Wyszukiwarka: walentynki (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wa­len­tynki — zgromadziliśmy 61 tekstów.

Wa­len­tynki. Co ma po­wie­dzieć sa­mot­ny człowiek?

Ko­lej­na okaz­ja, by się upić. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 13 lutego 2011, 21:12

Praw­dzi­wy mężczyz­na może ro­bić swo­jej ko­biecie wa­len­tynki codzien­nie, nie pat­rząc czy to święto czy nie . 

myśl
zebrała 74 fiszki • 14 lutego 2010, 13:04

Sa­mot­ny spa­cer w śniegu, z mu­zyką w uszach i łza­mi na po­liczkach.


Mo­je Walentynki. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 14 lutego 2010, 13:05

Ta­kie pseudo za­kocha­nie, żeby mieć ko­goś obok na walentynki. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 6 lutego 2010, 10:54

... Wa­len­tynki... dla większości to święto za­pom­nianych słów... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 14 lutego 2012, 08:41

Niedługo wa­len­tynki a ja wciąż kocham tyl­ko życie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 lutego 2010, 17:00

Miłość bez cier­pienia jest włas­nym zap­rzecze­niem, bez prze­ciw­wa­gi opa­da jak ra­dość bez smut­ku..Miłość nie błaga, w ciem­ności po­korą się kar­miąc wspom­nieniami ożywa a cier­pieniem się wzmacnia..
Is­to­ta miłości i tęskno­ty ma­gicznie zbliża, im bar­dziej roz­wiera­na tym większą się staje..
W świecie nauki po­zos­ta­je niez­ba­daną sferą, je­dyną formą rac­jo­nal­nej schi­zof­re­nii..
W swo­jej pla­tonicznej for­mie osiąga nieśmier­telność.. głośno od­chodzi, cicho wraca.

Wa­len­tynki 2012' 

myśl
zebrała 31 fiszek • 14 lutego 2012, 10:36

I kiedy życzyłam mu na wa­len­tynki, żeby mu się w końcu z Kimś ułożyło... wte­dy jeszcze nie wie­dział, że mam na myśli Siebie

</3 

myśl
zebrała 30 fiszek • 28 marca 2010, 20:46

Wa­len­tynki wiel­ki ba­nał naszej rzeczy­wis­tości , miłość jest w nas więc cze­mu świetu­jemy ją do­piero 14 lu­tego . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 lutego 2010, 13:28

-Co by było, gdy­byśmy by­li razem?
-Myślę, że nic by się nie zmieniło oprócz te­go, że to ze mną spędzałbyś Wa­len­tynki czy Mi­kołaj­ki. Ra­zem ob­chodzi­libyśmy nasze święta. Ale póki co, Ty spędzasz takie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 28 fiszek • 6 grudnia 2009, 16:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:34szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:01Żółty wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:49M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:58Renika sko­men­to­wał tek­st Ja nie za­pomnę

dzisiaj, 10:57Renika sko­men­to­wał tek­st blue mon­day

dzisiaj, 10:39Żółty wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:36szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:08nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Za wcześnie ra­nicie, za [...]

dzisiaj, 09:52dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2