Wyszukiwarka: wódka (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wódka — zgromadziliśmy 80 tekstów.

Praw­da bez wol­ności słowa, jest jak wódka bezalkoholowa. 

myśl dnia z 4 sierpnia 2015 roku
zebrała 187 fiszek • 3 czerwca 2011, 08:36

Osiągając dno nie zna­lazłem tam pe­reł ani skarbów, ja­kie obiecała mi wódka.
Ale spot­kałem tam anioła, który ofiaro­wał mi coś więcej…dał mi narzędzia za po­mocą których z de­sek doświad­czeń za­topionych tam ludzkich wraków zbu­dowałem dra­binę dzięki której wy­dos­tałem się na po­wie­rzchnię by roz­począć no­we życie i stać się aniołem dla innych. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 16 maja 2010, 08:23

Poz­byłam się al­ko­holu z or­ga­niz­mu i do­tarło do mnie, że na trzeźwo kocham Go jeszcze moc­niej. Przy Je­go us­tach na­wet naj­lep­sza wódka tra­ci swój smak. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 2 stycznia 2010, 17:47

Jak to jest, że...
wódka przes­tała mnie upijać,
po­całunek przes­tał mnie zbliżać,
pa­piero­sy przes­tały śmierdzieć,
a miłość przes­tała być tą najważniejszą? 

myśl
zebrała 55 fiszek • 3 stycznia 2010, 12:45

Uni­kaj sta­nu, w którym kieliszek sym­bo­lizo­wać będzie kruchość, a wódka- życie! 

myśl
zebrała 55 fiszek • 30 grudnia 2010, 21:18

Pa­miętam, jak mój Oj­ciec zaw­sze mi mówił...
Wódka ma Ci wykręcać ryj, a nie sma­kować, bo jak zacznie Ci sma­kować, to masz prob­lem mój Synu... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 2 kwietnia 2011, 14:44

Miłość i wódka ma wiele wspólne­go gdyż obyd­wie te rzeczy pro­wadzą do sta­nu nietrzeźwego 

myśl
zebrała 48 fiszek • 15 listopada 2010, 06:47

Gdy od­chodzi ktoś kto był Twoim życiem, wódka staję się naj­lep­szym spo­wied­ni­kiem, sprzymierzeńcem. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 23 sierpnia 2010, 18:26

- Co tam masz ?
- Elik­sir szczęścia.
- A po pol­sku ?
- Wódka z sokiem. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 11 maja 2010, 21:03

Lu­biła im­pre­zy.Tyl­ko tam,po kil­ku kieliszkach nikt nie zwra­cał uwa­gi na jej roz­czochra­ne włosy,lek­ko roz­ma­zany tusz.Nikt nie pat­rzył na jej zbyt chu­de no­gi i pu­catą twarz.Nie wstydziła się te­go że niez­darnie tańczy.
Na im­pre­zie nie było podziałów,każdy był dob­rym kum­plem do kielicha,póki nie skończyła się wódka. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 stycznia 2010, 15:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:02jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 20:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st enigma

dzisiaj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 20:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 20:15rudolf88 do­dał no­wy tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]