Wyszukiwarka: sex (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sex — zgromadziliśmy 73 teksty.

Wolę mieć dob­ry sex z ubo­gim mężem.
Niż bo­gate­go męża i kochan­ka na boku.

Po dzi­siej­szej roz­mo­wie z ko­leżanką . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lipca 2012, 13:08

Sex oral­ny. Gus­tują w nim na­si politycy.
Gorzej,że większość na­rodu się tym podnieca.

Z przymróżeniem oka :) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 kwietnia 2016, 18:43

Sex jest roz­koszą dla Ciała... Szczęśli­wa Miłość jest roz­koszą dla Duszy... Więc Sex z Ukochaną osobą jest ek­stazą w której Dusza i Ciało tworzą jed­ność... Jest całko­witym spełnieniem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 grudnia 2009, 22:22

To­niemy, upa­damy, roz­koszu­jemy się tym. Użala­my się nad sobą bojąc się przyz­nać, że lu­bimy przek­raczać gra­nicę, że szu­kamy cze­goś no­wego. Ig­no­ran­cja na ból, ape­tyt na sex, pot­rze­ba wrażeń. Zachłan­ność, ad­re­nali­na, niena­wiść, pożąda­nie. Kar­mi­my się tym co nas niszczy. Nie żyje­my tyl­ko is­tnieje­my. Czy tyl­ko na ty­le nas stać? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 marca 2013, 13:33

Ano­rek­sja to tak jak psychiczny ce­libat. Żyjesz w klasztorze podziem­nych myśli. Ni­kogo nie do­puszczasz, ni­kogo nie chcesz. Liczy się tyl­ko ONA- ano­rek­tyczna wiara w czerń. Ona pod­su­wa ci modły, na­kazu­je post w czwar­tek i głód w so­botę. Ona za­biera też sma­ki i za­pachy. Go­rycz przyk­ry­wa słodycz. Pra­wie każda ano­rek­tyczka tra­ci ludzkie zmysły- niczym za­kon­ni­ca, co usy­pia w so­bie ochotę na sex. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lipca 2011, 15:22

Ból oso­by której niena­widzisz, jest jak sex z dobrą dziwką. To­bie spra­wia przy­jem­ność, a ona chce żebyś skończył. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 stycznia 2010, 16:46

Naj­gorzej jest gdy chce­my wszys­tko ro­bić ide­lanie...miłość jak w fil­mie, sex jak w po­rad­ni­ku, dzieci jak z ob­razka...Naj­le­piej jest ro­bić to prze­de wszys­tkim prawdziwie... 

myśl
zebrała 6 fiszek

Sex jest po­dob­no moc­no przereklamowany,
lecz jak na ra­zie nie wy­myślo­no nic zastępujące­go go w 100%,
może po­za skle­rozą i alzheimerem.

(za­pom­niałem jeszcze o pi­gułkach z Sek­smis­ji... :-) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 października 2012, 06:14

"Po­wiem Ci coś cze­go nie po­win­no się mówić. Kocham Cię, ale siebie kocham bar­dziej. Mój związek ze sobą samą trwa od wielu lat i musze te­raz nad nim pop­ra­cować. Nie ce­nie stałości tak jak in­ne kobiety."

Sa­man­tha- Sex and the city 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 marca 2010, 21:03

Sex nie zaw­sze się...na...leży... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 grudnia 2017, 22:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.