Wyszukiwarka: synu (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sy­nu — zgromadziliśmy 26 tekstów.

... każdy zna przy­powieść o "sy­nu mar­notraw­nym"... i nieraz jes­teśmy zas­kocze­ni, iż Nasze "przep­raszam" od­biega skut­ka­mi od tej przy­powieści... lecz któż się zas­ta­nawia czy "przep­raszam sy­na mar­notraw­ne­go" było połączo­ne z żada­niem "na­leżne­go miej­sca przy oj­ca sto­le" ?... a może nie liczyło na nic ?... na­wet na miej­sce w staj­ni ?... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 4 stycznia 2011, 00:13

Pa­miętam, jak mój Oj­ciec zaw­sze mi mówił:
Sy­nu, nie szu­kaj nig­dy ko­biety war­tej grzechu...
Ale war­tej - Ciebie... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 21 marca 2011, 23:16

Pa­miętam, jak mój Oj­ciec zaw­sze mi mówił...
Wódka ma Ci wykręcać ryj, a nie sma­kować, bo jak zacznie Ci sma­kować, to masz prob­lem mój Synu... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 2 kwietnia 2011, 14:44

- Całe życie był pan prze­cież szczęśli­wy ..
- Nie sy­nu . Ja tyl­ko całe życie się uśmie­chałem . 

myśl
zebrała 50 fiszek • 2 kwietnia 2010, 20:24

Posłuchaj Twej Mat­ki Sy­nu bar­dzo uważnie, naj­le­piej jak potrafisz.
Będzie to nauka pot­rze­ba Ci na całe życie.
Ko­duj każdy ruch, ges­ty, sposób wy­mowy, wszystko.
Jed­nym głosem mówią wszys­tkie ko­biety świata (choć sa­me z tym rzecz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 41 fiszek • 17 kwietnia 2010, 20:11

-Wiem, że to brzmi ab­surdal­nie ma­mo, ale nap­rawdę dałem pieniądze na fun­dacje charytatywną.
*Mmm hmm... nar­ko­tyki są złe sy­nu !! 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 stycznia 2010, 18:35

Ma­mo, jeśli w wielu sy­tuac­jach i miej­scach człowiek roz­ma­wia sam ze sobą w swych myślach to jak to się nazywa?

- Sa­mot­ność Sy­nu, Samotność 

myśl
zebrała 30 fiszek • 17 sierpnia 2010, 21:56

Pat­rząc na to w ja­kim kierun­ku zmie­rza dzi­siej­sza młodzież, boję się, że w przyszłości będę zmuszo­ny wy­powie­dzieć słowa; "i Ty sy­nu prze­ciw­ko mnie...?" 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 marca 2010, 21:06

Sy­nu, nieważne z kim się ożenisz... to i tak będzie Two­ja żona 

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 września 2011, 09:53

Bo widzisz sy­nu nie ważne jest jak zaczy­namy, ważne jak kończymy... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 maja 2010, 20:17
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:03Pankreator sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 18:01rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi że nic [...]

dzisiaj, 17:52yestem sko­men­to­wał tek­st ogród ago­nii krwią zak­witły lwie [...]

dzisiaj, 17:42Salomon sko­men­to­wał tek­st Wskocz do je­ziora Gdy [...]

dzisiaj, 17:35None sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 16:50Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:47Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 16:07Indygoo sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 15:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

dzisiaj, 15:07...inna... sko­men­to­wał tek­st Nie jest mi do [...]