Wyszukiwarka: spontaniczność (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spon­ta­niczność — zgromadziliśmy 29 tekstów.

Spon­ta­niczność to już rzad­kość- dzi­siaj wszys­tko jest zap­la­nowa­ne. Głównym wi­nowajcą jest czas, którym nie umiemy gospodarować. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 6 września 2010, 18:59

Ot­warte, ciepłe ser­ce, ro­zum w podręcznej to­reb­ce, rozsądek w ple­caku, dusza go­towa na wyz­wa­nia, sza­leństwo w ręku, spon­ta­niczność w kie­sze­ni - możesz już jechać wszędzie...

(dla każde­go kto gdziekol­wiek wy­jeżdża - do­pakuj jeszcze dob­ry humor)... 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 lipca 2010, 20:04

Ciągła ana­liza za­bija spontaniczność... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 9 czerwca 2010, 20:23

Spon­ta­niczność nie jest zła ,ale jej kon­sekwen­cje nie zaw­sze są dobre. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 lipca 2010, 16:49

Spon­ta­niczność wkroczyła na imprezę. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 20 czerwca 2011, 06:08

Spon­ta­niczność jest w ce­nie, ale tyl­ko wte­dy gdy nie masz nic do stracenia. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 15 lutego 2010, 11:26

trochę trze­ba przeżyć, by zro­zumieć, że naj­więcej ra­dości da­je spontaniczność 

myśl
zebrała 35 fiszek • 9 października 2010, 23:40

Całe życie słuchałam ro­zumu i za każdym ra­zem le­piej wychodzi­li ci, co sta­wiali na spontaniczność.
Je­den raz pos­ta­wilam na spon­ta­niczność i aku­rat wte­dy, le­piej wyszli ci , co słucha­li rozumu. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 grudnia 2010, 11:41

By­wało jej ciężko, bo nig­dy za siebie się nie odwracała
Na­wet jej spon­ta­niczność była kontrolowana. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 14 czerwca 2010, 22:34

Jeśli chcesz coś zap­la­nować, zap­la­nuj niep­la­nowaną spontaniczność. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 października 2009, 13:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:02one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 03:01Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Może cały nasz wszechświat [...]

dzisiaj, 02:53one drop for all sko­men­to­wał tek­st Człowiek, które­go oj­czyzną jest [...]

dzisiaj, 02:49one drop for all sko­men­to­wał tek­st Tęsknota tkwi w mu­zyce, między [...]

dzisiaj, 02:45one drop for all sko­men­to­wał tek­st Może cały nasz wszechświat [...]

dzisiaj, 02:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Może cały nasz wszechświat [...]

dzisiaj, 01:37Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Może cały nasz wszechświat [...]

dzisiaj, 01:32WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:18cry4you sko­men­to­wał tek­st Nie chce widzieć Twe­go [...]