Wyszukiwarka: samobójcze (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sa­mobójcze — zgromadziliśmy 19 tekstów.

I gdy nachodzą cie ok­ropne myśli sa­mobójcze... 'przy­jaciel' mówi ci żeg­naj. Nadzieja umiera, umiera też człowiek 

myśl
zebrała 64 fiszki • 14 kwietnia 2010, 21:38

Dep­resja, głębo­ki smu­tek i mrok, bez­gra­niczna niemoc i myśli sa­mobójcze są ob­ra­zem wewnętrznej agonii... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 29 sierpnia 2010, 20:53

To nie wa­riac­two po­wodu­je myśli samobójcze.
To myśli sa­mobójcze pro­wadzą do wariactwa. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 kwietnia 2010, 10:39

Poszu­kując Twoich ust - zgu­biłam ro­zum , 
Z tęskno­ty - miałam myśli sa­mobójcze ,
Chcąc Cię znów usłyszeć - mu­siałam kłamać ,
Będąc z Tobą - często płakałam , 
Za­kochując się w To­bie - umarłam... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 stycznia 2010, 01:11

[...]wie­działa, że to co od­biera jej szczęście,za­daje niewyob­rażal­ny ból i pod­su­wa sa­mobójcze myśli było za drzwiami, ale prze­cież mu­siała ja­koś wyjść 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 maja 2010, 22:52

Myśli sa­mobójcze są niewyob­rażal­nie po­ciągające. A człowiek, który tak uważa po­zos­ta­je po­za światem zewnętrznym.
A więc jes­tem już po­za światem zewnętrznym.
A więc nie pa­suję do żad­ne­go przed­sta­wione­go mi ob­ra­zu rzeczywistości. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 stycznia 2011, 17:44

moc­nej mu­zyki słucha się po to by zagłuszyć swo­je myśli .
nieraz myśli samobójcze... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 maja 2010, 14:50

Czy Ty też cza­sem masz tak, że gdy po­jawiają się myśli sa­mobójcze i gdy doj­dziesz do mo­men­tu kiedy po­myślisz jak to zro­bić, to bra­kuje Ci od­wa­gi i wte­dy za każdym ra­zem myślisz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 listopada 2010, 00:03

prag­nienie wol­ności naz­byt często wy­wołuje w nas "samobójcze" intencje 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 lutego 2010, 15:41

Dlacze­go ludzie od­chodzą? Dlacze­go po­zos­ta­wiają nas sa­mym so­bie? Dlacze­go ra­nią? Dlacze­go niszczą? Odejście człowieka, które­go się kochało bo­li. Brak je­go. Je­go obec­ności wy­rywa nasze ser­ca z klat­ki pier­siowej. Ser­ce nie mające dla [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 lutego 2012, 18:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.