Wyszukiwarka: sport (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sport — zgromadziliśmy 28 tekstów.

By­cie ro­man­ty­kiem w dzi­siej­szych cza­sach, to sport ekstremalny. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 29 września 2010, 16:02

jak się urodziła, wal­czyła żeby przeżyć... mówi­li, że jest tak krucha, ład­na i de­likat­na, że na pew­no zos­ta­nie mo­delką... po la­tach- nie raz miała taką okazję... ale ona na przekór wszys­tkim- nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 38 fiszek • 30 lipca 2010, 11:13

Sport

W każdej je­go pos­ta­ci łączy dob­rych graczy i tworzy z nich braci. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 1 grudnia 2010, 11:22

Dla mnie sport to coś więcej niż ciężkie tre­nin­gi, me­dale i zwy­cięstwa. To sposób wy­rażania siebie, coś bez cze­go mo­je życie nie ma sen­su. Każdy po­winien od­na­leźć swój świat w którym czu­je się dobrze. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 lipca 2010, 16:37

Roz­biega­nie palców po gry­fie to najdźwięczniej­szy sport świata. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 2 lipca 2011, 21:40

Me­dia... Czymże są, czym nas kar­mią? Liczy się pros­ty, krótki prze­kaz, ta­ki aby do­tarł do wszys­tkich. Po­dają nam SMS. Cóż to SMS? Sport Mu­zyka Seks. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 listopada 2010, 10:53

Mniej­szość wy­biera sport i ma rację, bo życie bez spor­tu tra­ci owacje. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 lutego 2011, 20:09

Bo nic nie da­je ta­kiego wyz­wo­lenia, jak zwykły i stan­dardo­wy sport. Ser­ce codzien­nie cier­pi, jest ra­nione...to nieo­dzow­na część życia, lecz każdy bez prob­le­mu może się zat­ra­cić w ukocha­nej piosen­ce, która koi twoje [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 czerwca 2010, 16:28

Jest tyl­ko je­den rodzaj spor­tu, który lu­bią wszys­cy. Szu­kają go.
Sport, który po­maga za­pom­nieć o prob­le­mach, kompleksach.
Jest to sport z które­go obie stro­ny wychodzę zwy­cięsko. Zawsze.
Do­myślasz się co to jest? Miłość. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 lipca 2010, 00:07

Myśli to nie sport... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 stycznia 2010, 21:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:49nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Aby Twój kot był [...]

dzisiaj, 14:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wieprzowina na różne spo­soby

dzisiaj, 14:36Renika sko­men­to­wał tek­st nad życie

dzisiaj, 14:07Papużka sko­men­to­wał tek­st bezczas skry­wa znacze­nia gdzie [...]

dzisiaj, 14:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Przez sny czuła kołysan­ka

dzisiaj, 14:01giulietka sko­men­to­wał tek­st Bez for­my

dzisiaj, 14:00giulietka sko­men­to­wał tek­st bezczas skry­wa znacze­nia gdzie [...]

dzisiaj, 13:15giulietka sko­men­to­wał tek­st prze-moc sto­sowa­na przez życie ser­ca­bicie

dzisiaj, 13:13giulietka sko­men­to­wał tek­st ktoś ka­zał mie­rzyć człowieko­wi wy­sokość, [...]