jej ko­biecie wa­len­tynki codzien­nie, nie pat­rząc czy to święto czy nie . 

myśl
zebrała 75 fiszek • 14 lutego 2010, 13:04

Sa­mot­ny spa­cer w śniegu, z mu­zyką w uszach i łza­mi na po­liczkach.


Mo­je Walentynki. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 14 lutego 2010, 13:05

Ta­kie pseudo za­kocha­nie, żeby mieć ko­goś obok na walentynki. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 6 lutego 2010, 10:54

... Wa­len­tynki... dla większości to święto za­pom­nianych słów... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 14 lutego 2012, 08:41

Niedługo wa­len­tynki a ja wciąż kocham tyl­ko życie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 lutego 2010, 17:00

Miłość bez cier­pienia jest włas­nym zap­rzecze­niem, bez prze­ciw­wa­gi opa­da jak ra­dość bez smut­ku..Miłość nie błaga, w ciem­ności po­korą się kar­miąc wspom­nieniami ożywa a cier­pieniem się wzmacnia..
Is­to­ta miłości i tęskno­ty ma­gicznie zbliża, im bar­dziej roz­wiera­na tym większą się staje..
W świecie nauki po­zos­ta­je niez­ba­daną sferą, je­dyną formą rac­jo­nal­nej schi­zof­re­nii..
W swo­jej pla­tonicznej for­mie osiąga nieśmier­telność.. głośno od­chodzi, cicho wraca.

Wa­len­tynki 2012' 

myśl
zebrała 31 fiszek • 14 lutego 2012, 10:36

I kiedy życzyłam mu na wa­len­tynki, żeby mu się w końcu z Kimś ułożyło... wte­dy jeszcze nie wie­dział, że mam na myśli Siebie

</3 

myśl
zebrała 30 fiszek • 28 marca 2010, 20:46

Wa­len­tynki wiel­ki ba­nał naszej rzeczy­wis­tości , miłość jest w nas więc cze­mu świetu­jemy ją do­piero 14 lu­tego . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 lutego 2010, 13:28

Wa­len­tynki są dla Tych, którzy nie pot­ra­fią na co dzień oka­zywać uczuć. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 lutego 2012, 17:46
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:01rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi że nic [...]

dzisiaj, 17:52yestem sko­men­to­wał tek­st ogród ago­nii krwią zak­witły lwie [...]

dzisiaj, 17:42Salomon sko­men­to­wał tek­st Wskocz do je­ziora Gdy [...]

dzisiaj, 17:35None sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 16:50Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:47Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 16:07Indygoo sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 15:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

dzisiaj, 15:07...inna... sko­men­to­wał tek­st Nie jest mi do [...]

dzisiaj, 15:00czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]